sportove stipendium

AKO ZÍSKAŤ ŠPORTOVÉ ŠTIPENDIUM NA UNIVERZITE V USA

 

Šport má na amerických univerzitách, resp. vysokých školách dlhú tradíciu siahajúcu až do polovice 19.storočia. V súčasnosti má veľká väčšina škôl svoje vlastné športové tímy a ponúka rôzne druhy štipendií pre potenciálnych športovcov–študentov (student-athletes).

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU V USA

Americké univerzity/VŠ sa združujú do konferencií (conferences), regiónov (regions) a divízií (divisions), v rámci ktorých sa odohrávajú športové súťaže. Existujú 2 športové asociácie:

 

The National Collegiate Athletic Association (NCAA) združuje viac ako 1200 inštitúcií, konferencií a organizácií, a je najväčšou vysokoškolskou športovou asociáciou v USA. Delí sa na divízie I, II a III s rôznymi podmienkami pre členstvo a pravidlá. Prvodivízne (I) inštitúcie musia sponzorovať najmenej 7 športov pre ženy a mužov (alebo 6 pre mužov a 8 pre ženy). Druhodivízne (II) inštitúcie musia podporovať aspoň 4 športové odvetvia pre ženy a mužov. Väčšie univerzity/VŠ sú najčastejšie členmi I. divízie a ponúkajú najviac štipendií pre študentov-športovcov. Treťodivízne (III) inštitúcie nemôžu udeľovať športové štipendiá (athletic scholarships), ale môžu poskytovať štipendiá podľa akademických výsledkov (academic merit) alebo na základe finančnej pomoci (financial need). Inštitúcie z III. Divízie musia podporovať minimálne 4 športy pre mužov a ženy.

 

The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) združuje prevažne menšie univerzity a VŠ, ktoré zvyčajne nie sú tak športovo zamerané ako inštitúcie z NCAA. Zvyčajne však poskytujú len čiastočné štipendium (partial scholarship).

 

Športové štipendiá

Pri udeľovaní športového štipendia zahraničnému študentovi majú v ideálnom prípade úžitok obidve strany: škola profituje zo športového talentu študenta a tomu sa zase ponúka šanca študovať a zároveň športovať na americkej škole. Športové štipendium môže pokrývať všetky výdavky (full scholarship) alebo časť výdavkov (partial scholarship) na školné, ubytovanie, stravu a iné poplatky.

NCAA a NAIA stanovujú vlastné podmienky pre udeľovanie štipendií, na ktoré by pri výbere školy mali potenciálni študenti-športovci prihliadať.

 

Študijné podmienky pre športovcov

Podmienky určujú NCAA a NAIA a líšia sa nielen podľa asociácie, ale aj divízií a konferencií.

 

NCAA – I., II., III. Divízia

Podmienky, pre udelenie športového štipendia v rámci NCAA sú:

 

 • Ukončené stredoškolské štúdium s maturitou. Bližšie podmienky sú každoročne zverejňované v publikácii vydávanej NCAA pod názvom Guide to International Academic Standards for Athletics Eligibility.
 • Prijateľné skóre na amerických štandardizovaných testoch SAT alebo ACT. Skóre zo skúšok a stredoškolský študijný priemer (Grade Point Average, GPA) sa vzájomne dopĺňajú. To znamená, že vyšší študijný priemer môže vyvážiť slabšie skóre z testov a naopak. Minimálne skóre pre SAT býva 820 (kombinácia skóre z matematickej a slovnej časti), resp. 68 pri teste ACT. Minimálny požadovaný študijný priemer pre I. divíziu by mal byť cca 2.0 u nás (2.5 GPA na americkej škále od 0.0 do 4.0 - max), pri ktorom je však potrebné dosiahnuť aspoň 1010 bodov na SAT-e alebo 86 na teste ACT. Pre II. a III. divíziu by mal minimálny študijný priemer dosahovať cca 2.5 u nás (2.0 GPA).
 • Pri jazykovom teste TOEFL (internetová forma) sa vo všeobecnosti vyžaduje skóre v rozmedzí 80 - 100 bodov. Každá univerzita a VŠ si stanovuje vlastné požiadavky na výšku skóre.

