Slovenské stredné školy majú možnosť uchádzať sa o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na jeden školský rok.

 

Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske štúdium štvorročné) v oblastiach ako napr. angličtina, história, americká literatúra, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka/lingvistika. Okrem toho sa vyžaduje aj praktická skúsenosť s vyučovaním amerických reálií alebo anglického jazyka.

 

Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom podmienkou je nástup na začiatku školského roka. Znalosť slovenského jazyka sa nevyžaduje. Na základe finančných prostriedkov, ktoré má Komisia na daný školský rok k dispozícii, zvyčajne môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta.

 

Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie.

 

Komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium (na pokrytie životných nákladov) a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné povolenie a všetky záležitosti spojené s pobytom v SR vybavuje Komisia.

 

V prípade záujmu o lektora/asistenta na školský rok 2021-2022 je potrebné podať žiadosť. Uzávierka podávania žiadostí bude vyhlásená na jeseň 2020.

 

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.