Granty pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

 

Fulbright Slovak Scholar Program ponúka pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo prednášať na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v USA. Pobyt, ktorého cieľom je výskum alebo prednášanie, môže byť v trvaní 3 až 6 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných a vedeckých odboroch okrem projektov v odboroch, kde sa vyžaduje priamy kontakt s pacientmi (klinická medicína).

 

Požiadavky na uchádzačov

  • Štátne občianstvo Slovenskej republiky
  • Ukončený tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) alebo podobná úroveň pre uchádzačov z akademického prostredia, alebo rozsiahle odborné skúsenosti pre uchádzačov mimo akademického prostredia
  • Vynikajúce akademické, odborné alebo umelecké výsledky alebo iné dosiahnuté výsledky, ktoré uchádzača kvalifikujú na realizáciu navrhovaného projektu v USA
  • Odborná znalosť anglického jazyka zodpovedajúca navrhovanému projektu

 

Kritériá ovplyvňujúce výber

  • Prednosť majú uchádzači bez predchádzajúcej rozsiahlej skúsenosti v Spojených štátoch
  • Prednosť majú uchádzači s väzbami na inštitúciu vyššieho vzdelávania alebo výskumnú inštitúciu na Slovensku a s trvalým pobytom na Slovensku
  • Zdôvodnenie nutnosti realizácie výskumného projektu alebo prednáškovej činnosti v Spojených štátoch
  • Vysoká úroveň odborných znalostí a zručností v oblasti vedenia ľudí
  • Adaptabilita a osobnostné predpoklady uchádzačov, ktorými dokážu prispieť k vytváraniu komplexného a pravdivého obrazu o kultúre a spoločnosti svojej krajiny
  • Vôľa vrátiť sa na Slovensko, ďalej rozvíjať zručnosti získané v Spojených štátoch a podeliť sa o vedomosti na domovskej inštitúcii a v spoločnosti

 

 Ako podať prihlášku

Uchádzači podávajú prihlášku online a Komisii nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty.

 

Prihláška musí obsahovať: životopis, výskumný zámer projektu (Project Statement), 3 odporúčacie listy, pozývací list z akreditovanej vysokoškolskej alebo výskumnej inštitúcie v USA a sylaby navrhovaného predmetu (predmetov), ak si uchádzač podáva prihlášku na prednáškový pobyt.

 

Formulár prihlášky na Fulbrightov program je jednotný pre celý svet. Pre správne vyplnenie prihlášky postupujte, prosím, podľa inštrukcií, ktoré nájdete pdfTU, určených pre uchádzačov zo Slovenska.

 

Online prihláška na akademický rok 2022/23

 

Uzávierka termínu na podanie prihlášky na akademický rok 2022/2023 bola 14. októbra 2021. Uzávierka termínu na podanie prihlášky na akademický rok 2023/24 bude oznámená na jar 2022.

 

Akékoľvek otázky ohľadne programu a prihlášky konzultujte emailom na dasa@fulbright.sk, alebo telefonicky na 0911-415-001.