 

Podrobné informácie a konzultácie nájdete na : www.eligibilitycenter.org

 

Zahraniční študenti musia doručiť nasledujúce materiály do NCAA Clearninghouse:

 • Kópie slovenských originálov stredoškolských vysvedčení spolu s ich doslovným anglickým prekladom rovnakého formátu;
 • Kópiu prihlášky obsahujúcu aj deň narodenia študenta;
 • Stručný prehľad všetkých navštevovaných škôl s presnými dátumami, názvami dosiahnutých certifikátov (napr. maturitné vysvedčenie) v pôvodnom jazyku;
 • Oficiálne kópie výsledkov testov SAT alebo ACT a TOEFL.

NAIA

Podmienky, ktoré musia spĺňať študenti uchádzajúci sa o športové štipendium v rámci NAIA sú:

 • Umiestnenie medzi prvými 50 % študentov podľa študijných výsledkov na strednej škole;
 • Dosiahnutie aspoň 68 bodov na teste ACT alebo 840 na teste SAT;
 • Minimálny stredoškolský študijný priemer 2.5 (2.0 GPA).

 

Všeobecné podmienky

Podľa regulácií NCAA aj NAIA, od študentov-športovcov sa očakáva, že budú schopní okrem dobrých športových výkonov dosahovať aj uspokojivé akademické výsledky. Študent ktorý sa nedostane do športového tímu v danom roku, môže tak urobiť nasledujúci rok za predpokladu dobrých študijných výsledkov. Podobne študent-športovec pri nenaplnení predpísaného počtu kreditov, resp. slabých známkach, sa nemusí kvalifikovať ako športovec pre ďalší školský rok.

 

PRAVIDLÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠPORTOVCOV

 

Užitočné adresy

 

Membership Services, NCAA
6201 College Boulevard, Overland Park, KS 66211-2422;
Telephone: 00 1 913-339-1906

Fax: 00 1 913-339-0032
Website: http://www.ncaa.org

 

National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA)
6120 South Yale, Suite 1450, Tulsa, Oklahoma 74136
Telephone: 00 1 918-494-8828
Website: http://www.naia.org

 

Výber vysokej školy alebo univerzity

Pri výbere vhodnej univerzity si je nevyhnutné uvedomiť, že ako potenciálny študent-športovec si nevyberáte len univerzitu, resp. VŠ, ale aj športový program a družstvo. Je potrebné nájsť si univerzitu, ktorá spĺňa vaše požiadavky a ponúka športový program a družstvo, ktoré najlepšie vyhovujú vašim akademickým a športovým predstavám.

Prv než začnete, skúste sa realisticky zhodnotiť a odpovedzte si na na nasledujúce otázky:

 • Aké študijné výsledky ste dosahovali na predchádzajúcej škole?
 • Umiestnili ste sa medzi najlepšími alebo priemernými v triede či ročníku?
 • Zvážte vaše finančné možnosti – koľko peňazí vám môžu poskytnúť vaši rodičia na vzdelanie v USA?
 • Realisticky prehodnoťte vašu športovú výkonnosť a ambície a vyberte si program a tím primerane zodpovedajúce vašim schopnostiam. Skúste sa porovnať so športovcami, ktorí v súčasnosti reprezentujú univerzitu vo vašom športe – ste rovnako talentovaný a odhodlaný ako oni?

Hlavné faktory ovplyvňujúce výber univerzity sú:

 • Selektivita – aké sú kritéria a šanca byť prijatý?
 • Akademický program – je v ponuke váš študijný obor?
 • Veľkosť univerzity – môže mať menej ako 1,000 študentov, ale i viac ako 35,000.
 • Ubytovacie možnosti – niektoré univerzity vo veľkých mestách majú vysoké percento študentov, ktorí dochádzajú, čo znamená, že je tam relatívne slabý internátny život. Takéto prostredie zvyčajne menej vyhovuje medzinárodným študentom.
 • Náboženstvo – veľa súkromných škôl v USA je nábožensky orientovaných. Veriaci študenti sa môžu cítiť najlepšie na škole ich vierovyznania.
 • Zemepisná poloha – hlásením sa na školy v menej populárnych oblastiach ako sú Kalifornia, New York a severovýchodné pobrežie, si reálne môžete zvýšiť šance byť prijatý na univerzitu.

 

Výber športového programu a družstva

Výber vhodného športového programu robí celý proces hľadania univerzity náročnejším. Záujemca by mal zvážiť svoje športové možnosti s ohľadom na veľkosť univerzity. Vo všeobecnosti najväčšie univerzity, ktoré bývajú členmi I. Divízie NCAA, reprezentujú najtalentovanejší študenti-športovci. Preto je veľmi ťažké získať športové štipendium na týchto školách. Americké univerzity na svojich internetových stránkach poskytujú dostatok informácií o ponúkaných športových programoch, družstvách, podmienkach a kontaktné adresy ich trénerov.

