(Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA)

 

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA  v rámci vyhláseného školského roku.

 

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2018-2019 je 30. júna 2017.

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

 

Základné inštrukcie v elektronickom formáte prihlášky majú všeobecnú platnosť.
Každá krajina má však aj isté špecifické požiadavky. Pre kandidátov zo SR sú rozhodujúce požiadavky Fulbrightovej komisie v SR, ktoré sú elektronicky pripojené k prihláške. Nájdete ich aj pdfTU 

 

Formálne náležitosti požadované k elektronickej prihláške (odporúčajúce listy, transkript študijných výsledkov, výsledok testu TOEFL) doručené po termíne uzávierky nebudú brané na zreteľ a prihláška bude považovaná za nekompletnú. V prípade otázok kontaktujte Komisiu.

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni;
  • výborné štúdijné výsledky;
  • výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL (skóre 95);
  • prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA;
  • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Komisia hľadá uchádzačky a uchádzačov, ktorí svojimi akademickými či osobnými záujmami dokážu prispieť k naplneniu mandátu Komisie - zvyšovať porozumenie medzi občanmi SR a občanmi USA.  V tomto zmysle sú v priebehu výberových konaní hodnotené nielen akademické výsledky, ale aj skúsenosti v pracovnom živote a sociálna angažovanosť.

 

Štipendium okrem mesačných životných nákladov vrátane ubytovania, základného zdravotného poistenia a cestovného zahŕňa aj úhradu školských poplatkov do výšky 19 000.- USD (napr. registračné poplatky, poplatky za doklady vystavené hosťovskou inštitúciou, požadované študentské aktivity, vybavenie univerzitných pracovísk, počítačový účet, zdravotnícke služby, univerzitné zdravotné poistenie a pod). V prípade záujmu o štúdijný pobyt (Master's study) musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú sumu 19 000.- USD. Komisia nezabezpečuje ubytovanie v USA.

 

Ďalšie informácie môžete získať na adrese: dasa@fulbright.sk