American Standardized Tests slúžia na meranie a hodnotenie vedomostí a schopností študentov, prichádzajúcich z rôznych krajín s často veľmi rozdielnymi školskými systémami. Tieto testy sú zostavené tak, aby sa dali administrovať po celom svete za rovnakých podmienok. Väčšina amerických škôl vyžaduje v rámci prijímacieho konania jeden alebo viacero štandardizovaných testov.

 

U pregraduálnych programov sa najčastejšie vyžadujú výsledky testov:

 

SAT (Scholastic Aptitude Test)

Test  SAT slúži na určovanie vedomostí nadobudnutých štúdiom na strednej škole.

doc New SAT Reasoning test sa zameriava sa predovšetkým na všeobecné vedomosti. Pozostáva z častí Reading, Writing and Language, Mathematics a (optional) Essay.

Skúška trvá 3 hodiny 50 minút.

 

doc SAT – Subject Test je jednohodinový test, ktorým sa zisťujú vedomosti z jednotlivých predmetov. Na výber je 21 testov: Literature, United States History, World History, Math Level 1, Math Level 2, Biology E/M, Chemistry, Physics, jazykové testy (iba ako Reading) French, German, Modern Hebrewm Italian, Latin Spanish (alebo iba ako Reading&Listening) Chinese, French, German, Japanese, Korean, Spanish, English Language Proficiency Test.

 

Pri vstupe na právnické fakulty a školy v USA sa vyžaduje aj test doc Law School Admission Test (www.lsat.com)

 

POZOR! Od mája 2016 sa celosvetovo prechádza na novú verziu SAT testu. Ďalšie Informácie o nových testoch SAT, skúšobné testy a online registráciu nájdete TU.

 

KHAN ACADEMY  poskytuje zadarmo informácie a prípravné testy pre študentov, učiteľov a rodičov.

 

Príprava na SAT aj na:

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

https://www.kaptest.com/sat/kaplan-sat-prep/2016-sat-test-changes

 

ACT (American College Testing Assessment)

ACT je variantou SAT testu. Väčšina vysokých škôl v USA akceptuje rovnako výsledky ACT ako SAT.

Informácie o teste a registrácii nájdete TU.

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL je jazykovým testom najčastejšie akceptovaným na amerických školách. Od apríla 2006 sa v SR administruje už len najnovšia - internetová podoba tohto testu, nazývaná iBT TOEFL. Test má štyri časti:

Reading – meria schopnosť porozumenia prečítaného materiálu. Otázky v tejto časti sú zamerané na porozumenie prečítanej pasáže, vyhľadávanie hlavných myšlienok, odkazov, faktov a hodnotí tiež slovnú zásobu (synonymá, antonymá, atď.) Celkový čas: 60 - 100 minút.

Listening – meria schopnosť rozumieť americkej angličtine. V tejto časti odznie niekoľko dialógov, krátkych konverzácií a simulovaných vyučovacích hodín. Celkový čas: 60 - 90 minút.

Speaking - meria schopnosť komunikácie. Obsahuje 2 nezávislé a 4 integrované úlohy. Celkový čas 20 minút.

Writing – meria schopnosť písania v anglickom jazyku na zadanú tému, schopnosť zovšeobecniť, usporiadať a rozvíjať hlavné myšlienky, schopnosť podporiť ich príkladmi alebo dôkazmi. Celkový čas 50 minút.

Za každú časť z týchto štyroch častí môže uchádzač získať skóre od 0 - 30 bodov, celkové skóre za test je maximálne 120 bodov.  Cena za test absolvovaný na území v SR je v súčasnosti 225 USD.

 

Informácie o testovacích centrách v SR spolu s aktuálnymi termínmi nájdete na www.ets.org/toefl a na stránke www.toeflgoanywhere.org. V prípade ďalších informácií kontaktujte office@fulbright.sk

 

 

Pri postgraduálnych programoch sa možno stretnúť s viacerými typmi testov, ktoré sú už zamerané na testovanie v špecifických oblastiach:

 

GRE (General Record Examination, všeobecný test)

Test je všeobecne zameraný a vyžadovaný najmä v rámci sociálnych a humanitných vied. Existuje len v počítačovej forme a má dve varianty:

GRE General Test meria verbálne, kvantitatívne, analytické logické myslenie a kritické myslenie. Má tri časti: Analytical Writing, Verbal Reasoning and Quantitave Reasoning.

 

Podrobnejšie informácie spolu s užitočnými linkami nájdete v informačnom a registračnom spravodaji, na stránke www.takethegre.com aleboTU.

 

GRE Subject Test zameraný na jednotlivé odbory sa vykonáva v „papierovej“ forme. Tieto testy merajú vedomosti v jednotlivých odboroch a počet otázok v jednotlivých testoch je rôzny (napr. 66 v Matematike, 230 v Anglickom jazyku a literatúre). Tieto testy sa vykonávajú v odboroch: biochémia a molekulárna biológia, biológia, chémia, počítačová veda, literatúra a anglický jazyk, matematika, fyzika  a psychológia.

 

Informácie o GRE testoch, termínoch a registrácii nájdete TU.

 

Graduate Management Admission Test (GMAT)

Tento test sa vyžaduje najmä u ekonomických disciplín, špeciálne pri postgraduálnom štúdiu v oblasti obchodu a riadenia. Test existuje len v počítačovej forme a trvá približne 4 hodiny. Skladá sa z troch častí:

Analytical Writing Assessment – analýza problému: meria schopnosť kritického myslenia a schopnosť formulovať myšlienky v písomnej forme

Integrated Reasoning - meria schopnosť interpretácie a analýzy problému

Quantitative – meria základné matematické zručnosti, poznanie základných teórií, logické myslenie

Verbal – porozumenie čítaného textu, logické myslenie, oprava viet

 

Informácie o GMAT teste, termínoch a registrácii nájdete TU.

 

Registračné bulletiny spolu s prípravnou literatúrou na všetky typy testov SAT, ACT, TOEFL, GRE a GMAT sú k dispozícii v Poradenskom centre Komisie.

 

Ďalšie americké štandardizované testy podmieňujúce prijatie na vysoké školy v USA

 

Medical College Admission Test (MCAT) - test overujúci schopnosti na štúdium medicíny www.aamc.org

Informácie o štúdiu medicíny v USA nájdete doc TU

 

United Stated Medical Licensure Examination (USMLE) - licenčná skúška pre absolventov lekárskych fakúlt, ktorí sa hlásia do USA na absolventské miesta pred prvou atestáciou (tzv. residency), www.ecfmg.org.

Informácie o postgraduálnom vzdelávaní v oblasti lekárskych vied nájdete doc TU

 

General Education Development (GED) test funguje ako ekvivalent dokončenia štúdia na strednej škole.
www.acenet.edu

 

Test of English for International Communication (TOEIC) - test overujúci jazykové znalosti angličtiny, zameraný na podnikový a manažérsky sector, nie na uchádzačov o štúdium. http://www.ets.org/toeic/

 

Prihlášky a informácie o špecializovaných testoch LSAT, MCAT, USMLE, GED a TOEIC záujemcovia môžu nájsť na príslušných internetových stránkach.