Hubert H Humphrey 

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10- mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou.

 

Štipendiá sú udeľované v nasledujúcich oblastiach :

 

Udržateľný rozvoj:

a. poľnohospodársky a vidiecky rozvoj

b. ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo

c. prírodné zdroje, environmentálna politika a klimatické zmeny

d. miestne a regionálne plánovanie

Tvorba demokratických inštitúcií:

a. komunikácia/žurnalistika

b. právo a ľudské práva

c. analýza verejnej politiky a verejná správa

d. prevencia nelegálneho obchodu s ľuďmi

e. politika a manažment v oblasti technológií

f.  manažment ľudských zdrojov

Vzdelávanie:

a. plánovanie a administrácia vzdelávania

b. manažment vysokého školstva

c. vúčba angličtiny ako cudzieho jazyka

Verejné zdravotníctvo

a. politika a manažment verejného zdravotníctva

b. prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS

c. vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené magisterské štúdium
  • minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • slovenské štátne občianstvo
  • žiadna alebo minimálna skúsenosť v USA

 

Úspešní kandidáti musia preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj a riadenie pracovníkov, najmenej 5-ročné skúsenosti v príslušnom odbore, ako aj aktívne zapojenie sa v rámci komunitných, dobrovoľníckych či iných verejných aktivít. Prednosť môžu mať uchádzači z menej rozvinutých regiónov či sociálno-ekonomických sektorov.

 

Prihlášku nájdete TU

 

Súčasťou online prihlášky je aj doloženie výsledkov jazykového testu TOEFL (skóre medzi 41-61).

Pre viac informácií ohľadom testu, prípravných materiáloch, možnosti financovania či požadovaného počtu bodov, kontaktujte, prosím, našu kanceláriu.

 

Termín na podávanie prihlášok na školský rok 2019 - 2020 bude vyhlásený na jar 2018.

 

 Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program.

 

Okrem štandardných programov administruje Komisia aj programy, ktoré financuje a výber uskutočňuje Ministerstvo zahraničných vecí USA.

 

Komisia okrem toho môže spolupracovať aj na programoch zabezpečovaných inými inštitúciami, pričom ale musí dodržiavať rovnaké podmienky ako pri administrácii Fulbrightovho programu.