Aktuality

Čo môžeš získať:

 

 •  prax vo vzdelávacej agentúre
 •   Praktické skúsenosti v oblasti vzdelávacích výmen medzi SR a USA
 • Účasť na rôznych akciách, spolurpáca so štipendistami

 

Čo budeš robiť:

 

 • Pomoc pri organizovaní  seminárov a iných vzdelávacích aktivít
 •  Aktualizácia databáz a archivovanie dokumentov
 • Údržba webovej stránky
 • Pracovať aspoň 8 hodín týždenne a možnosť finančnej odmeny
 • Nástup už od decembra 2017

 

Čo musíš ovládať:

 

 •  Byť v magisterskom stupni štúdia
 • Ovládať programy Microsoft Office (Word, Excel, Access), prípadne grafických programov na užívateľskej úrovni , web dizajn (zapisovanie na stretnutiach a konferenciách, tvorba prehľadových tabuliek, úprava dokumentov…)
 • Mať výbornú znalosť angličtiny

 

Žiadosť treba podať do do 15. novembra 2017.

 

Application for Internship

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá študentov v bakalárskom štúdiu na 5-týždňové letné školy, ktoré sa budú konať koncom júna - júl 2018:

 

1. Letnú školu sociálneho podnikania na University of Tennessee - Chattanooga. Cieľom programu oboznámiť európskych študentov s rozvojom sociálneho podnikania v USA, vrátane histórie, výziev a úspechov sociálnych podnikov a organizácií. Program je interaktívny a experimentálny, a umožní panelové diskusie, návštevy organizácií a dobrovoľnícke príležitosti. Študenti budú mať možnosť stretnúť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami a reprezentantmi neziskových organizácií. 

 

Podrobné informácie o škole nájdete TU.

 

Termín podania prihlášky je 19. decembra 2017.
PRIHLÁŠKA

 

 

2. Letná škola o občianskej angažovanosti na University of South Carolina. Cieľom programu je umožniť európskym študentom zoznámiť sa ako občania formovali históriu USA, vládne štruktúry a spoločnosť z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa bude zaoberať témami ako občianstvo, komunitná spolupráca, dobrovoľníctvo, ekonomický rozvoj, aktivizmus a pod.  Študenti budú mať možnosť stretnuť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami a reprezentantmi neziskových organizácií. 

 

Podrobné informácie o škole nájdete TU.

 

 

Termín podania prihlášky je 19. decembra 2017.
PRIHLÁŠKA
 

Požiadavky:

 • Úchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov;
 • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia;
 • Dobrý štúdijný prospech, mimoškolské aktivity;
 • Záujem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou;
 • Žiadnu skúsenosť s pobytom v USA alebo v inej krajine
 • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.)

 

Všetky náklady spojené s pobytom hradí MZV USA.

 

V prípade ďalších informácií kontaktujte Fulbrightovu komisiu na office@fulbright.sk

Tento program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať vo všetkých disciplínach, ale projekt musí súvisieť so záležitostosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi EÚ-USA.

Granty sú v dvoch kategóriách: všeobecný a inovatívny.

 

Termín uzávierky je 1. decembra 2017 na školský rok 2018-2019. Informácie a kontakty nájdete TU.

 

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov sú 5  – týždňové intenzívne akademické programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na stredoškolských inštitúciách. Semináre sa budú konať v júni 2018.

 

Letný seminár pre stredoškolských učiteľov umožňuje podrobne sa zoznámiť s americkou spoločnosťou, vzdelávaním a kultúrou – minulou a súčasnou. Cieľom seminára bude poskytnúť obsah a materiály pre účastníkov tak, aby mohli vypracovať učebné osnovy o USA na úrovni stredných škôl. Hlavné zameranie seminára bude obsah a materiály, nie metodológia a pedagogické metódy. Program bude prostredníctvom kombinácie tradičných, multi-disciplinárnych a interdisciplinárnych prístupov skúmať históriu a vývoj amerických inštitúcií a hodnôt. Zámerom seminára je aj priblížiť súčasné politické, sociálne a ekonomické debaty v USA. 4 týždne akademického pobytu budú spojené s ďalším týždňom cestovania za účelom návštev rôznych pracovísk.

 

Letný seminár pre stredoškolských administrátorov –  školiteľov, autorov učebníc, navrhovateľov učebných osnov, zástupcov ministerstiev školstva a pod. umožňuje oboznámiť sa do hĺbky s americkou spoločnosťou, vzdelávaním a kultúrou – minulou a súčasnou.  Program sprostredkuje akademický tréning, stretnutia s regionálnymi pedagógmi a komunálnymi zástupcami, nezávislý výskum, 2-dvojtýždňovú návštevu rôznych pracovísk a dokončenie vlastného výskumu.

 

Vhodnými kandidátmi (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú stredoškolskí pedagógovia a pracovníci. Tieto semináre sú určené predovšetkým pre stredoškolských pedagógov, školiteľov, navrhovateľov učebných osnov, ministerských pracovníkov a iných profesionálov zodpovedných za stredoškolské vzdelávanie.

Ideálni kandidáti sú záujemci, ktorí chcú zapracovať a prípadne prehĺbiť aspekty amerických štúdií do osnov, špeciálnch seminárov alebo tréningov.

Hoci akademická a profesionálna kvalifikácia kandidáta je dôležitá, rovnako dôležitý je spôsob, akým učastníci budú môcť zapracovať získané poznatky a skúsenosti.

Prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky vo svojej práci, a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.

 

Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári.

 

Termín uzávierky podania prihlášky je 15. decembra 2017.  Prihlášku nájdete TU.

 

Fulbrightova komisia nominuje kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre majú zhruba 20 účastníkov  z celého sveta. MZV USA hradí aj všetky náklady spojené s pobytom vrátanie zdravotného poistenia.

 

Fulbrightova komisia umožňuje slovenským stredným školám uchádzať o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 2018-2019.

Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske štúdium štvorročné) v oblastiach ako napr. angličtina, história, americká literatúra, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka/lingvistika. Okrem toho sa vyžaduje aj praktická skúsenosť s vyučovaním amerických reálií alebo anglického jazyka.

Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom nástup na školu je na začiatku školského roka.  Znalosť slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie.

Komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné povolenie a všetky záležitosti spojené s pobytom v SR vybavuje Komisia.
 
Na základe finančných prostriedkov, ktoré má Komisia na školský rok 2018-2019 k dispozícii, môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta. Uprednostňované budú školy, ktoré doteraz nemali možnosť zúčastniť sa tohto programu. Dôležitým aspektom je aj počet anglicky hovoriacich pedagógov na škole, nielen učiteľov angličtiny, ale aj ostatných zamestnancov školy, s ktorými by lektor/asistent mohol komunikovať. Ďalšie praktické informácie nájdete TU.
 
 

V prípade záujmu o lektora/asistenta je potrebné podať žiadosť elektronicky do 24. novembra 2017 na adresu office@fulbright.sk.

 

ŽIADOSŤ O LEKTORA/ASISTENTA