Krátkodobý program pre odborníkov z USA

 

Fulbright Specialist Program je určený pre inštitúcie v Slovenskej republike, ktoré môžu hosťovať vysokoškolských pedagógov, odborníkov a umelcov z USA na obdobie 2 až 6 týždňov ako odborných konzultantov pre tvorbu osnov a materiálov, rozvoj zručností, inštitucionálne plánovanie, organizáciu seminárov a workshopov, konferencií alebo sympózií a lektorskú činnosť. Fulbright Specialist Program nie je určený na individuálne výskumné projekty. Počet odborníkov, ktorí môžu byť prijatí na Slovensku počas jedného akademického roka, je v súčasnosti limitovaný na päť projektových návštev.

 

Odborníci v rámci tohto programu, tzv. Fulbright Specialists, tvoria rôznorodú skupinu vysoko skúsených, uznávaných vysokoškolských pedagógov a odborníkov, ktorí reprezentujú široké spektrum akademických disciplín a odborov. Viac informácií o tom, kto sa môže kvalifikovať ako tzv. Fulbright Specialist, nájdete na tejto webovej stránke.

 

Aký typ inštitúcie sa môže prihlásiť?

 • Vysoké školy a výskumné inštitúcie
 • Kultúrne centrá
 • Inštitúcie verejnej správy
 • Mimovládne organizácie

 

Benefity grantu

 • Ministerstvo zahraničných vecí USA pokrýva zúčastneným odborníkom spiatočnú letenku v ekonomickej triede a denný honorár
 • Hosťovská inštitúcia spravidla pokrýva náklady súvisiace s pobytom odborníka v danej krajine – výdavky na stravu, ubytovanie a vnútroštátnu dopravu (do a z ubytovania do miesta realizácie projektu, ako aj ďalšie výdavky na miestnu dopravu súvisiace s realizáciou projektu a účasťou na miestnych kultúrnych aktivitách)
 • Ak sa projekt realizuje vo viacerých lokalitách v krajine, hosťovská inštitúcia spravidla pokrýva aj tieto súvisiace výdavky na dopravu
 • V prípade, že hosťovská inštitúcia nedokáže v plnom rozsahu pokryť požadované výdavky, odporúčame obrátiť sa na Komisiu pre ďalšie informácie na nasledovnej adrese: office@fulbright.sk

 

Ako podať prihlášku

 • Prihlášku je potrebné podať online a je dostupná na: Fulbright Specialist Portal
 • Inštitúcie môžu podať otvorenú prihlášku (bez uvedenia mena konkrétneho odborníka) alebo prihlášku na meno (s uvedením konkrétneho odborníka, ktorý má byť pozvaný na danú inštitúciu)
 • Potenciálni americkí odborníci by sa mali na tento účel zaregistrovať na: Fulbright Specialist Roster
 • Inštitúcia, ktorá podá prihlášku na projekt, ktorý zahŕňa viacero projektových návštev, musí riadne odôvodniť, prečo je na dosiahnutie cieľov projektu potrebná viac ako jedna návšteva (projekty s viacerými návštevami musia byť ukončené najneskôr do 12 mesiacov a nesmú presiahnuť spolu 42 dní)
 • Dĺžka pobytu odborníka je minimálne 14 dní a maximálne 42 dní (vrátane dní na cestovanie, štátnych sviatkov a víkendov)
 • Ďalšie pokyny pre správne vyplnenie prihlášky nájdete pdfTU

 

Termín na podanie prihlášky

Komisia prijíma návrhy projektov priebežne počas celého roka. Hosťovské inštitúcie by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať v časovom predstihu. V prípade prihlášky na meno trvá celkový proces spracovania prihlášky 3 až 4 mesiace. V prípade otvorenej prihlášky je to spravidla 6 mesiacov.

 

Ak chce inštitúcia realizovať projekt v čase od 1. októbra 2022 – 30. septembra 2023, prihlášku je potrebné podať najneskôr do 30. septembra 2022.

 

Často kladené otázky

Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke