Komisia J. Williama Fulbrighta

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike vznikla na základe Dohody medzi  vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (198/05Zz.) za účelom podpory vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen prostredníctvom Fulbrightovho programu.

 

Komisia je autonómna, nezisková, nestranná a bilaterálna inštitúcia. Osem členov, štyria slovenskí a štyria americkí občania, tvoria Správnu radu Komisie, ktorá je dozorným orgánom. Členovia Rady reprezentujúci akademické inštitúcie, podnikateľskú sféru, diplomatické a profesionálne oblasti. Menujú ich minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a veľvyslanec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, ktorí sú zároveň čestnými predsedami Rady.

 

Mandát Komisie je explicitný: nájsť najlepších kandidátov v oboch krajinách a zapojiť ich do recipročných výmen v rámci najvyšších štandardov Fulbrightovho Programu. Komisia sa usiluje zvýšiť znalosti vo vzdelávaní a výskume, hľadá oblasti, kde je spolupráca prospešná pre ďalšie pokroky, rozširuje aktivitu v rámci spolufinancovania programov a  podporuje porozumenie v rámci kultúr a etník.

 

Popri administrácii Fulbrightovho programu má Komisia vedúce miesto v Slovenskej republike pri poskytovaní kvalifikovaných informácií o štúdiu v USA prostredníctvom svojho Poradenského centra, ktoré patrí k celosvetovej sieti poradenských centier MZV USA, nazývanej EducationUSA.

 

Programová správa šk. rok 2018 - 2019

Programová správa šk. rok 2017 -2018

Programová správa šk. rok 2016 - 2017

Programová správa šk. rok 2015 - 2016

 

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov.. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.