sportove stipendium

AKO ZÍSKAŤ ŠPORTOVÉ ŠTIPENDIUM NA UNIVERZITE V USA

 

Šport má na amerických univerzitách, resp. vysokých školách dlhú tradíciu siahajúcu až do polovice 19.storočia. V súčasnosti má veľká väčšina škôl svoje vlastné športové tímy a ponúka rôzne druhy štipendií pre potenciálnych športovcov–študentov (student-athletes).

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU V USA

Americké univerzity/VŠ sa združujú do konferencií (conferences), regiónov (regions) a divízií (divisions), v rámci ktorých sa odohrávajú športové súťaže. Existujú 2 športové asociácie:

 

The National Collegiate Athletic Association (NCAA) združuje viac ako 1200 inštitúcií, konferencií a organizácií, a je najväčšou vysokoškolskou športovou asociáciou v USA. Delí sa na divízie I, II a III s rôznymi podmienkami pre členstvo a pravidlá. Prvodivízne (I) inštitúcie musia sponzorovať najmenej 7 športov pre ženy a mužov (alebo 6 pre mužov a 8 pre ženy). Druhodivízne (II) inštitúcie musia podporovať aspoň 4 športové odvetvia pre ženy a mužov. Väčšie univerzity/VŠ sú najčastejšie členmi I. divízie a ponúkajú najviac štipendií pre študentov-športovcov. Treťodivízne (III) inštitúcie nemôžu udeľovať športové štipendiá (athletic scholarships), ale môžu poskytovať štipendiá podľa akademických výsledkov (academic merit) alebo na základe finančnej pomoci (financial need). Inštitúcie z III. Divízie musia podporovať minimálne 4 športy pre mužov a ženy.

 

The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) združuje prevažne menšie univerzity a VŠ, ktoré zvyčajne nie sú tak športovo zamerané ako inštitúcie z NCAA. Zvyčajne však poskytujú len čiastočné štipendium (partial scholarship).

 

Športové štipendiá

Pri udeľovaní športového štipendia zahraničnému študentovi majú v ideálnom prípade úžitok obidve strany: škola profituje zo športového talentu študenta a tomu sa zase ponúka šanca študovať a zároveň športovať na americkej škole. Športové štipendium môže pokrývať všetky výdavky (full scholarship) alebo časť výdavkov (partial scholarship) na školné, ubytovanie, stravu a iné poplatky.

NCAA a NAIA stanovujú vlastné podmienky pre udeľovanie štipendií, na ktoré by pri výbere školy mali potenciálni študenti-športovci prihliadať.

 

Študijné podmienky pre športovcov

Podmienky určujú NCAA a NAIA a líšia sa nielen podľa asociácie, ale aj divízií a konferencií.

 

NCAA – I., II., III. Divízia

Podmienky, pre udelenie športového štipendia v rámci NCAA sú:

 

 • Ukončené stredoškolské štúdium s maturitou. Bližšie podmienky sú každoročne zverejňované v publikácii vydávanej NCAA pod názvom Guide to International Academic Standards for Athletics Eligibility.
 • Prijateľné skóre na amerických štandardizovaných testoch SAT alebo ACT. Skóre zo skúšok a stredoškolský študijný priemer (Grade Point Average, GPA) sa vzájomne dopĺňajú. To znamená, že vyšší študijný priemer môže vyvážiť slabšie skóre z testov a naopak. Minimálne skóre pre SAT býva 820 (kombinácia skóre z matematickej a slovnej časti), resp. 68 pri teste ACT. Minimálny požadovaný študijný priemer pre I. divíziu by mal byť cca 2.0 u nás (2.5 GPA na americkej škále od 0.0 do 4.0 - max), pri ktorom je však potrebné dosiahnuť aspoň 1010 bodov na SAT-e alebo 86 na teste ACT. Pre II. a III. divíziu by mal minimálny študijný priemer dosahovať cca 2.5 u nás (2.0 GPA).
 • Pri jazykovom teste TOEFL (internetová forma) sa vo všeobecnosti vyžaduje skóre v rozmedzí 80 - 100 bodov. Každá univerzita a VŠ si stanovuje vlastné požiadavky na výšku skóre.

