Humphrey 40 Bar Blue
 

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10 - mesačný študiný pobyt (bez získania akademického titulu) na univerzite v USA spojený so 6-týždňovou profesionálnou praxou. Cieľom programu je umožniť účastníkom  prehĺbiť svoje poznatky a skúsenosti v danom odbore, oboznámiť sa americkým profesionálnym vzdelaním a praxou v danej oblasti. Účastníci programu sa zamerajú na svoje odborné záujmy, interakciu s odborníkmi, zapoja sa do štúdia a nadobudnú praktickú skúsenosť v organizácii v USA podľa vlastného výberu.

 

Štipendiá sú udeľované v nasledujúcich oblastiach :

 

Udržateľný rozvoj:

a. poľnohospodársky a vidiecky rozvoj

b. ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo

c. prírodné zdroje, environmentálna politika a klimatické zmeny

d. miestne a regionálne plánovanie

Tvorba demokratických inštitúcií:

a. komunikácia/žurnalistika

b. právo a ľudské práva

c. analýza verejnej politiky a verejná správa

d. politika a manažment v oblasti technológií

e.  manažment ľudských zdrojov

Vzdelávanie:

a. plánovanie a administrácia vzdelávania

b. manažment vysokého školstva

c. výučba angličtiny ako cudzieho jazyka

Verejné zdravotníctvo

a. politika a manažment verejného zdravotníctva

b. prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS

c. vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené magisterské štúdium
  • minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore
  • aktívna znalosť anglického jazyka (doloženie výsledkov jazykového testu TOEFL, skóre min 71)
  • slovenské štátne občianstvo
  • žiadna alebo minimálna skúsenosť v USA

 

Uchádzači musia preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj a manažerské schopnosti, najmenej 5-ročné skúsenosti v príslušnom odbore, ako aj aktívne zapájanie sa do komunitných, dobrovoľníckych či iných verejných aktivít. Prednosť môžu mať uchádzači z menej rozvinutých regiónov či sociálno-ekonomických sektorov.

 

Prihlášku nájdete TU

 

Uzávierka podania prihlášok na školský rok 2022 - 2023 bude vyhlásená na jar 2021.

 

 Ďalšie informácie získate na adrese: office@fulbright.sk alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program.

 

Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona, kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.

Okrem štandardných programov administruje Komisia aj programy, ktoré financuje a výber uskutočňuje Ministerstvo zahraničných vecí USA.

 

Komisia okrem toho môže spolupracovať aj na programoch zabezpečovaných inými inštitúciami, pričom ale musí dodržiavať rovnaké podmienky ako pri administrácii Fulbrightovho programu.