Komisia J. Williama Fulbrighta

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike vznikla na základe Dohody medzi  vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (319/94Zz., 320/94 Zz., 198/05Zz.) za účelom podpory vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen prostredníctvom Fulbrightovho programu.

 

Komisia je autonómna, nezisková, nestranná a bilaterálna inštitúcia. Osem členov, štyria slovenskí a štyria americkí občania, tvoria Radu Komisie, ktorá je dozorným orgánom. Členovia Rady reprezentujúci akademické inštitúcie, podnikateľskú sféru, diplomatické a profesionálne oblasti. Menujú ich minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a veľvyslanec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, ktorí sú zároveň čestnými predsedami Rady.

 

Mandát Komisie je explicitný: nájsť najlepších kandidátov v oboch krajinách a zapojiť ich do recipročných výmen v rámci najvyšších štandardov Fulbrightovho Programu. Komisia sa usiluje zvýšiť znalosti v oblastiach, o ktorých sa prednáša a v ktorých sa vykonáva výskum, hľadá oblasti, kde je spolupráca prospešná pre ďalšie pokroky v danej oblasti, rozširuje aktivitu v rámci spolufinancovania programov a  podporuje porozumenie v rámci kultúr a etník.

 

Popri administrácii Fulbrightovho programu má Komisia vedúce miesto v Slovenskej republike pri poskytovaní kvalifikovaných informácií o štúdiu v USA prostredníctvom svojho Poradenského centra. Centrum sa usiľuje poskytovať presné, kompletné, aktuálne a objektívne informácie o študijných možnostiach v Spojených štátoch. Patrí k celosvetovej sieti poradenských centier MZV USA, nazývanej EducationUSA.

 

Report 2006-2007

Report 2007-2008

Report 2008-2009

Report 2009-2010

Report 2010-2011

 Report 2011-2012

 Report 2012-2013

 Report 2013-2014

Report 2014-2015

Report 2015-2016