EducationUSA
Slovensko

Photo by Peter Čontoš

Poradenské centrum pri Fulbrightovej komisii je súčasťou celosvetovej siete EducationUSA, ktorú tvorí vyše 430 poradenských centier pre zahraničných študentov v 178 krajinách a teritoriách sveta a ktoré zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí USA. Sieť poradenských centier slúži na podporu vysokoškolského vzdelávania v USA tým, že ponúka presné, komplexné a aktuálne informácie o možnostiach štúdia na akreditovaných inštitúciách vyššieho vzdelávania v Spojených štátoch. Poradenské centrá zároveň ponúkajú služby zástupcom amerických vysokých škol a univerzít pri nábore zahraničných študentov a internacionalizácii univerzitných kampusov. Poradenské centrum EducationUSA pri Fulbrightovej komisii v Bratislave je jediným oficiálnym zdrojom informácií o štúdiu na vysokých školách v USA na Slovensku a jediným komplexným poradenským centrom na Slovensku. Ďalšie dve referenčné poradenské centrá EducationUSA sú súčasťou Amerických centier v Banskej Bystrici a Košiciach.

Naše služby

Poradenské centrum je otvorené pre širokú verejnosť a poskytuje individuálne a skupinové poradenstvo pre študentov stredných škôl, študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, post-doktorandov a výskumníkov. Naše služby zahŕňajú bezplatné odborné konzultácie pri hľadaní vhodnej inštitúcie, podávaní prihlášok na akreditované vysoké školy a univerzity v USA, dostupnej finančnej pomoci, či akýchkoľvek iných aspektov štúdia v Spojených štátoch.

Záujemcom sú okrem poradenstva a konzultácií k dispozícii informačné brožúrky amerických univerzít, materiály a letáky, ktoré pomôžu budúcim študentom pochopiť americký systém vysokoškolského vzdelávania, požiadavky na prijatie, objasniť postup podávania prihlášok a možnosti dostupnej finančnej pomoci. Z knižnice poradenského centra si záujemcovia môžu vypožičať cvičné materiály na prípravu na štandardizované testy, ako aj príručky a manuály na prípravu vysokoškolskej prihlášky. Hoci sa primárne zameriavame na vysokoškolské štúdium v USA, čiastočne ponúkame aj informácie o základnom a stredoškolskom štúdiu, výmenných programoch pre stredoškolákov a stážach.

Centrum slúži aj ako zdroj informácií o vysokom školstve a výskume na Slovensku a napomáha zástupcom amerických univerzít a vzdelávacích inštitúcií pri akademickom hodnotení a vytváraní partnerstiev s vládnymi, neziskovými a inými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania.

POZNÁMKA: Osobné konzultácie sú možné len po vzájomnej dohode. Termín si, prosím, rezervujte vopred. Virtuálne konzultácie sú možné prostredníctvom platformy ZOOM alebo Skype.

V prípade záujmu o telefonické poradenstvo nás kontaktujte v pracovných dňoch v čase od 13:30 hod do 15:00 hod.

Kontaktné informácie

Panenská 29
811 03 Bratislava
Mobilný telefón: 0911 046 123
E-mail: silvia@fulbright.sk

Poradenské služby sú dostupné aj v Amerických centrách v Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré poskytujú základné informácie o možnostiach štúdia a podávaní prihlášok na univerzity v USA s možnosťou vypožičať si prípravné materiály. Viac informácií nájdete na American Spaces Slovakia

Prečo študovať v USA?

Vysoké školy v USA ponúkajú tisícky akademických programov, špičkové vybavenie, flexibilné štúdium a množstvo príležitostí na prvotriedne vzdelávanie, ktoré nenájdete nikde inde na svete!

Kvalita


Vysoké školy v USA sú známe kvalitou študijných odborov, technického vybavenia, informačných zdrojov a pedagógov. Systém akreditácie amerických univerzít je zárukou toho, že vysoké školy si udržiavajú tento štandard.

Možnosti výberu


Americký vzdelávací systém je neporovnateľný, pokiaľ ide o ponuku inštitúcií, akademického a sociálneho prostredia, požiadaviek na prijatie, študijných programov a ich špecializácie.

