Hubert H Humphrey 

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10- mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou.

 

Štipendiá sú udeľované v nasledujúcich oblastiach :

 

Udržateľný rozvoj:

a. poľnohospodársky a vidiecky rozvoj

b. ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo

c. prírodné zdroje, environmentálna politika a klimatické zmeny

d. miestne a regionálne plánovanie

Tvorba demokratických inštitúcií:

a. komunikácia/žurnalistika

b. právo a ľudské práva

c. analýza verejnej politiky a verejná správa

d. prevencia nelegálneho obchodu s ľuďmi

e. politika a manažment v oblasti technológií

f.  manažment ľudských zdrojov

Vzdelávanie:

a. plánovanie a administrácia vzdelávania

b. manažment vysokého školstva

c. výučba angličtiny ako cudzieho jazyka

Verejné zdravotníctvo

a. politika a manažment verejného zdravotníctva

b. prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS

c. vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené magisterské štúdium
  • minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • slovenské štátne občianstvo
  • žiadna alebo minimálna skúsenosť v USA

 

Úspešní kandidáti musia preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj a riadenie pracovníkov, najmenej 5-ročné skúsenosti v príslušnom odbore, ako aj aktívne zapojenie sa v rámci komunitných, dobrovoľníckych či iných verejných aktivít. Prednosť môžu mať uchádzači z menej rozvinutých regiónov či sociálno-ekonomických sektorov.

 

Prihlášku nájdete TU

 

Súčasťou online prihlášky je aj doloženie výsledkov jazykového testu TOEFL (skóre min 71).

Pre viac informácií ohľadom testu, prípravných materiáloch, možnosti financovania či požadovaného počtu bodov, kontaktujte, prosím, našu kanceláriu.

 

Uzávierka podania prihlášok na školský rok 2021 - 2022 bude vyhlásený na jar 2020.

 

 Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program.

 

Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona, kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.