Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award

 

Program umožňuje absolvovať 4 - 6 týždňové  pobyty na University of Michigan, Ann Arbor, USA.

 

O grant sa môžu uchádzať vysokoškolskí odborníci a pedagógovia. Uchádzači  môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, ktoré chcú realizovať v spolupráci s pracovníkmi fakúlt a katedier na University of Michigan. Kontaktovanie jednotlivých katedier či pracovníkov na univerzite môže byť niekedy časovo náročné pre ich vyťaživosť, ale je nevyhnutné.

 

Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, zdravotné poistenie a diéty.

 

Uchádzači musia predložiť:

  • vyplnenú žiadosť;
  • životopis;
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania;
  • kópiu pasovej strany s fotografiou;
  • dvojstranovú esej, ktorá bude obsahovať: a) stručný popis výskumu alebo spoločného projektu v spolupráci s University of Michigan, b) dôvod podania žiadosti, c) akým spôsobom bude táto príležitosť prínosom pre domovskú inštitúciu;
  • pozývajúcí list od vedenia fakulty, vedenia katedry alebo pracovníka katedry či fakulty na University of Michigan, kde by sa výskum mal realizovať, e-mail je postačujúci (informácie o katedrách a programoch University of Michigan nájdete na www.umich.edu);
  • jeden odporúčajúci list od rektora alebo dekana školy, kde uchádzač pracuje, zaslaný v zapečatenej obálke na adresu Fulbrightovej komisie;
  • uchádzači musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. V prípade absolvovania testu TOEFL v uplynulých troch rokoch pripojiť kópiu k žiadosti;
  • súhlas s pohovorom cez telefón alebo Skype.

 

 Štipendiá sú udeľované vďaka finančnému daru pána Ronalda Weisera, bývalého veľvyslanca USA v Slovenskej republike a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.

 

Z dôvodu aktuálnych globálnych obmedzení týkajúcich sa COVID-19 bude program otvorený v lete 2021.

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte Komisiu na office@fulbright.sk. Informácie nájdete aj na  Weiser Center for Europe & Euroasia, University of Michigan.

 

Komisia  J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona,  kontaktujte Komisiu na: office@fulbright.sk alebo telefonicky na: 02-43191-837.