 

PRIJATIE NA VYSOKÚ ŠKOLU/UNIVERZITU V USA

 

Podmienky prijatia

Prijatie na americkú univerzitu nikdy nie je automatické. Žiadny certifikát či diplom neoprávňuje školu študenta prijať. Uchádzači sa posudzujú na základe študijných výsledkov, znalosti angličtiny, odporúčaní/referencií z navštevovaných škôl, výsledkov testov, esejí a športových skúseností a výsledkov. Pre úspešné prijatie je nevyhnutné predložiť nasledujúce dokumenty:

 

1. ŠKOLSKÉ ZÁZNAMY (academic records) ako sú diplomy, výpisy známok, maturita;
2. ŠTANDARDIZOVANÉ TESTY (standardized tests) TOEFL a SAT alebo ACT;
3. PRIHLÁŠKA (application);
4. POPLATOK ZA HLÁSENIE (application fee);
5. ODPORÚČACIE LISTY (letters of recommendation) alebo REFERENCIE (references);
6. OSOBNÁ ESEJ (personal essay) alebo tzv. STATEMENT OF PURPOSE.

 

1. Školské záznamy
Zabezpečte si sami overené kópie všetkých vašich diplomov, certifikátov (maturita) a výpis známok spolu s ich oficiálnymi anglickými prekladmi. Požiadajte vašu školu o zoznam navštevovaných predmetov, ich počet, stručný opis a výsledné známky.

 

2. Štandardizované testy
Na prijatie na bakalárske štúdium (undergraduate study) budete musieť absolvovať niektoré z nasledujúcich testov:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language);
 • TSE (Test of Spoken English);
 • ACT Assesment (American College Testing Assessment), alebo;
 • SAT (Scholastic Aptitude Test) má 2 druhy: SAT I: všeobecný test (Reasoning Test) a SAT II: predmetový test (Subject Test).

Podrobné informácie, registračné bulletiny a študijné materiály k testom sú k dispozícii v kancelárii Komisie J.W. Fulbrighta na Slovensku.

 

3. Prihláška
Prihláška na americkú vysokú školu má zvyčajne niekoľko strán. Typická prihláška obsahuje osobné údaje ako sú meno, adresa, mená rodičov, miesto narodenia; informácie o navštevovaných školách a kurzoch; odôvodnenie výberu príslušnej školy; a zdroje financovania štúdia.

 

4. Poplatok za hlásenie
Väčšina inštitúcií vyžaduje nenávratný poplatok za hlásenie vo výške 25 až 100 USD, ktorý musí byť súčasťou odovzdanej prihlášky. Niekedy je možné požiadať o jeho odpustenie (waiver of the application fee). Toto je potrebné urobiť osobitným listom ešte pred podaním prihlášky.

 

5. Odporúčacie listy a referencie
Aj keď je to zriedkavé pri hlásení sa na bakalárske štúdium v USA, niektoré univerzity môžu požadovať od študentov odporúčacie listy alebo referencie. Tieto by mali byť od vašich profesorov, trénerov, to znamená niekoho, kto vás dobre pozná z akademickej i osobnostnej stránky. Listy a referencie musia byť v angličtine na originálnom formulári od univerzity a mali by byť zaslané ich autorom priamo do USA. Výnimočne ich môžete poslať spolu s prihláškou.

 

6. Osobná esej alebo Statement of Purpose
Veľa amerických univerzít a VŠ vyžaduje osobnú esej alebo tzv. statement of purpose ako súčasť prihlášky. Mali by ste v nich opísať čo chcete študovať, čo chcete robiť počas bakalárskeho štúdia a po jeho ukončení.

 

AKO POSTUPOVAŤ...

Pre zahraničného študenta-atléta uchádzajúceho sa o bakalárske štúdium v USA platia rovnaké pravidlá ako pre jeho amerických kolegov. Keďže prijatie nie je automatické, odporúča sa podať prihlášky na 5 až 10 škôl. Potenciálni študenti by všetky otázky súvisiace s príjmacím procesom mali smerovať na Prijímacie oddelenie pre štúdium (the Office of Undergraduate Admissions) na univerzite o ktorú sa zaujímajú.

