Fulbright Teaching Excellence
and Achievement (FTEA) Program

Media Literacy Cohort

Fulbright Teaching Excellence and Achievement (FTEA) Program Media Literacy Cohort pre stredoškolských učiteľov ponúka možnosť stráviť 6 týždňov v Spojených štátoch na účely ich profesionálneho rozvoja, počas ktorých sa budú zúčastňovať seminárov na hosťujúcej univerzite, budú pozorovať a zdieľať odborné znalosti s americkými učiteľmi a študentmi a pracovať na akčných plánoch na zvýšenie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia na domovských školách, vo svojich triedach a komunitách.

Učitelia, ktorí budú vybraní do programu zameraného na mediálnu gramotnosť sa:

1. zúčastnia pokročilých a na mieru šitých vysokoškolských seminárov na hosťujúcej univerzite v USA
2. zúčastnia ukážkových hodín, budú spoluvyučovať a zdieľať svoje odborné znalosti s americkými kolegami na stredných školách v USA
3. zapoja do online profesionálnej vzdelávacej komunity s ostatnými účastníkmi, aby si vymieňali najlepšie postupy a iné prvky vzdelávacích systémov v hosťujúcej a domovskej krajine, a
4. zúčastnia ďalších vzdelávacích a kultúrnych aktivít počas programu v Spojených štátoch.

Po návrate domov sa od učiteľov očakáva, že sa podelia o vedomosti a skúsenosti získané v rámci programu s učiteľmi a študentmi na ich domovských školách a v prostredí svojich komunít.

Program na univerzite:

Týždenné semináre: Učitelia sa budú zúčastňovať týždenných seminárov na hosťujúcej univerzite s prezentáciami a diskusiami vedenými zamestnancami univerzity, členmi fakulty a pozvanými odborníkmi na vzdelávanie. Program FTEA ponúka semináre zamerané na nové vyučovacie metódy, tvorbu učebných osnov, plánovanie hodín a školenia v oblasti inštruktážnych technológií pre učiteľov. Pre skupinu zameranú na mediálnu gramotnosť budú vytvorené ďalšie semináre a kurzy špecificky zamerané na mediálnu gramotnosť, rozpoznávanie zaujatosti/propagandy, stereotypov a dezinformácií; stratégie na zlepšenie kritického myslenia, analytických a komunikačných zručností študentov; ako mediálna gramotnosť podporuje občiansku angažovanosť / úlohu médií v spoločnosti; podporu kybernetickej bezpečnosti a digitálneho občianstva v triede. Program je navrhnutý tak, aby vyhovoval účastníkom so záujmom o tému mediálnej gramotnosti s minimálnymi skúsenosťami, ako aj tým, ktorí sú v tejto oblasti zbehlejší.

Umiestňovanie na amerických školách: Program bude zahŕňať minimálne 40-hodinovú prax s americkým učiteľom nasledovných predmetov - angličtina, spoločenské vedy, história, občianska náuka, komunikácia, žurnalistika, matematika alebo prírodné vedy na strednej škole v USA v blízkosti hosťujúcej univerzity, aby sa účastníci mohli aktívne zapojiť do prostredia amerických tried. Počas celého programu bude účastníkom zabezpečený kultúrny program, mentoring a podpora.

Online profesionálna vzdelávacia komunita: Každý FTEA učiteľ bude mať možnosť spolupracovať s ďalšími zahraničnými učiteľmi vo virtuálnej komunite a vymieňať si najlepšie postupy v oblasti vzdelávania a vedenia v účastníckych krajinách.

FTEA Program je sponzorovaný Ministerstvom zahraničných vecí USA, konkrétne jeho Úradom pre vzdelávacie a kultúrne výmeny. Program je na americkej strane administratívne zabezpečovaný medzinárodnou neziskovou organizáciou IREX.

Program v roku 2023 bude už dvadsiatym šiestym ročníkom programu Teaching Excellence and Achievement Program (predtým známy ako Program Teaching Excellence Awards). Program nesie šiesty rok názov Fulbright Teaching Excellence And Achievement Program a piaty rok ponúka programy zamerané na mediálnu gramotnosť.

Pri nomináciách učiteľov do programu FTEA zameraného na mediálnu gramotnosť sa berú do úvahy nasledovné kritériá - doterajšie vzdelanie a skúsenosti, akademický výcvik, vedenie a profesionálne skúsenosti učiteľa. Za konečný výber učiteľov do programu zameraného na mediálnu gramotnosť zodpovedá Rada Fulbrightovho programu pre zahraničné štipendiá (FFSB). FFSB je nezávislá, prezidentom menovaná správna rada, ktorá má zodpovednosť za dohľad nad všetkými Fulbrightovými akademickými výmennými programami.

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Zabezpečenie víza na účely cesty do USA
Organizačné zabezpečenie celého programu
Medzinárodná spiatočná letenka
Príspevok na vnútroštátnu a pozemnú dopravu
Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
Ubytovanie a strava
Základné zdravotné poistenie

Ako podať prihlášku

Uchádzači podávajú prihlášku online a Komisii nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty.

Vyplňte online prihlášku.


Termín na podanie prihlášky

Termín na podanie prihlášok na pobyt na jeseň 2025 bude vyhlásený na jar 2024. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

JANUÁR – MAREC

Termín na podávanie prihlášok.

30. MAREC

Uzávierka termínu na podanie prihlášky je 30. marca 2023. Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor.

APRÍL

Ústne pohovory. Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii do programu a musia absolvovať jazykový test TOEFL.

MÁJ - AUGUST

Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii IREX .

AUGUST – SEPTEMBER

IREX informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

MAREC – JÚN

Komisia zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a odchod do USA.

JÚN-JÚL

Komisia organizuje pred odletom do USA pre štipendistov povinné orientačné stretnutie.
Štipendisti absolvujú vízové pohovory na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

FAQ

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.

Musím absolvovať TOEFL test?

Iba nominovaní uchádzači absolvujú jazykový test TOEFL. Minimálny počet bodov, ktorý musia dosiahnuť je 61 bodov (iBT). Nominovaní uchádzači dostanú na TOEFL test voucher.

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty v minulosti navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

Môže príbuzný cestovať do USA a zostať tam počas trvania programu so mnou?

Nie. Nie je dovolené, aby účastníkov programu sprevádzali príbuzní.

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom/po oficiálnom začiatku programu a zostať po oficiálnom ukončení programu?

Učitelia musia pricestovať do Spojených štátov v deň začiatku programu FTEA a vrátiť sa domov po ukončení štipendia. Akékoľvek súkromné cesty počas programu musia byť vopred schválené IREX. Ak plánujú cestovať v rámci Spojených štátov, zodpovedajú za všetky súvisiace výdavky a cestovné opatrenia a musia si vyžiadať predchádzajúci súhlas IREX a hosťujúcej univerzity aspoň dva týždne vopred vyplnením formulára - povolenie na cestu do USA.

Môžem vynechať nejakú z aktivít v programe?

Učitelia nesmú vynechať žiadne programové aktivity z dôvodu súkromných ciest alebo návštev (vrátane kurzov, workshopov, praxe, kultúrnych a občianskych aktivít). Nemôžu cestovať mimo USA.

Kde budú účastníci programu ubytovaní?

Účastníci budú bývať v areáli hosťujúcej univerzity alebo v jej blízkosti v jednolôžkových izbách, ktoré im poskytne univerzita. Rodinní príslušníci nemajú povolenie sprevádzať učiteľov počas programu.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku

Napíšte nám email na office@fulbright.sk