Hodnota


Diplom z americkej univerzity je investíciou do budúcnosti, ktorá predstavuje vysokú hodnotu za vynaložené peniaze. Široká škála výšky školného a životných nákladov a možnosť čiastočnej finančnej podpory od školy robia štúdium v USA dostupným pre tisícky študentov. Mnohí študenti sú schopní financovať štúdium aj prostredníctvom rôznych štipendií a finančnej pomoci od amerických univerzít alebo z externých zdrojov.

Flexibilita


Jedným z rozlišovacích znakov amerických univerzít a vysokých škôl je flexibilita pri výbere študijných programov a predmetov (aj z rôznych odborov) v rámci jednej vysokej školy alebo univerzity. Absolvovanie prvých dvoch rokov štúdia na jednej inštitúcii (zvyčajne na tzv. community college) a následné pokračovanie na inej škole je bežnou praxou.

Rozmanitosť


Americké univerzity ponúkajú študentom mnoho príležitostí na špecializáciu v rôznych akademických disciplínach, či dokonca možnosť získať odbornú prípravu na budúce zamestnanie. Vďaka akademickej rozmanitosti si každý študent môže nájsť takú inštitúciu, ktorá bude najviac vyhovovať jeho akademickým záujmom, finančným možnostiam a osobnostným predpokladom.

Výskum


Univerzity v USA investujú do výskumu miliardy dolárov. Americké výskumné univerzity sú považované za najlepšie na svete, sú uznávané pre svoje vzdelávanie a výskum, sú jadrom americkej vedy a technológií a hnacím motorom inovácií.

Univerzitný kampus


Kampusy amerických univerzít sú známe svojím pulzujúcim životom a ponúkajú množstvo mimoškolských aktivít, ako sú spoločenské a športové podujatia, rôzne kultúrne a náboženské organizácie, športové tímy a kluby, divadelné a hudobné skupiny, študentské organizácie atď.

Športové možnosti


Šport je neoddeliteľnou súčasťou amerických univerzít. Mnoho študentov kombinuje štúdium so športovou kariérou, vďaka čomu sa ich štúdium stáva finančne oveľa dostupnejším.

Vzdelávací systém v USA

Vysoké školstvo v Spojených štátoch tvorí viac ako 4000 akreditovaných inštitúcií. Na rozdiel od mnohých krajín vysoké školy v USA nie sú riadené centrálne, ale sú akreditované nezávislými akreditačnými agentúrami na národnej alebo regionálnej úrovni, a preto je akreditačný systém amerických inštitúcií poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie úplne iný ako na Slovensku. Pre študentov je dôležité vedieť, či škola, na ktorú sa hlásia, patrí medzi akreditované univerzity. Informácie o akreditácii univerzít a študijných programov nájdete na Database of Accredited Postsecondary Institutions and Programs

V Spojených štátoch existujú v zásade tri typy inštitúcií, ktoré ponúkajú vysokoškolské vzdelanie: univerzity, vysoké školy a komunitné vysoké školy. Vysoké školy ponúkajú bakalárske (undergraduate studies) a magisterské a doktorandské štúdium (graduate studies).

Univerzity

Univerzity (universities) sú najkomplexnejším typom inštitúcie, ktorý ponúka vysokoškolské vzdelávanie na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Môžu byť štátne alebo súkromné. Štátne univerzity, označované aj ako „verejné univerzity“, boli založené a sú podporované vládami jednotlivých štátov USA s cieľom poskytovať finančne dostupné vzdelávanie pre svojich občanov. Vo všeobecnosti verejné univerzity ponúkajú výskumné možnosti a štúdium v širokej škále študijných oblastí. Tieto univerzity sú zvyčajne veľmi veľké a prijímajú viac študentov ako súkromné univerzity. Záujmy študenta ovplyvňujú jednotlivý výber spomedzi rôznorodých možností.

Štvorročné vysoké školy

Štvorročné vysoké školy zabezpečujú bakalárske štúdium v humanitných odboroch (ukončené titulom Bachelor of Arts – B.A.) alebo prírodovedných odboroch (ukončené titulom Bachelor of Science – B.S.).

