Fulbright English Teaching
Assistant (ETA) Program

Program pre asistentov výučby anglického jazyka na stredných školách

English Teaching Assistant (ETA) Program pre asistentov výučby anglického jazyka ponúka stredným školám na Slovensku príležitosť požiadať o asistenta výučby anglického jazyka na jeden školský rok (10 mesiacov). Asistenti výučby (ETAs) sú absolventmi minimálne bakalárskeho stupňa štúdia v USA (bakalárske štúdium v USA trvá 4 roky) prevažne v týchto odboroch - anglický jazyk, história, americká literatúra, či výučba anglického jazyka ako cudzieho jazyka. Asistenti už zvyčajne majú skúsenosti s vyučovaním nielen anglického jazyka ako cudzieho jazyka, ale aj s výučbou amerických štúdií.

Popritom, že asistenti sú hodnotný lingvistický model pri vyučovaní anglického jazyka, sú zároveň cenným zdrojom informácií o americkej kultúre, tradíciách a spoločnosti, ako aj neformálnymi predstaviteľmi Spojených štátov na Slovensku. V rámci tohto pôsobenia značne prispievajú k šíreniu vzájomného porozumenia medzi obyvateľmi Spojených štátov a Slovenska.

Čo potrebuje škola vedieť predtým, než požiada o asistenta výučby anglického jazyka (ETA) – čo škola dostane?

Ako podať prihlášku

Školy, ktoré majú záujem o asistenta výučby anglického jazyka, musia podať online prihlášku.

Formulár prihlášky prosím, vyplňte a zašlite na emailovú adresu: silvia@fulbright.sk


Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je otvorený v období od novembra do decembra aktuálneho kalendárneho roka. Školy by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať už počas školského roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude škola asistenta hosťovať. Uzávierka podávania žiadostí na školský rok 2024/25 je 31. decembra 2023. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

NOVEMBER – DECEMBER

Termín na podávanie prihlášok.

31. DECEMBER

Uzávierka termínu na podávanie prihlášok.

JANUÁR – FEBRUÁR

Komisia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočňuje výber stredných škôl pre jednotlivých asistentov.

MAREC – JÚN

Úspešné školy sú informované o výsledkoch výberového konania a školám sú pridelení konkrétni asistenti výučby. Hosťovské školy komunikujú s pridelenými asistentmi, aby si dohodli podrobnosti grantového pobytu.

AUGUST - SEPTEMBER

Asistenti výučby prichádzajú na Slovensko. Grantový pobyt začína 1. septembra, ale asistenti môžu vstúpiť do Schengenského priestoru a pricestovať na Slovensko ešte pred začiatkom grantového pobytu.

FAQ

Naša škola je verejná/súkromná/cirkevná, môžeme žiadať o asistenta výučby?

Komisia prijíma prihlášky od všetkých typov stredných škôl – gymnázií, odborných škôl alebo učňovských škôl, a to bez ohľadu na zriaďovateľa danej školy. Osobitne odporúčame, aby sa do výberového konania prihlásili aj školy z malých miest a obcí.

Koľko asistentov výučby príde na Slovensko počas jedného školského roka?

Spravidla je po celej krajine umiestnených osem až desať asistentov tak, že v každom vyššom územnom celku pôsobí jeden asistent.

V minulosti sme niekoľkokrát neúspešne žiadali o asistenta. Môžeme opätovne žiadať o asistenta výučby?

Neexistuje žiadny limit na prihlasovanie sa do programu. Školy sa môžu uchádzať o asistenta opakovane dovtedy, kým nebudú úspešné.

Naša škola už hosťovala ETA v minulosti. Môžeme sa do programu prihlásiť znovu?

Neexistuje žiadne obmedzenie pre školy, ktoré v minulosti hosťovali ETA. Avšak prednosť majú tie, ktoré ešte neboli zapojené do programu ETA a spĺňajú stanovené požiadavky.

Má hosťovská škola povinnosť vyplácať asistentovi z USA nejakú mzdu?

Komisia poskytuje asistentovi výučby grant na pokrytie životných nákladov. Školy nevyplácajú asistentom žiadnu mzdu, ani im neposkytujú iné finančné príspevky. Asistenti nie sú oprávnení dostávať žiadne ďalšie príjmy počas trvania grantu.

Aký druh podpory by mala hosťovská škola poskytnúť asistentovi?

Od hosťovskej školy sa očakáva, že asistentovi poskytne počas pobytu napríklad podporu pri zabezpečení ubytovania alebo pri usadení sa v mieste svojho pôsobenia. Keďže program ETA je nielen vzdelávací, ale tiež kultúrny program, cení sa, ak hosťovská škola pomôže asistentovi zapojiť sa do života miestnej komunity a oboznámi ho so slovenskou a miestnou kultúrou a jej tradíciami.

Má asistent nejaké povinnosti alebo záväzky, ktoré musí plniť mimo povinností na hosťovskej škole?

Od asistentov výučby anglického jazyka sa v prvom rade vyžaduje, aby si plnili všetky povinnosti spojené s vyučovaním v rozsahu 15 až 18 hodín týždenne. Asistenti však môžu vycestovať mimo Slovenska na obdobie najviac 2 týždňov v čase, keď nie sú viazaní výučbou, a to po predchádzajúcom súhlase Komisie a hosťovskej školy. Popri práci v škole od nich môže Komisia vyžadovať aj účasť na niektorých aktivitách. Asistenti majú povinnosť zúčastniť sa na orientačnom programe po príchode na Slovensko (v trvaní 4 dní okolo polovice septembra) a na polročnej konferencii. Príležitostne je im odporúčaná účasť na podujatiach organizovaných Veľvyslanectvom USA v Bratislave alebo na niektorých iných kultúrnych podujatiach. Od hosťovskej školy sa v takom prípade očakáva, že ich na účely spomínaných aktivít uvoľnia z plnenia svojich povinností.