Zahraniční študenti musia doručiť nasledujúce materiály do NCAA Clearninghouse:

 • Kópie slovenských originálov stredoškolských vysvedčení spolu s ich doslovným anglickým prekladom rovnakého formátu;
 • Kópiu prihlášky obsahujúcu aj deň narodenia študenta;
 • Stručný prehľad všetkých navštevovaných škôl s presnými dátumami, názvami dosiahnutých certifikátov (napr. maturitné vysvedčenie) v pôvodnom jazyku;
 • Oficiálne kópie výsledkov testov SAT alebo ACT a TOEFL.

NAIA

Podmienky, ktoré musia spĺňať študenti uchádzajúci sa o športové štipendium v rámci NAIA sú:

 • Umiestnenie medzi prvými 50 % študentov podľa študijných výsledkov na strednej škole;
 • Dosiahnutie aspoň 68 bodov na teste ACT alebo 840 na teste SAT;
 • Minimálny stredoškolský študijný priemer 2.5 (2.0 GPA).

Všeobecné podmienky

Podľa regulácií NCAA aj NAIA, od študentov-športovcov sa očakáva, že budú schopní okrem dobrých športových výkonov dosahovať aj uspokojivé akademické výsledky. Študent ktorý sa nedostane do športového tímu v danom roku, môže tak urobiť nasledujúci rok za predpokladu dobrých študijných výsledkov. Podobne študent-športovec pri nenaplnení predpísaného počtu kreditov, resp. slabých známkach, sa nemusí kvalifikovať ako športovec pre ďalší školský rok.

 

Užitočné adresy

Membership Services, NCAA
6201 College Boulevard, Overland Park, KS 66211-2422;
Telephone: 00 1 913-339-1906

Fax: 00 1 913-339-0032
Website: http://www.ncaa.org

 

National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA)
6120 South Yale, Suite 1450, Tulsa, Oklahoma 74136
Telephone: 00 1 918-494-8828
Website: http://www.naia.org

 

VÝBER

Výber univerzity, resp. VŠ

Pri výbere vhodnej univerzity si je nevyhnutné uvedomiť, že ako potenciálny študent-športovec si nevyberáte len univerzitu, resp. VŠ, ale aj športový program a družstvo. Je potrebné nájsť si univerzitu, ktorá spĺňa vaše požiadavky a ponúka športový program a družstvo, ktoré najlepšie vyhovujú vašim akademickým a športovým predstavám.

Prv než začnete, skúste sa realisticky zhodnotiť a odpovedzte si na na nasledujúce otázky:

 • Aké študijné výsledky ste dosahovali na predchádzajúcej škole?
 • Umiestnili ste sa medzi najlepšími alebo priemernými v triede či ročníku?
 • Zvážte vaše finančné možnosti – koľko peňazí vám môžu poskytnúť vaši rodičia na vzdelanie v USA?
 • Realisticky prehodnoťte vašu športovú výkonnosť a ambície a vyberte si program a tím primerane zodpovedajúce vašim schopnostiam. Skúste sa porovnať so športovcami, ktorí v súčasnosti reprezentujú univerzitu vo vašom športe – ste rovnako talentovaný a odhodlaný ako oni?

Hlavné faktory ovplyvňujúce výber univerzity sú:

 • Selektivita – aké sú kritéria a šanca byť prijatý?
 • Akademický program – je v ponuke váš študijný obor?
 • Veľkosť univerzity – môže mať menej ako 1,000 študentov, ale i viac ako 35,000.
 • Ubytovacie možnosti – niektoré univerzity vo veľkých mestách majú vysoké percento študentov, ktorí dochádzajú, čo znamená, že je tam relatívne slabý internátny život. Takéto prostredie zvyčajne menej vyhovuje medzinárodným študentom.
 • Náboženstvo – veľa súkromných škôl v USA je nábožensky orientovaných. Veriaci študenti sa môžu cítiť najlepšie na škole ich vierovyznania.
 • Zemepisná poloha – hlásením sa na školy v menej populárnych oblastiach ako sú Kalifornia, New York a severovýchodné pobrežie, si reálne môžete zvýšiť šance byť prijatý na univerzitu.

