Aktuality

V dňoch 10. - 12. októbra 2017 sa uskutoční veľtrh štúdia a kariréry v Bratislave. Počas jeho konania v AEGON aréne NTC v Bratislave, Prikopova 6, bude Fulbrightova komisia prezentovať svoje štipendijné programy a poradenské služby o štúdiu v USA. 

 

Návštevníci veľtrhu sa môžu podrobne informovať so zaujímavou alternatívou vysokoškolského štúdia v USA, o a amerických univerzitách so sídlom v Európe a ďalších ponukách. K dispozícii budú aj informácie a materiály týkajúce sa amerických štandardizovaných testov, športových štipendií a finančnej pomoci.

 

AV 2017 en

pre odborníkov - uzávierka podávania prihlášok je 12. októbra 2017.

 

Podrobnosti o grantoch a prihlášku nájdete TU

 

Fulbrightova komisia umožňuje slovenským stredným školám uchádzať o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 2018-2019.

Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske štúdium štvorročné) v oblastiach ako napr. angličtina, história, americká literatúra, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka/lingvistika. Okrem toho sa vyžaduje aj praktická skúsenosť s vyučovaním amerických reálií alebo anglického jazyka.

Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom nástup na školu je na začiatku školského roka.  Znalosť slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie.

Komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné povolenie a všetky záležitosti spojené s pobytom v SR vybavuje Komisia.
 
Na základe finančných prostriedkov, ktoré má Komisia na školský rok 2018-2019 k dispozícii, môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta. Uprednostňované budú školy, ktoré doteraz nemali možnosť zúčastniť sa tohto programu. Dôležitým aspektom je aj počet anglicky hovoriacich pedagógov na škole, nielen učiteľov angličtiny, ale aj ostatných zamestnancov školy, s ktorými by lektor/asistent mohol komunikovať. Ďalšie praktické informácie nájdete TU.
 
 

V prípade záujmu o lektora/asistenta je potrebné podať žiadosť elektronicky do 24. novembra 2017 na adresu office@fulbright.sk.

 

ŽIADOSŤ O LEKTORA/ASISTENTA

Fulbrightova komisia pre vzdelávacie výmeny v SR, InfoUSA v Bratislave a Agentúra TM sport agency Vás pozývajú na seminár

 

Športové štipendiá a možnosti štúdia v USA

 

Kedy: 3. októbra 2017 o 17:00 hod.
Kde: Seminárna sála Univerzitnej knižnice, Klariská ul. 5, Bratislava

 

Seminár moderuje:

Tomáš Mikulášek   TM sport agency, Bratislava
a
Juraj Brychta          Fulbright Commission, Bratislava


Na seminári sa dozviete:
- ako sa hlásiť na vysoké školy v USA
- ako sa uchádzať o športové štipendiá v USA
- informácie o amerických štandardizovaných testoch


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne seminára nás neváhajte kontaktovať na: juraj@fulbright.sk

 

Termín a miesto konania: 4. januára -16. februára 2018, University of Delaware, NJ, USA

 

Inštitút amerických štúdií o národnej bezpečnostnej politike USA je intenzívny post-graduálny akademický program spojený so študijnou cestou, ktorého cieľom je poskytnúť zahraničným akademickým a iným odborníkom možnosť prehĺbiť ich porozumenie spoločnosti, kultúry a inštitúcií USA.

 

Inštitút 2017 o národnej bezpečnosti sa bude zaoberať vnímaním kontinuity a zmenami v americkej bezpečnostnej politike, ktoré ovplyvňujú stratégiu a priebeh vykonávania prezidentskej funkcie.   Inštitút bude podnecovať intelektuálnu angažovanosť, reflexiu a debaty s americkými odborníkmi, aby sa prehĺbili znalosti o základoch a formuláciách národnej bezpečnostnej politiky USA.

 

Program sa zameria na štyri vzájomne prepojené moduly: 1) Americký pohľad na svet a jeho miesto v globálnom systéme; 2) Terorizmus a  národná bezpečnosť v Spojených štátoch a v zahraničí; 3) Imigračná a utečenecká politika USA; a 4) hľadanie správnej rovnováhy medzi unilateralizmom a multilateralizmom v  americkej národnej bezpečnostnej politike.

 

Účastníci sa budú každý týždeň podieľať na akademických zasadaniach a diskusiách s odborníkmi v oblasti národnej bezpečnosti USA. Účastníci inštitútu okrem toho navštívia mestá San Antonio a Austin v Texase, rovnako ako New York, Washington D.C. a ďalšie regionálne časti USA.

 

Kandidáti (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú motivovaní   pedagógovia alebo odbornící, ktorí rozvíjajú svoju kariéru  a  pracujú na vysokoškolských inštitúciách alebo v neziskovách organizáciach zaoberajúcich sa zahraničnou politikou a národnostnou bezpečnosťou.

 

Ideálnym kandidátom je špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politky, so žiadnou alebo iba s minimálnou skúsenosťou v USA. Vhodní kandidáti pracujú na inštitúciách, ktoré majú záujem o zapracovanie tejto problematiky do študijných plánov alebo chcú ponúkať špecializované kurzy pre odborníkov a iných záujemcov.

Kandidáti sú vo svojom odbore dostatočne erudovaní a ich cieľom je zapracovať získané poznatky do svojej pedagogickej a odbornej práce. Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári.

 

Prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky v programe vo svojej práci a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.

 

Termin uzávierky podávania prihlášok je 3. októbra 2017.

 

Application Form: Institute of National Policymaking

 

V prípade ďalších informácií kontaktujte Komisiu na office@fulbright.sk