Program umožňuje slovenským inštitúciám vytvárať alebo navrhnúť projekty v rámci respektívnej odbornej disciplíny, ktoré sú prioritou pre ich ďalší rozvoj. Projekty sa možu uskutočniť v rozpätí 2 - 6 týždňov a Komisia zabezpečí odborníka do 3 mesiacov od podania žiadosti.

 

Projekty sa môžu uskutočniť v spolupráci s kvalifikovaným odborníkom z USA, ktorý má požadovanú expertízu v danej oblasti a ktorý pomôže  sprostredkovať a upevniť vzťahy medzi americkými a slovenskými inštitúciami.

 

Inštitúcie, ktoré sa môžu uchádzať o projekty v rámci programu sú:

  • vysokoškolské inštitúcie;
  • vládne inštitúcie (ministerstvá alebo agentúry, parlamentné útvary);
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, galérie, pamiatkové úrady);
  • neziskové organizácie;
  • zdravotnícke inštitúcie (zariadenia verejného zdravotníctva, fakultné nemocnice a pod.).

 

Projekty môžu byť zamerané na:

  • prieskum potrieb a rozvoja v rámci výučby, inštitucionálny alebo programový rozvoj;
  • špecializované akademické semináre a konferencie, aj v spojení s ďalšími dohodnutými aktivitami;
  • spolupráca na vývoji a/alebo prehodnotení syláb alebo študijných materiálov;
  • tréningy pedagógov a učiteľov na úrovni univerzity.

 

Pozor: Výskum v rámci tohto programu nie je možný.

 

Oblasti zamerania: antropológia, archeológia, riadenie ekonomiky, komunikácia a žurnalistika, ekonomika,  informačné technológie, právo, poľnohospodárstvo, knihoveda, mierové riešenie konfliktov, politické vedy a verejná správa, verejné zdravotníctvo, sociológia/sociálna práca, americké štúdie, urbanistika.

 

Vítané sú projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie alebo na špecializáciu v rámci inovatívnej výučby vedecko-technických predmetov ako chémia, fyzika, technológia, inžinierstvo a matematika.

 

Inštitúcie žiadajú odborníka v tomto programe prostredníctvom Fulbrightovej komisie. Komisia na základe informácií uvedených v prihláške sprostredkuje odborníka na požadované obdobie. Počet schválených projektov v rámci programu a na respektívny akademický rok je limitovaný a závisí od finančného rozpočtu Komisie. Žiadosti je však možné podávať priebežne na adrese office@fulbright.sk.

 

Komisia uhrádza medzinárodné cestovné náklady a honorár vo výške 200 USD/deň. Náklady ako sú ubytovanie, stravu a prípadnú vnútroštátnu prepravu hradí pozývajúca inštitúcia. Komisia môže v nevyhnutných prípadoch finančne prispieť na výdavky.  V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Komisiu na office@fulbright.sk.

 

ŽIADOSŤ

 

Zoznam špecialistov 2002 - 2016