 

Výber športového programu a družstva

Výber vhodného športového programu robí celý proces hľadania univerzity náročnejším. Záujemca by mal zvážiť svoje športové možnosti s ohľadom na veľkosť univerzity. Vo všeobecnosti najväčšie univerzity, ktoré bývajú členmi I. Divízie NCAA, reprezentujú najtalentovanejší študenti-športovci. Preto je veľmi ťažké získať športové štipendium na týchto školách. Americké univerzity na svojich internetových stránkach poskytujú dostatok informácií o ponúkaných športových programoch, družstvách, podmienkach a kontaktné adresy ich trénerov.

 

PRIJATIE NA UNIVERZITY / VŠ V USA

 

Podmienky prijatia

Prijatie na americkú univerzitu nikdy nie je automatické. Žiadny certifikát či diplom neoprávňuje školu študenta prijať. Uchádzači sa posudzujú na základe študijných výsledkov, znalosti angličtiny, odporúčaní/referencií z navštevovaných škôl, výsledkov testov, esejí a športových skúseností a výsledkov. Pre úspešné prijatie je nevyhnutné predložiť nasledujúce dokumenty:

 

1. ŠKOLSKÉ ZÁZNAMY (academic records) ako sú diplomy, výpisy známok, maturita;
2. ŠTANDARDIZOVANÉ TESTY (standardized tests) TOEFL a SAT alebo ACT;
3. PRIHLÁŠKA (application);
4. POPLATOK ZA HLÁSENIE (application fee);
5. ODPORÚČACIE LISTY (letters of recommendation) alebo REFERENCIE (references);
6. OSOBNÁ ESEJ (personal essay) alebo tzv. STATEMENT OF PURPOSE.

 

1. Školské záznamy
Zabezpečte si sami overené kópie všetkých vašich diplomov, certifikátov (maturita) a výpis známok spolu s ich oficiálnymi anglickými prekladmi. Požiadajte vašu školu o zoznam navštevovaných predmetov, ich počet, stručný opis a výsledné známky.

 

2. Štandardizované testy
Na prijatie na bakalárske štúdium (undergraduate study) budete musieť absolvovať niektoré z nasledujúcich testov:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language);
 • TSE (Test of Spoken English);
 • ACT Assesment (American College Testing Assessment), alebo;
 • SAT (Scholastic Aptitude Test) má 2 druhy: SAT I: všeobecný test (Reasoning Test) a SAT II: predmetový test (Subject Test).

Podrobné informácie, registračné bulletiny a študijné materiály k testom sú k dispozícii v kancelárii Komisie J.W. Fulbrighta na Slovensku.

 

3. Prihláška
Prihláška na americkú vysokú školu má zvyčajne niekoľko strán. Typická prihláška obsahuje osobné údaje ako sú meno, adresa, mená rodičov, miesto narodenia; informácie o navštevovaných školách a kurzoch; odôvodnenie výberu príslušnej školy; a zdroje financovania štúdia.

 

4. Poplatok za hlásenie
Väčšina inštitúcií vyžaduje nenávratný poplatok za hlásenie vo výške 25 až 100 USD, ktorý musí byť súčasťou odovzdanej prihlášky. Niekedy je možné požiadať o jeho odpustenie (waiver of the application fee). Toto je potrebné urobiť osobitným listom ešte pred podaním prihlášky.

 

5. Odporúčacie listy a referencie
Aj keď je to zriedkavé pri hlásení sa na bakalárske štúdium v USA, niektoré univerzity môžu požadovať od študentov odporúčacie listy alebo referencie. Tieto by mali byť od vašich profesorov, trénerov, to znamená niekoho, kto vás dobre pozná z akademickej i osobnostnej stránky. Listy a referencie musia byť v angličtine na originálnom formulári od univerzity a mali by byť zaslané ich autorom priamo do USA. Výnimočne ich môžete poslať spolu s prihláškou.

 

6. Osobná esej alebo Statement of Purpose
Veľa amerických univerzít a VŠ vyžaduje osobnú esej alebo tzv. statement of purpose ako súčasť prihlášky. Mali by ste v nich opísať čo chcete študovať, čo chcete robiť počas bakalárskeho štúdia a po jeho ukončení.

 

AKO POSTUPOVAŤ...

Pre zahraničného študenta-atléta uchádzajúceho sa o bakalárske štúdium v USA platia rovnaké pravidlá ako pre jeho amerických kolegov. Keďže prijatie nie je automatické, odporúča sa podať prihlášky na 5 až 10 škôl. Potenciálni študenti by všetky otázky súvisiace s príjmacím procesom mali smerovať na Prijímacie oddelenie pre štúdium (the Office of Undergraduate Admissions) na univerzite o ktorú sa zaujímajú.

