Fulbright
Schuman Program

Komisia v rámci programu Fulbright Schuman sprostredkúva granty pre občanov EÚ na štúdium, prednášanie alebo výskum v USA v oblasti rozvoja EÚ, politík EÚ alebo transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ na obdobie 3 mesiacov až jedného akademického roka. Granty sú otvorené pre všetky oblasti štúdia, ktoré sa týkajú vzťahov medzi USA a EÚ alebo záležitostí EÚ. Výsledky dosiahnuté počas grantového pobytu by mali byť relevantné minimálne pre dve krajiny EÚ. V rámci programu sú financované výskumné projekty v oblasti politických vied, práva a ekonómie, ale tiež jazykovedy, spoločenských a humanitných vied, verejného zdravia a podobne. Fulbright Schuman Program je administrovaný Fulbrightovou komisiou v Belgicku.

Uchádzači si môžu vybrať z 5 typov grantov, a to podľa ich akademického zaradenia alebo odborných skúseností:

  • Granty na postgraduálne štúdium alebo výskum
  • Granty na postdoktorandský výskum alebo prednášanie
  • Fulbright-NATO grant pre bezpečnostné štúdiá
  • Granty pre administrátorov medzinárodného vzdelávania
  • Inovačné granty

Požiadavky na uchádzačov

Benefity grantu

Štipendium

Do výšky 3 000 EUR/mesiac pre štipendistov s titulom PhD. a 2 000 EUR/mesiac pre študentov (ekvivalent v USD)

Vízum

J-1 vízum pre štipendistu

Príspevok na cestovné

Vo výške 2 000 EUR (ekvivalent v USD)

ASPE

Program úrazového a nemocenského poistenia pre štipendistu, ktorý pokrýva základnú zdravotnú starostlivosť (odporúčame súkromné doplnkové poistenie)

Ako podať prihlášku

Uchádzači podávajú prihlášku online a Komisii nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty.

Prihláška pre študentov musí obsahovať: životopis, študijný/výskumný zámer (Study/Research Objective), motivačný list (Personal Statement), 3 odporúčacie listy, akceptačný list z akreditovanej inštitúcie v USA, diplom z najvyššieho dosiahnutého vzdelania vrátane výpisu študijných výsledkov, a výňatok z písomnej odbornej publikácie v prípade PhD. študentov (Writing Sample).

Prihláška pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe musí obsahovať: životopis, výskumný zámer projektu (Project Statement), relevantnú bibliografiu k projektu, 3 odporúčacie listy, pozývací list z akreditovanej vysokoškolskej alebo výskumnej inštitúcie v USA a diplom z najvyššieho dosiahnutého vzdelania vrátane výpisu študijných výsledkov.

Formulár prihlášky na Fulbrightov program je jednotný pre celý svet. V prípade prihlášky na Fulbright Schuman Program prosím vyberte v prihláške Európsku úniu ako krajinu programu.

Formulár online prihlášky sa líši v závislosti od typu grantu. Podrobné informácie o jednotlivých grantoch a prihláškach nájdete na stránke Fulbright Schuman Program.

Pripojte sa na bezplatný informačný webinár. Kliknite na odkaz a vyberte si dátum webináru, ktorý Vám vyhovuje. Registrujte sa na webinár.


Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je v čase od 15. septembra do 1. decembra (uzávierka je 11:59:59 napoludnie) aktuálneho kalendárneho roka. Uchádzači by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať približne jeden rok pred plánovaným nástupom na grantový pobyt.

Časový harmonogram

15. SEPTEMBER – 1. DECEMBER

Termín na podávanie prihlášok.

1. DECEMBER

Uzávierka termínu na podanie prihlášky (napoludnie).

JANUÁR

Najlepší spomedzi uchádzačov sú pozvaní na online pohovor.

FEBRUÁR

Úspešní uchádzači sú informovaní o výsledkoch pohovorov.

MAREC

Úspešní uchádzači sú informovaní o schválení ich nominácií Radou Fulbrightovho programu pre zahraničné štipendiá (FFSB).

APRÍL

Fulbrightova komisia v Belgicku vydáva grantové dokumenty a zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a odchod do USA, ak uchádzač nastupuje na grantový pobyt v zimnom semestri.*

JÚN

Fulbrightova komisia na Slovensku organizuje pre účastníkov pred odletom do USA povinné orientačné stretnutie v Bratislave.

JÚL - AUGUST

So štipendistami, ktorí odchádzajú do USA v zimnom semestri, prebiehajú vízové pohovory na Veľvyslanectve USA.


* Ak grantový pobyt začína v letnom semestri, administratíva na spracovanie žiadosti o udelenie víza a na odchod do USA je zabezpečovaná v období septembra až decembra a vízové pohovory prebiehajú v decembri a januári.

FAQ

Pre často kladené otázky, prosím, navštívte webovú stránku Fulbrightovej Komisie v Belgicku