Komunitné vysoké školy

Ďalší typom sú komunitné vysoké školy (tzv. community colleges, ktoré sa niekedy označujú ako junior colleges alebo two-year colleges – dvojročné vysoké školy). Poskytujú dvojročné študijné programy ukončené titulom Associate of Arts (A.A.) alebo Associate of Science (A.S.), ako aj technické a odborné programy. Ako už naznačuje ich názov, komunitné vysoké školy sú inštitúcie s úzkymi väzbami na miestne stredné školy, komunitné skupiny a miestnych zamestnávateľov. Náklady na školné na dvojročných školách sú často nižšie ako na štvorročných školách. Mnohé komunitné vysoké školy majú uzatvorené zmluvy s univerzitami, ktoré umožňujú študentom nadväzujúcich programov jednoducho prestúpiť do tretieho ročníka bakalárskeho programu tamojšej štátnej univerzity bez straty kreditov získaných na komunitnej vysokej škole.

Bakalárske štúdium

Štúdium na bakalárskom stupni sa v USA označuje pojmom undergraduate education. Bakalárske programy sú zvyčajne štvorročné. Väčšina univerzít ponúka študentom možnosť zvoliť si hlavné zameranie štúdia až na konci druhého ročníka. Počas prvých dvoch rokov študenti absolvujú kurzy z liberálnych štúdií (liberal arts), ktoré zahŕňajú všeobecné predmety z oblasti umenia, humanitných vied, jazykov, sociálnych a prírodných vied. Po absolvovaní všetkých povinných predmetov liberálnych štúdií a niekoľkých predmetov podľa vlastného výberu študenti získajú titul bakalár.

Bakalárske štúdium v USA je postavené na unikátnom koncepte filozofie liberálnych štúdií a vedy (liberal arts and sciences). Jeho cieľom je poskytovať všestranné akademické vzdelanie, ktoré má za cieľ rozvíjať verbálny a písomný prejav študentov, ich logické uvažovanie a argumentačné zručnosti. Štvorročné vysoké školy poskytujúce tento typ vzdelávania sa označujú ako liberal arts colleges. Tradične kladú dôraz na interaktívnu výučbu, sú známe ako rezidenčné, majú menší počet študentov a nižší pomer počtu študentov k vyučujúcim ako väčšie univerzity. Väčšina z nich je súkromná. Študenti vysokej školy — liberal arts college alebo univerzity so silným zameraním na liberálne štúdiá, začínajú štúdium kurzami zo širokej ponuky predmetov z oblasti umenia, humanitných vied, jazykov, sociálnych a prírodných vied.

Magisterské štúdium

V Spojených štátoch je viac ako 1 000 univerzít, ktoré ponúkajú magisterské štúdium (ukončené magisterským titulom, napr. Master of Arts /M.A., Master of Science/M.S., Master of Business Administration/M.B.A., Master of Fine Arts/M.F.A.), ako aj doktorandské štúdium, ktoré sa súhrnne označujú ako graduate studies. Magisterské aj doktorandské štúdium je postavené na kombinácii výskumu a seminárnej výučby. Je charakteristické hĺbkovou praktickou a špecializovanou výučbou. Štúdium a výučba sú viac orientované na individuálne potreby študenta ako je to v prípade bakalárskeho štúdia, pričom dĺžka štúdia sa líši v závislosti od inštitúcie a odboru. Magisterské štúdium môže trvať jeden až dva roky, zatiaľ čo doktorandské štúdium spravidla trvá štyri až šesť rokov.

Vzdelávací systém v USA

Bez ohľadu na typ školy, študenti amerických univerzít získavajú titul po nazbieraní stanoveného počtu kreditov za absolvované predmety. Predmety, z ktorých je zostavený študijný program, sa delia na povinné (core) predmety, ktoré poskytujú základ študijného programu a odborné predmety zamerané na vybranú špecializáciu (major). Okrem toho študenti majú možnosť voliteľných predmetov (electives), aby nadobudli poznatky z iných oblastí ich záujmu.

Akademický rok trvá spravidla od septembra do mája a je rozdelený do dvoch semestrov v dĺžke 16 – 18 týždňov. Niektoré univerzity majú akademický rok rozdelený na štvrťroky (quarters) alebo trimestre, ktoré trvajú 10 – 12 týždňov. Väčšina univerzít od študentov prvého ročníka bakalárskych programov (tzv. freshmen) vyžaduje, aby boli ubytovaní v univerzitnom kampuse. Kampusy sú v podstate malé univerzitné mestečká, v ktorých sa nachádzajú budovy vysokej školy alebo univerzity ako sú učebne, výskumné pracoviská, knižnice, centrum pre zahraničných študentov, internáty, jedálne, zdravotné strediská, akademické, kultúrne, atletické a iné záujmové kluby a organizácie.

