Aktuality

Professor Milan Kováč, a 2014 Fulbright Fellow in cultural anthropology at Missouri State University, head of the Comenius University’s Department of Comparative Religions, is the founder of Mesoamerican and Maya studies in the Slovak Republic. His international research team in the northern Guatemalan jungle -- using new aerial laser scanning -- discovered remains of a Mayan metropolis of 15 million people (and 60,000 buildings, plazas, and pyramids) that collapsed in the 9th century.

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá študentov v bakalárskom štúdiu na 5 - týždňové letné školy, ktoré sa budú konať koncom júna - august 2019:

 

1. Letnú školu o mládeži, vzdelávaní a doplňovaní zručností. Cieľom programu je oboznámiť európskych študentov s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a socíálnom rozvoji. Program je interaktívny a experimentálny a bude  skúmať americké vysoké školstvo a prípravu mladých Američanov v zručnostiach, ktoré potrebuje priemysel, obchod a veda. Program umožní umožní aj stretnutia s osobnosťami z priemyslu, vysokého školstva, odborov atď.

 

Podrobné informácie o škole nájdete TU.

 

PRIHLÁŠKA

 

Termín podania prihlášky je 1. februára 2019.

 

2. Letná škola o občianskej angažovanosti. Cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa ako občianske hnutia  formovali históriu, vládne štruktúry a spoločnosť USA z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa bude zaoberať témami ako občianstvo, komunitná spolupráca, dobrovoľníctvo, ekonomický rozvoj, aktivizmus a pod.  Študenti budú mať možnosť stretnuť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami a reprezentantmi neziskových organizácií. 

 

Podrobné informácie o škole nájdete TU.

 

PRIHLÁŠKA

 

Termín podania prihlášky je 1. februára 2019.

 

POŽIADAVKY:

 

  • Uchádzačka/uchádzač sú vo veku 18 až 25 rokov;
  • Majú minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia;
  • Dosahujú veľmi dobrý štúdijný prospech (v prípade potreby zdokladovanie výsledkov štúdia);
  • Zapájajú sa do mimoškolských aktivít a komunitnej práce;
  •  Plynne hovoria po anglicky (osobný pohovor v angličtine);
  • Zaujímajú sa o danú tému a o americkú spoločnosť;
  • Nemajú žiadnu skúsenosti s pobytom v USA alebo v zahraničí;
  • Sú zodpovední, tolerantní a ochotní intenzívne študovať a pracovať.
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, znevýhodnené skupiny, telesne postihnutí občania a pod.), ktorí tieto informácie  zapracujú aj do prihlášky.

 

Všetky náklady spojené s pobytom hradí MZV USA.

 

V prípade ďalších informácií kontaktujte Fulbrightovu komisiu na office@fulbright.sk

 

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 

 

 

 Letné semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov sú  5  – týždňové intenzívne akademické programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na stredoškolských inštitúciách. Semináre sa budú konať v júni 2019 a program zabezpečuje University of Montana in Missoula a hlavnou témou bude "sloboda, rovnosť a americký sen".

 

Letný seminár pre stredoškolských učiteľov umožní podrobne sa zoznámiť s americkou spoločnosťou, vzdelávaním a kultúrou – minulou a súčasnou. Cieľom seminára bude poskytnúť obsah a materiály pre účastníkov tak, aby mohli vypracovať učebné osnovy o USA na úrovni stredných škôl. Hlavné zameranie seminára bude obsah a materiály, nie metodológia a pedagogické metódy. Program bude prostredníctvom kombinácie tradičných, multi-disciplinárnych a interdisciplinárnych prístupov skúmať históriu a vývoj amerických inštitúcií a hodnôt. Seminár sa  zamerá na témy ako  "demokracia a občianskosť" a "právna a sociálna zodpovednosť z pohľadu americkej histórie". 4 týždne akademického pobytu budú spojené s ďalším týždňom cestovania za účelom návštev rôznych pracovísk.

 

 PRIHLÁŠKA

 

Letný seminár pre stredoškolských administrátorov –  školiteľov, autorov učebníc, navrhovateľov učebných osnov, zástupcov ministerstiev školstva a pod. umožňuje oboznámiť sa do hĺbky s americkou spoločnosťou, vzdelávaním a kultúrou – minulou a súčasnou.  Seminár sa  zamerá na témy ako "sloboda, rovnosť a americký sen", "demokracia a občianskosť" a "práva a sociálna zodpovednosť z historického hladiska" Program sprostredkuje akademický tréning, stretnutia s regionálnymi pedagógickými, administratívnymi pracovníkmi a komunálnymi zástupcami a  návštevu rôznych pracovísk. 4 týždne akademického pobytu budú spojené s ďalším týždňom cestovania.

PRIHLÁŠKA

 

Termín uzávierky podania prihlášky je 15. decembra 2018. 

 

Vhodnými kandidátmi (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú stredoškolskí pedagógovia a pracovníci. Tieto semináre sú určené predovšetkým pre stredoškolských pedagógov, školiteľov, navrhovateľov učebných osnov, ministerských pracovníkov a iných profesionálov zodpovedných za stredoškolské vzdelávanie.

Ideálni kandidáti sú záujemci, ktorí chcú zapracovať a prípadne prehĺbiť aspekty amerických štúdií do osnov, špeciálnch seminárov alebo tréningov.

Hoci akademická a profesionálna kvalifikácia kandidáta je dôležitá, rovnako dôležitý je spôsob, akým učastníci budú môcť zapracovať získané poznatky a skúsenosti.

Prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky vo svojej práci, a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.

 

Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári. 

 

 

Fulbrightova komisia nominuje kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre majú zhruba 20 účastníkov  z celého sveta. MZV USA hradí aj všetky náklady spojené s pobytom vrátanie zdravotného poistenia.

 

 
Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.

 

Slovenské stredné školy majú možnosť uchádzať o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 2019-2020.

Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske štúdium štvorročné) v oblastiach ako napr. angličtina, história, americká literatúra, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka/lingvistika. Okrem toho sa vyžaduje aj praktická skúsenosť s vyučovaním amerických reálií alebo anglického jazyka.

Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom podmienkou je nástup na začiatku školského roka.  Znalosť slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie.

Komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné povolenie a všetky záležitosti spojené s pobytom v SR vybavuje Komisia.
 
Na základe finančných prostriedkov, ktoré má Komisia na školský rok 2019-2020 k dispozícii, môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta. Prednosť budú mať školy, ktoré doteraz nemali možnosť zúčastniť sa tohto programu. Dôležitým aspektom je aj počet anglicky hovoriacich pedagógov na škole, nielen učiteľov angličtiny, ale aj ostatných zamestnancov školy, s ktorými by lektor/asistent mohol komunikovať.

 

V prípade záujmu o lektora/asistenta je potrebné podať žiadosť elektronicky do 15. januára 2019 na adresu office@fulbright.sk.

 

ŽIADOSŤ O LEKTORA/ASISTENTA

 

 
Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.