Fulbright Program

Program

Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden z najväčších a najrôznorodejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách, vrátane 50 krajín, v ktorých existujú bilaterálne Fulbrightove komisie.

 

Približne 6 000 - 7 000 štipendií je každoročne udeľovaných americkým a zahraničným účastníkom. Tí sú vyberaní na základe akademických a profesných kvalít, dosiahnutých úspechov, profesionálneho potenciálu a schopnosti a vôle zdieľať nápady a skúsenosti s ľuďmi z rôznych kultúr.

 

Administrácia

Fulbrightov Program je sponzorovaný Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA) na Ministerstve zahraničných vecí USA  podľa smerníc, ktoré boli zavedené Radou J.W. Fulbrighta pre zahraničné štipendiá (J. William Fulbright Foreign Scholarship Board). 12-členná rada, ktorá je vymenovaná prezidentom USA, sa stretáva štvrťročne vo Washingtone D.C. Rada stanovuje celosvetové pravidlá a postupy pre program a podáva každoročne správu o stave programu. Rada udržiava blízke kontakty s Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti Ministerstva zahraničných vecí USA a s výkonnými riaditeľmi všetkých komisií.

 

Spolupracujúce inštitúcie

Institute of International Education (IIE)  sa zaoberá každodennou starostlivosťou o zahraničných študentov v USA a zabezpečuje predbežný výber amerických študentov, ktori sa uchádzajú o granty do zahraničia.

Council for International Exchange of Scholars (CIES) divízia IIE, riadi predbežný výber amerických uchádzačov o prednášanie a výskum a spolupracuje pri administrácii výmenných programov pre zahraničných odborníkov prichádzajúcich do USA.

 

Financovanie

Prvotným zdrojom financií pre Fulbrightov program je finančná čiastka každoročne stanovená Kongresom USA. Ďalším zdrojom financovania sú vlády jednotlivých krajín, ktoré prispievajú na Fulbrightov program značnými sumami. Takisto súkromní sponzori sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou podpory Fulbrightovho programu.

Okrem toho aj hostiteľské inštitúcie v USA a na celom svete prispievajú cez spolufinancovanie nákladov a nepriamo prostredníctvom dofinancovania miezd, odpustenia školného, univerzitným ubytovaním atď.