Každá inštitúcia má svoje svoje vlastné pravidlá a termíny podania prihlášok. V niektorých prípadoch môže byť uzávierka podania prihlášok na september nasledujúceho školského roku už začiatkom decembra. Väčšina štátnych a niektoré súkromné univerzity akceptujú prihlášky na hociktorý „semester“ (v USA sa používa len pri 2–semestrálnom školskom roku) . Americké školy ponúkajú svoj program v 2, 3 alebo 4 „semestroch“ v školskom roku. Podrobnosti týkajúce sa pravidiel a uzávierok podania prihlášok sú každoročne publikované v programových katalógoch amerických vysokých škôl a na internetovej stránke danej univerzity. Vo väčšine prípadov študenti-atléti začínajú štúdium v jesennom semestri koncom augusta alebo začiatkom septembra.

 

Postupnosť krokov a časový plán

 

 Odporúča sa začať 18 až 24 mesiacov pred zamýšľaným nástupom do školy, pretože:

 • korešpondencia zaberá čas;
 • príprava, registrácia, doručenie výsledkov (a prípadné opakovanie) testov vyžaduje čas;
 • prihlášky by mali byť hotové čo najskôr;
 • je potrebné dodržať uzávierky;
 • pri vydaní víz počítajte so značným časovým predstihom.

 

18 –24 mesiacov pred začiatkom štúdia v USA:

 • Vyberajte si univerzity podľa ich akademického a športového programu, akreditácie, selektivity, výšky školného, polohy a veľkosti.
 • Napíšte aspoň 10 americkým univerzitám a vyžiadajte si katalógy, prihlášky, formuláre na finančnú pomoc, informácie o športových štipendiách a ostatné informácie týkajúce sa zahraničných študentov.
 • Pozorne analyzujte materiály ktoré dostanete. Písomne sa poďakujte osobe, ktorá vám materiály poslala. Porovnajte si podmienky prijatia a zvoľte si univerzity, na ktoré sa chcete hlásiť. Zaznamenajte si všetky termíny uzávierok.
 • Zaregistrujte sa a pripravte sa na prijímacie skúšky. Začnite písomne komunikovať s trénermi na amerických univerzitách.
 • Pripravte si športové resumé.
 • Udržujte písomný kontakt s americkými trénermi.
 • Od svojich trénerov si vyžiadajte odporúčania.
 • Pripravte si video.

12-14 mesiacov:

 • Informujte sa o testoch v poradenskom centre (Fulbrightova Komisia).
 • Naďalej komunikujte s americkými trénermi.
 • Ak je to potrebné, tak opätovne požiadajte o formuláre a informácie.

10-12 mesiacov:

 • Požiadajte o odporúčania alebo referencie.
 • Pripravte si overené slovenské kópie školských dokumentov a ich anglické kópie spolu s vysvetlením nášho školského hodnotiaceho systému.
 • Napíšte esej alebo tzv. statement of purpose.
 • Zopakujte prijímacie skúšky ak ste dosiahli slabé skóre.
 • Rozpošlite prihlášky na univerzity s dostatočným časovým predstihom pred uzávierkami.

10 mesiacov:

 • Skompletizujte a pošlite prihlášky.
 • Príjmite ponuku na prijatie (offer of admission) od niektorej z oslovených univerzít s vašim športovým programom.
 • Slušne odmietnite ostatné ponuky.
 • Rezervujte si ubytovanie na univerzite na ďalší školský rok.
 • Kontaktujte univerzitného poradcu pre medzinárodných študentov (International Student Advisor) vo veci vášho príchodu a orientácie (orientation program).
 • Získajte informácie týkajúce sa štúdia a pobytu v USA v poradenskom centre pri Komisii J.W. Fulbrighta.

2 mesiace:

 • Požiadajte americkú ambasádu o vydanie študentských víz.

Po príchode:

 • Kontaktujte poradcu pre medzinárodných študentov

Vždy si urobte fotokópie všetkých dokumentov a akékoľvek materiály posielajte doporučene.

 

Ďalšie zaujímavé informácie:

 

Akademické požiadavky pre športovcov

 

Ako zúžiť výber škôl

 

Vyhľadávanie škôl s veľkým množstvom nastavení:

 

https://bigfuture.collegeboard.org/college-search

http://www.athleticscholarships.net/search-colleges.htm

http://www.athleticscholarships.net/tennisscholarships.htm