Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders

 

Letné semináre pre študentských lídrov v USA sú intenzívne päťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom je poskytnúť študentom bakalárskeho stupňa štúdia možnosť lepšie porozumieť Spojeným štátom a zdokonaliť si zručnosti v oblasti vedenia ľudí. Semináre pozostávajú z diskusií, samostatného štúdia, skupinových prezentácií a prednášok. Okrem výučby a skupinových aktivít sú súčasťou seminárov aj vzdelávacie cesty, exkurzie a návštevy rôznych miest, aktivity zamerané na rozvoj vodcovského potenciálu a dobrovoľnícka činnosť v miestnych komunitách. Na každom zo seminárov sa zúčastní 20 študentov, pričom všetky zahŕňajú rezidenčný študijný pobyt a v prípade, že budú realizované za osobnej účasti, aj týždennú integrovanú študijnú cestu. V rámci rezidenčného študijného pobytu budú mať účastníci príležitosť zapojiť sa aj do vzdelávacích a kultúrnych aktivít mimo vyučovania.

 

Letný seminár o občianskej angažovanosti v USA, organizovaný Michiganskou štátnou univerzitou, poskytne účastníkom prehľad o tom, ako občania USA formovali americkú históriu, vládu a spoločnosť v USA, či už ako jednotlivci alebo skupiny. Cieľom akademického programu je definovať občiansku angažovanosť, jej vývoj v USA a obsahom budú aj témy občianstva, budovania komunity, ekonomického rozvoja, miestneho aktivizmu vychádzajúceho z tradícií, politického vedenia a dobrovoľníctva. S cieľom obohatiť akademickú skúsenosť sa seminár zameria na špecifické témy, ako sú občianske práva a ich ochrana, diverzita, rovnosť a inklúzia, občianska žurnalistika, sociálne hnutia, vzdelávanie, správa vecí verejných, menšinové komunity, vodcovstvo a médiá. Účastníci seminára budú mať priestor na vytvorenie inovatívnych a realizovateľných projektov na podporu občianskej angažovanosti v ich komunitách. V rámci týždennej študijnej cesty do mesta Seattle, štát Washington, budú mať aj jedinečnú príležitosť skúmať občiansku angažovanosť z perspektívy rôznych amerických komunít.

 

Požiadavky na uchádzačov

 • Vek od 18 do 25 rokov
 • Výborná znalosť anglického jazyka
 • Najmenej jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia a prísľub návratu na domovskú vysokú školu po ukončení programu
 • Vynikajúce študijné výsledky doložené akademickým prospechom, oceneniami a odporúčaniami od vyučujúcich
 • Preukázateľné schopnosti v oblasti vedenia ľudí prostredníctvom akademickej činnosti, zapojenia sa do komunitných a mimoškolských aktivít
 • Prejavený záujem o témy letných seminárov a o štúdium Spojených štátov
 • Preukázateľný záväzok pokračovať v komunitných a mimoškolských aktivitách
 • Žiadne alebo minimálne predchádzajúce skúsenosti s pobytom v USA alebo mimo Slovenska

 

Kritériá ovplyvňujúce výber

 • Ochota a schopnosť zúčastniť sa v plnom rozsahu intenzívneho akademického programu, spoločenských aktivít a študijnej cesty
 • Ochota zdieľať ubytovanie na univerzitnom kampuse, schopnosť prispôsobiť sa iným kultúrnym a spoločenským zvyklostiam
 • Vysoká miera motivácie
 • Vyspelosť, zodpovednosť, nezávislosť, sebadôvera, otvorená myseľ, tolerancia, hĺbavosť a zvedavosť uchádzača
 • Uchádzači môžu byť študentmi v oblasti prírodných, spoločenských alebo humanitných vied, pedagogiky, ekonomiky a ďalších
 • Vítané sú prihlášky od uchádzačov zo znevýhodneného prostredia, z menej rozvinutých regiónov Slovenska, osôb so zdravotným znevýhodnením, členov LGBTI komunity a národnostných menšín

 

Benefity programu

 • Zabezpečenie víz do USA
 • Organizačné zabezpečenie celého programu
 • Úhrada nákladov na vnútroštátnu a pozemnú dopravu
 • Úhrada nákladov na medzinárodnú dopravu
 • Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
 • Ubytovanie a strava
 • Základné zdravotné poistenie

 

Ako podať prihlášku

Stiahnite si formulár prihlášky. Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.

 

Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je 31. december 2021. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.  

 

Časový harmonogram

NOVEMBER – DECEMBER: Termín na podávanie prihlášok je 31. december 2021

JANUÁR: Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor.

FEBRUÁR: Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii na program. Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

MAREC – APRÍL: Ministerstvo zahraničných vecí USA informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

APRÍL – JÚN: Veľvyslanectvo USA v Bratislave zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a vycestovanie do USA.

 

Často kladené otázky

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.   

 

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

 

Koľko voľného času budem mať počas letného seminára?

Účastníci budú mať minimum voľného času. Letné semináre sú intenzívne akademické programy a od účastníkov sa očakáva, že budú v plnom rozsahu participovať na prednáškach, aktivitách, exkurziách a ostatných plánovaných podujatiach.

 

Budem môcť počas letného seminára navštíviť príbuzných žijúcich v USA?

Nie. Účastníci nemôžu opustiť letný seminár na účely návštevy príbuzných alebo priateľov. 

  

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom letného seminára? Môžem v USA zostať nejaký čas po ukončení seminára?

Nie, nemôžete. Účastníci letných seminárov sú povinní dodržiavať podmienky programu, ktoré jasne stanovujú, že študenti nemôžu pricestovať do USA pred oficiálnym začiatkom letného seminára, ani ostať v Spojených štátoch po jeho skončení.

 

Som študentom/študentkou magisterského štúdia. Môžem sa zúčastniť letného seminára?

Nie, nemôžete. Letné semináre pre študentských lídrov sú určené len pre študentov v bakalárskom stupni štúdia, ktorým do ukončenia bakalárskeho štúdia zostáva minimálne jeden semester. 

  

Môžem vynechať nejakú z aktivít v rámci programu letného seminára?

Nie, nemôžete. Od účastníkov sa očakáva účasť na všetkých plánovaných prednáškach, podujatiach, exkurziách, výletoch a ostatných aktivitách.

  

Môžu sa do programu hlásiť aj účastníci so zdravotným znevýhodnením?

Prihlášky od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, uchádzačov zo znevýhodneného prostredia, z menej rozvinutých regiónov Slovenska, členov LGBTI komunity a národnostných menšín sú vítané. Organizátor letných seminárov osobitne dbá na zabezpečenie špecifických potrieb účastníkov na stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, ako aj na potrebu vyhradenia priestoru a času na denné modlitby.

 

Kde budú účastníci letných seminárov ubytovaní?

Ubytovanie je poskytované v internátoch so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Muži a ženy sú ubytovaní na samostatných podlažiach. Stravovanie je zabezpečené spravidla v areáli univerzitného kampusu, pričom účastníci budú mať prístup do internátnej kuchynky, aby si mohli pripraviť vlastné jedlá.