Fulbright Teaching Excellence
and Achievement (FTEA) Program

Fulbright Teaching Excellence and Achievement (FTEA) Program pre stredoškolských učiteľov ponúka možnosť stráviť 6 týždňov v Spojených štátoch amerických na účely ich profesionálneho rozvoja, kde absolvujú semináre na hosťujúcej univerzite a budú pozorovať a zdieľať odborné znalosti s americkými učiteľmi a študentmi na hosťujúcej univerzite a miestnych stredných školách.

Učitelia, ktorí budú vybraní do programu zameraného na mediálnu gramotnosť:

1. sa zúčastnia vysokoškolských seminárov na hosťujúcej univerzite v USA,
2. sa zúčastnia ukážkových hodín, budú spoluvyučovať a zdieľať svoje odborné znalosti s americkými kolegami na stredných školách v USA,
3. sa zapoja do online profesionálnej vzdelávacej komunity s ostatnými účastníkmi, aby si vymieňali najlepšie postupy a iné prvky vzdelávacích systémov v hosťujúcej a domovskej krajine, a
4. sa zúčastnia ďalších vzdelávacích a kultúrnych aktivít počas programu v Spojených štátoch.

Po návrate domov sa od učiteľov očakáva, že sa podelia o vedomosti a skúsenosti získané v rámci programu s učiteľmi a študentmi na ich domovských školách a v prostredí svojich komunít.

Program na univerzite

Týždenné semináre: Učitelia sa budú zúčastňovať týždenných seminárov na hosťujúcej univerzite s prezentáciami a diskusiami vedenými zamestnancami univerzity, členmi fakulty a pozvanými odborníkmi na vzdelávanie. Program FTEA obsahuje akademické semináre zamerané na nové vyučovacie metodológie, učenie orientované na študenta, vyučovanie založené na obsahu, plánovanie hodín a školenie v oblasti inštruktážnych technológií pre učiteľov.

Umiestňovanie na amerických školách: Program okrem iného zahŕňa najmenej 40-hodinovú prax s americkým učiteľom strednej školy v blízkosti hosťujúcej univerzity, aby sa účastníci mohli aktívne zapojiť do prostredia amerických tried. Počas celého programu bude účastníkom zabezpečený kultúrny program, mentoring a podpora.

Online profesionálna vzdelávacia komunita: Každý učiteľ Fulbrightovho programu bude spolupracovať vo virtuálnej komunite s ďalšími zahraničnými učiteľmi a vymieňať si najlepšie postupy v oblasti vzdelávania a vedenia v zúčastnených krajinách.

FTEA Program je sponzorovaný Ministerstvom zahraničných vecí USA, konkrétne jeho Úradom pre vzdelávacie a kultúrne výmeny. Program je na americkej strane administratívne zabezpečovaný medzinárodnou neziskovou organizáciou IREX.

Pri nomináciách učiteľov do programu FTEA zameraného na mediálnu gramotnosť sa berú do úvahy nasledovné kritériá - doterajšie vzdelanie a skúsenosti, akademický výcvik, vedenie a profesionálne skúsenosti učiteľa. Za konečný výber učiteľov do programu zameraného na mediálnu gramotnosť zodpovedá Rada Fulbrightovho programu pre zahraničné štipendiá (FFSB). FFSB je nezávislá, prezidentom menovaná správna rada, ktorá má zodpovednosť za dohľad nad všetkými Fulbrightovými akademickými výmennými programami.

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Zabezpečenie víza na účely cesty do USA
Organizačné zabezpečenie celého programu
Medzinárodná spiatočná letenka
Príspevok na úhradu nákladov na vnútroštátnu a pozemnú dopravu
Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
Ubytovanie a strava
Základné zdravotné poistenie

Ako podať prihlášku

Pripojte sa na informačný webinár, ktorý predstaví Fulbright Teaching and Excellence Achievement Program. Je potrebné sa vopred zaregistrovať. Dostupné termíny sú 6. a 27. februára 2024 o 17.00 hod.

Uchádzači podávajú prihlášku online a Komisii nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty.

Vyplňte online prihlášku .


Termín na podanie prihlášky

Termín na podanie prihlášok je 28. marec 2024. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Termíny jednotlivých pobytov

Jar 2025

FTEA učitelia sa zúčastňujú programu v Spojených štátoch v čase približne od konca januára do marca 2025.

Jeseň 2025

FTEA učitelia sa zúčastňujú programu v Spojených štátoch v čase približne od septembra do začiatku novembra 2025.

Časový harmonogram

JANUÁR – MAREC

Termín na podávanie prihlášok.

28. MAREC

Uzávierka termínu na podanie prihlášky je 28. marca 2024. Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor.

APRÍL

Ústne pohovory. Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii do programu a musia absolvovať jazykový test TOEFL.

MÁJ - AUGUST

Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii IREX .

AUGUST – SEPTEMBER

IREX informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

MAREC – JÚN

Komisia zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a odchod do USA.

JÚN-JÚL

Komisia organizuje pred odletom do USA pre štipendistov povinné orientačné stretnutie.
Štipendisti absolvujú vízové pohovory na Veľvyslanectve USA v Bratislave.*


* Ak sa FTEA učiteľ zúčasťnuje pobytu na jar 2025, administratíva na spracovanie žiadosti o udelenie víza a na odchod do USA je zabezpečovaná v období od mája do októbra a vízové pohovory prebiehajú v novembri až decembri.

FAQ

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.

Musím absolvovať TOEFL test?

Iba nominovaní uchádzači absolvujú jazykový test TOEFL. Minimálny počet bodov, ktorý musia dosiahnuť je 61 bodov (iBT). Nominovaní uchádzači dostanú na TOEFL test voucher.

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty v minulosti navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

Môže príbuzný cestovať do USA a zostať tam počas trvania programu so mnou?

Nie. Nie je dovolené, aby účastníkov programu sprevádzali príbuzní.

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom/po oficiálnom začiatku programu a zostať po oficiálnom ukončení programu?

Učitelia musia pricestovať do Spojených štátov v deň začiatku programu FTEA a vrátiť sa domov po ukončení štipendia. Akékoľvek súkromné cesty počas programu musia byť vopred schválené IREX. Ak plánujú cestovať v rámci Spojených štátov, zodpovedajú za všetky súvisiace výdavky a cestovné opatrenia a musia si vyžiadať predchádzajúci súhlas IREX a hosťujúcej univerzity aspoň dva týždne vopred vyplnením formulára povolenia na cestu do USA.

Môžem vynechať nejakú z aktivít v programe?

Učitelia nesmú vynechať žiadne programové aktivity z dôvodu súkromných ciest alebo návštev (vrátane, ale nie výlučne, kurzov, workshopov, terénnych skúseností, kultúrnych a občianskych aktivít). Nemôžu cestovať mimo USA.

Kde budú účastníci programu ubytovaní?

Účastníci budú bývať v areáli hosťujúcej univerzity alebo v jej blízkosti v jednolôžkových izbách, ktoré im poskytne univerzita. Rodinní príslušníci nemajú povolenie sprevádzať učiteľov počas programu.

Viac informácií

Pre viac informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese:office@fulbright.sk