Každá inštitúcia má svoje svoje vlastné pravidlá a termíny podania prihlášok. V niektorých prípadoch môže byť uzávierka podania prihlášok na september nasledujúceho školského roku už začiatkom decembra. Väčšina štátnych a niektoré súkromné univerzity akceptujú prihlášky na hociktorý „semester“ (v USA sa používa len pri 2–semestrálnom školskom roku) . Americké školy ponúkajú svoj program v 2, 3 alebo 4 „semestroch“ v školskom roku. Podrobnosti týkajúce sa pravidiel a uzávierok podania prihlášok sú každoročne publikované v programových katalógoch amerických vysokých škôl a na internetovej stránke danej univerzity. Vo väčšine prípadov študenti-atléti začínajú štúdium v jesennom semestri koncom augusta alebo začiatkom septembra.

 

Postupnosť krokov a časový plán

V tejto časti vám ponúkame návod ako dodržať časový harmonogram a zároveň postupnosť krokov pri hlásení sa na americkú univerzitu / VŠ.

 

Mali by ste začať 18 až 24 mesiacov pred zamýšľaným nástupom do školy, pretože:

 • korešpondencia zaberá čas;
 • príprava, registrácia, doručenie výsledkov (a prípadné opakovanie) testov vyžaduje čas;
 • prihlášky by mali byť hotové čo najskôr;
 • je potrebné dodržať uzávierky;
 • pri vydaní víz počítajte so značným časovým predstihom.

18 –24 mesiacov pred začiatkom štúdia v USA:

 • Vyberajte si univerzity podľa ich akademického a športového programu, akreditácie, selektivity, výšky školného, polohy a veľkosti.
 • Napíšte aspoň 10 americkým univerzitám a vyžiadajte si katalógy, prihlášky, formuláre na finančnú pomoc, informácie o športových štipendiách a ostatné informácie týkajúce sa zahraničných študentov.
 • Pozorne analyzujte materiály ktoré dostanete. Písomne sa poďakujte osobe, ktorá vám materiály poslala. Porovnajte si podmienky prijatia a zvoľte si univerzity, na ktoré sa chcete hlásiť. Zaznamenajte si všetky termíny uzávierok.
 • Zaregistrujte sa a pripravte sa na prijímacie skúšky. Začnite písomne komunikovať s trénermi na amerických univerzitách.
 • Pripravte si športové resumé.
 • Udržujte písomný kontakt s americkými trénermi.
 • Od svojich trénerov si vyžiadajte odporúčania.
 • Pripravte si video.

12-14 mesiacov:

 • Informujte sa o testoch v poradenskom centre (Fulbrightova Komisia).
 • Naďalej komunikujte s americkými trénermi.
 • Ak je to potrebné, tak opätovne požiadajte o formuláre a informácie.

10-12 mesiacov:

 • Požiadajte o odporúčania alebo referencie.
 • Pripravte si overené slovenské kópie školských dokumentov a ich anglické kópie spolu s vysvetlením nášho školského hodnotiaceho systému.
 • Napíšte esej alebo tzv. statement of purpose.
 • Zopakujte prijímacie skúšky ak ste dosiahli slabé skóre.
 • Rozpošlite prihlášky na univerzity s dostatočným časovým predstihom pred uzávierkami.

10 mesiacov:

 • Skompletizujte a pošlite prihlášky.
 • Príjmite ponuku na prijatie (offer of admission) od niektorej z oslovených univerzít s vašim športovým programom.
 • Slušne odmietnite ostatné ponuky.
 • Rezervujte si ubytovanie na univerzite na ďalší školský rok.
 • Kontaktujte univerzitného poradcu pre medzinárodných študentov (International Student Advisor) vo veci vášho príchodu a orientácie (orientation program).
 • Získajte informácie týkajúce sa štúdia a pobytu v USA v poradenskom centre pri Komisii J.W. Fulbrighta.

2 mesiace:

 • Požiadajte americkú ambasádu o vydanie študentských víz.

Po príchode:

 • Kontaktujte poradcu pre medzinárodných študentov

Vždy si urobte fotokópie všetkých dokumentov a akékoľvek materiály posielajte doporučene.