Päť krokov na štúdium v USA

ŠTANDARDIZOVANÉ TESTY

V Spojených štátoch neexistuje jednotná prijímacia skúška na vysokoškolské štúdium. Každá univerzita a vysoká škola si stanovuje vlastné minimálne požiadavky na prijatie, ktoré zahŕňajú výsledky zo stredoškolského štúdia alebo diplom o štúdiu, znalosť anglického jazyka a vo väčšine prípadov aj výsledok jedného zo štandardizovaných testov. Štandardizované testy by mal uchádzač absolvovať jeden rok až 18 mesiacov pred plánovaným štúdiom. Mnohí študenti absolvujú testy aj s takmer dvojročným predstihom, aby v prípade neuspokojivého výsledku mohli testy opakovať a dosiahnuť vyššie skóre.

Viaceré univerzity sa rozhodli, že výsledky testov budú nepovinnou súčasťou prihlášky a uchádzači sa tak sami môžu rozhodnúť, či testy absolvujú alebo nie. Viac informácií o tom, či univerzita vyžaduje testy alebo nie, nájdete na ich webových stránkach, prípadne kontaktujte študijné oddelenia jednotlivých univerzít.

Štandardizované testy na bakalárske štúdium

SAT (Scholastic Aptitude Test)


Je dvojhodinový test zameraný na všeobecné vedomosti, ktorým sa zisťujú verbálne a matematicko-logické schopnosti. Skladá sa z dvoch častí – Čítanie a písanie a Matematika. Obe časti sú rozdelené na dva moduly rovnakej dĺžky. Prvý modul z každej časti zahŕňa ľahké, stredne ťažké a náročné otázky. Úroveň náročnosti druhého modulu sa odvíja od počtu správnych odpovedí v prvom module. Maximálne skóre je 1600 bodov a najlepšie univerzity vyžadujú skóre nad 1100 bodov.

ACT (American College Testing)


Test trvá tri a pol hodiny a pozostáva zo štyroch povinných častí - čítanie, matematika, anglický jazyk a prírodné vedy. Voliteľnou časťou je esej. Celkové skóre sa môže pohybovať od 1 do 36 bodov a počíta sa ako priemer bodov získaných zo všetkých štyroch povinných častí.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)


Ide o jazykový test, ktorý slúži na objektívne zhodnotenie jazykových schopností uchádzačov, ktorých materinským jazykom nie je angličtina. Test sa skladá zo štyroch častí – čítanie, posluch, hovorenie a písanie. Maximálne skóre je 120 bodov (max 30 bodov z každej časti). Každá univerzita si stanovuje minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium. Univerzity akceptujú zvyčajne aj iné štandardizované jazykové testy, prípadne majú svoje vlastné.

Špecializované testy na magisterské alebo doktorandské štúdium

GRE (General Record Examination)


Ide o štandardizovaný test, ktorý väčšina univerzít vyžaduje od uchádzačov na magisterské a doktorandské štúdium. Test trvá takmer štyri hodiny a je zameraný na zisťovanie verbálneho, kvantitatívneho, analyticko-logického a kritického myslenia. Skóre z verbálneho a kvantitatívneho uvažovania sa hodnotí v rozpätí 130 až 170 bodov. Okrem všeobecného GRE testu existuje GRE Subject Test zameraný na jednotlivé študijné odbory (biológia, chémia, literatúra, matematika, fyzika a psychológia).

GMAT (Graduate Management Admission Test)


Test je zameraný na zhodnotenie určitých analytických, písomných, kvantitatívnych, verbálnych a čitateľských zručností v písanej angličtine, ktorý sa vyžaduje najmä v manažérskych odboroch, napríklad MBA programoch. Test pozostáva zo štyroch častí – písanie analytickej eseje, argumentačná časť, kvantitatívna časť a verbálna časť. Test trvá približne tri hodiny a skóre sa pohybuje od 200 do 800 bodov.

Okrem vyššie spomenutých štandardizovaných testov existuje aj množstvo špecializovaných testov, napríklad Dental Admission Testing (DAT) pre odbory zubného lekárstva, Law School Admission Test (LSAT) pre štúdium práva, Medical College Admission Test (MCAT) pre budúcich študentov medicíny, United States Medical Licensing Examination (USMLE) na získanie lekárskej licencie v USA.