Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators

 

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov v USA sú intenzívne päťtýždňové postgraduálne akademické programy, ktorých účelom je poskytnúť stredoškolským učiteľom a administrátorom zo zahraničia príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v USA. Podstatou letných seminárov je rozšírenie učebných osnov a skvalitnenie výučby o Spojených štátoch amerických na stredných školách a iných akademických inštitúciách v zahraničí. Okrem rezidenčnej výučby a skupinových aktivít je súčasťou letných seminárov aj týždňová integrovaná študijná cesta do iného regiónu USA. Dôležitým kultúrnym prvkom programu sú komunitné aktivity, ktoré poskytnú účastníkom priame skúsenosti s dobrovoľníctvom a pomôžu im pochopiť úlohu, ktorú zohráva v občianskej spoločnosti USA.

 

Letné semináre poskytnú 3 skupinám 20 účastníkov obsah a materiály na rozšírenie stredoškolských učebných osnov o Spojených štátoch. Dva zo seminárov sú osobitne určené len pre stredoškolských učiteľov a sú zamerané výlučne na poskytnutie obsahu a učebných materiálov o Spojených štátoch, nie na metodické a pedagogické aspekty výučby. Tretí z letných seminárov je určený pre skúsených administrátorov, vrátane školiteľov v oblasti vzdelávania, tvorcov učebných osnov, autorov učebníc, pracovníkov ministerstva školstva a ďalších.

 

Program je zameraný na históriu a vývoj amerických inštitúcií a hodnôt v širšom kontexte využitím kombinácie tradičných, multidisciplinárnych a interdisciplinárnych prístupov. Semináre zároveň objasnia účastníkom súčasnú politickú, spoločenskú a ekonomickú diskusiu v americkej spoločnosti. Štvortýždňový akademický pobyt bude prebiehať na univerzitách a v kampusoch vysokých škôl v USA a bude pozostávať z kombinácie prednášok, panelových diskusií, seminárov, samostatného štúdia, workshopov, exkurzií, stretnutí s odborníkmi z praxe a z kultúrnych aktivít. 

Jednotlivé semináre sa uskutočnia na Univerzite v Montane, Inštitúte pre vzdelávanie a rozvoj v Amherst a na Kalifornskej štátnej Univerzite v Chico.

 

Požiadavky na uchádzačov

 • Vek od 30 do 50 rokov (mid-career)
 • Výborná znalosť anglického jazyka
 • Dostatočná prax na pozícii stredoškolského učiteľa alebo administrátora
 • Osobitný záujem a plány na rozšírenie, aktualizáciu alebo vytvorenie nových predmetov a/alebo vzdelávacích materiálov zameraných na americké reálie
 • Žiadne alebo minimálne predchádzajúce skúsenosti s pobytom v USA

 

Kritériá ovplyvňujúce výber uchádzačov

 • Vysoká miera motivácie
 • Preukázané skúsenosti v oblasti stredoškolského vzdelávania, prehľad doteraz získaných štipendií, výsledkov a pracovných aktivít
 • Ochota zdieľať internátne ubytovanie na univerzitnom kampuse, schopnosť prispôsobiť sa iným kultúrnym a spoločenským zvyklostiam.

 

Benefity programu

 • Zabezpečenie víz na účely cesty do USA
 • Organizačné zabezpečenie celého programu
 • Úhrada nákladov na vnútroštátnu pozemnú dopravu
 • Úhrada nákladov na medzinárodnú dopravu
 • Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
 • Ubytovanie a strava
 • Základné zdravotné poistenie

 

Ako podať prihlášku

Stiahnite si formulár prihlášky. Vyplnenú prihlášku prosím zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.

 

Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je 7. január 2022. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.  

 

Časový harmonogram

NOVEMBER – JANUÁR: Termín na podávanie prihlášok

JANUÁR: Uzávierka termínu na podanie prihlášky je 7. január 2022. Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor.

FEBRUÁR: Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii na program. Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

APRÍL: Ministerstvo zahraničných vecí USA informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

APRÍL – JÚN: Veľvyslanectvo USA v Bratislave zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a vycestovanie do USA.

 

Často kladené otázky

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.   

  

Do akej miery sú letné semináre pre stredoškolských učiteľov zamerané na metodické a pedagogické aspekty výučby?

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov sú primárne zamerané na poskytnutie obsahu a učebných materiálov o Spojených štátoch.

 

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

 

Koľko voľného času/času na nezávislý výskum budem mať počas letného seminára?

Účastníci budú mať voľný čas, ako aj čas vyčlenený na realizáciu vlastného výskumu. Musia však mať na pamäti, že ide o intenzívny akademický program a očakáva sa od nich účasť na všetkých prednáškach, aktivitách a plánovaných podujatiach. Účastníci si môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť na vlastné náklady za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

 

Budem mať čas navštíviť príbuzných žijúcich v USA?

Vzhľadom na intenzívny program letných seminárov účastníkom nie je povolené opustiť seminár na účely návštevy príbuzných alebo priateľov. Na vlastné náklady si však môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

 

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom/po oficiálnom začiatku letného seminára?

Hosťovská univerzita v USA zabezpečuje itinerár tak, aby všetci účastníci do USA pricestovali v deň oficiálneho začiatku letného seminára. Vzhľadom na dostupnosť leteckých spojení je v ojedinelých prípadoch možné, aby účastník pricestoval do USA deň vopred. Ak sa účastník rozhodne urobiť akékoľvek zmeny v dátume príletu po tom, čo ho záväzne potvrdil a hosťujúca univerzita zakúpila letenky, účastník je povinný uhradiť všetky poplatky spojené s týmito zmenami. 

 

Môžem v USA zostať po oficiálnom ukončení letného seminára?

Áno. Vo všeobecnosti platí, že účastníci letného seminára cestujúci na J-1 víza majú po oficiálnom ukončení programu k dispozícii ešte 30 na odchod z USA (tzv. grace period). Musia si však byť vedomí, že po ukončení letného seminára sú zodpovední za všetky výdavky a viac sa na nich nevzťahuje poistenie, ktoré mali počas letného seminára.

 

Môžem vynechať nejakú z aktivít v programe letného seminára?

Nie, nemôžete. Od účastníkov sa očakáva účasť na všetkých plánovaných prednáškach, podujatiach, exkurziách, výletoch a ostatných aktivitách.

 

Môžu sa do programu hlásiť aj účastníci so zdravotným znevýhodnením?

Prihlášky od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, uchádzačov zo znevýhodneného prostredia, z menej rozvinutých regiónov Slovenska, členov LGBTI komunity a národnostných menšín sú vítané. Organizátor letných seminárov osobitne dbá na zabezpečenie špecifických potrieb účastníkov na stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, ako aj na potrebu vyhradenia priestoru a času na denné modlitby.

 

Kde budú účastníci letných seminárov ubytovaní?

Ubytovanie je poskytované v internátoch so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Muži a ženy sú ubytovaní na samostatných podlažiach. Stravovanie je zabezpečené spravidla v areáli univerzitného kampusu, pričom účastníci budú mať prístup do internátnej kuchynky, aby si mohli pripraviť vlastné jedlá.