Termín a miesto konania: 4. januára -16. februára 2018, University of Delaware, NJ, USA

 

Inštitút amerických štúdií o národnej bezpečnostnej politike USA je intenzívny post-graduálny akademický program spojený so študijnou cestou, ktorého cieľom je poskytnúť zahraničným akademickým a iným odborníkom možnosť prehĺbiť ich porozumenie spoločnosti, kultúry a inštitúcií USA.

 

Inštitút 2017 o národnej bezpečnosti sa bude zaoberať vnímaním kontinuity a zmenami v americkej bezpečnostnej politike, ktoré ovplyvňujú stratégiu a priebeh vykonávania prezidentskej funkcie.   Inštitút bude podnecovať intelektuálnu angažovanosť, reflexiu a debaty s americkými odborníkmi, aby sa prehĺbili znalosti o základoch a formuláciách národnej bezpečnostnej politiky USA.

 

Program sa zameria na štyri vzájomne prepojené moduly: 1) Americký pohľad na svet a jeho miesto v globálnom systéme; 2) Terorizmus a  národná bezpečnosť v Spojených štátoch a v zahraničí; 3) Imigračná a utečenecká politika USA; a 4) hľadanie správnej rovnováhy medzi unilateralizmom a multilateralizmom v  americkej národnej bezpečnostnej politike.

 

Účastníci sa budú každý týždeň podieľať na akademických zasadaniach a diskusiách s odborníkmi v oblasti národnej bezpečnosti USA. Účastníci inštitútu okrem toho navštívia mestá San Antonio a Austin v Texase, rovnako ako New York, Washington D.C. a ďalšie regionálne časti USA.

 

Kandidáti (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú motivovaní   pedagógovia alebo odbornící, ktorí rozvíjajú svoju kariéru  a  pracujú na vysokoškolských inštitúciách alebo v neziskovách organizáciach zaoberajúcich sa zahraničnou politikou a národnostnou bezpečnosťou.

 

Ideálnym kandidátom je špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politky, so žiadnou alebo iba s minimálnou skúsenosťou v USA. Vhodní kandidáti pracujú na inštitúciách, ktoré majú záujem o zapracovanie tejto problematiky do študijných plánov alebo chcú ponúkať špecializované kurzy pre odborníkov a iných záujemcov.

Kandidáti sú vo svojom odbore dostatočne erudovaní a ich cieľom je zapracovať získané poznatky do svojej pedagogickej a odbornej práce. Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári.

 

Prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky v programe vo svojej práci a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.

 

Termin uzávierky podávania prihlášok je 3. októbra 2017.

 

Application Form: Institute of National Policymaking

 

V prípade ďalších informácií kontaktujte Komisiu na office@fulbright.sk