(Fulbright Slovak Student Program)

 

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku.

 

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

 

Uzávierka termínu podávania prihlášok na školský rok 2022 - 2023 je 30. júna 2021.

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej);
  • výborné študijné výsledky;
  • výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL - skóre 95 / IELTS - skóre 7,5);
  • prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA;
  • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Komisia hľadá uchádzačky a uchádzačov, ktorí svojimi akademickými či osobnými záujmami dokážu prispieť k naplneniu mandátu Komisie - zvyšovať porozumenie medzi občanmi SR a občanmi USA.  V tomto zmysle sú v priebehu výberových konaní hodnotené nielen akademické výsledky, ale aj skúsenosti v pracovnom živote a sociálna angažovanosť.

 

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, základné zdravotné poistenie a spiatočnú letenku. Štipendium tiež zahŕňa aj úhradu školného, resp. školských poplatkov do výšky 19 000.- USD priamo hosťovskej inštitúcii (napr. registračné poplatky, poplatky za doklady vystavené hosťovskou inštitúciou, požadované študentské aktivity, vybavenie univerzitných pracovísk, počítačový účet, zdravotnícke služby, univerzitné zdravotné poistenie a pod). V prípade záujmu o študijný pobyt (Master's study) musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú sumu 19 000.- USD (hradenú štipendiom). Komisia nezabezpečuje ubytovanie v USA, ale štipendista je schopný si ho finančne pokryť zo štipendia.


Online prihláška: Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

 

Základné inštrukcie v elektronickom formáte prihlášky majú všeobecnú platnosť.


Každá krajina má však aj isté špecifické požiadavky. Pre kandidátov zo SR sú rozhodujúce požiadavky Fulbrightovej komisie v SR, ktoré sú elektronicky pripojené k prihláške. Nájdete ich aj pdfTU 
 

Formálne náležitosti požadované k elektronickej prihláške (odporúčajúce listy, transkript študijných výsledkov, výsledok testu TOEFL / IETLS) doručené po termíne uzávierky nebudú brané na zreteľ a prihláška bude považovaná za nekompletnú. V prípade záujmu podať si prihlášku, či v prípade otázok kontaktujte Komisiu.

 

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.

 

Ďalšie informácie môžete získať na adrese: office@fulbright.sk