Hubert H. Humphrey
Program

Program pre odborníkov z praxe

Hubert H. Humphrey Program ponúka mladým odborným pracovníkom a odborníkom z praxe (mid-career), ktorí preukážu potenciál v oblasti vedenia ľudí, 10-mesačné postgraduálne štúdium na účely rozvoja zručností v oblasti vedenia ľudí a profesionálnej spolupráce s partnermi v USA. Prihlásiť sa môžu odborníci, ktorí majú aspoň 5 rokov odbornej praxe v príslušnej oblasti od ukončenia magisterského štúdia. Odborný program na participujúcich hosťovských inštitúciách je špeciálne vytvorený pre štipendistov Humphreyho programu a štipendisti majú ešte možnosť upraviť si ho podľa svojich individuálnych potrieb. Súčasťou programu je šesťtýždňová odborná prax.

Študijné odbory

Ľudské a inštitucionálne kapacity

Práva a slobody

Trvalo udržateľné územia

Prosperujúce komunity

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Príspevok na pokrytie životných nákladov

Príspevok sa vypočítava podľa lokality hosťovskej inštitúcie

Spiatočná letenka

Medzinárodná letenka v ekonomickej triede z bydliska štipendistu do miesta pobytu v USA (najkratší možný let - priamy let alebo let s minimálnymi prestupmi)

Víza

J-1 víza pre štipendistu a J-2 víza pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov

Iné finančné príspevky

Príspevok na odborný rozvoj a aktivity

Príspevok na usadenie sa

Príspevok na knihy a iné materiálové vybavenie

Iné príspevky (príspevok na počítač, cestovné z miesta bydliska na letisko pri odlete do USA a z miesta pobytu na letisko pri návrate na Slovensko, diéty a účasť na Global Leadership Forum)

ASPE

Program úrazového a nemocenského poistenia pre štipendistu, ktorý pokrýva základnú zdravotnú starostlivosť (odporúčame súkromné doplnkové poistenie)

Administratívna podpora

Komisia poskytuje štipendistom pomoc pri príprave na pobyt v USA, zatiaľ čo Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE) poskytuje priebežnú podporu počas trvania grantu

Kurz

Kurz anglického jazyka pred začiatkom programu (v prípade potreby)

Ako podať prihlášku

Uchádzači podávajú prihlášku online a Komisii nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty. Komisia si od úspešných uchádzačov následne vyžiada overené kópie dokumentov spolu s ich úradným prekladom do anglického jazyka.

Prihláška musí obsahovať: 2 odporúčacie listy (1 od súčasného zamestnávateľa), výsledky jazykového testu TOEFL a výpis študijných výsledkov.

Online prihláška na akademický rok 2024/25

Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je otvorený od apríla do augusta aktuálneho kalendárneho roka. Uchádzači by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať približne jeden rok pred plánovaným nástupom na grantový pobyt. Uzávierka termínu prihlášok na akademický rok 2024/2025 je 31. augusta 2023. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

APRÍL – AUGUST

Termín na podávanie prihlášok.

31. AUGUST

Uzávierka termínu na podanie prihlášky. Komisia v priebehu jedného týždňa posúdi, či sú podané prihlášky úplné a či spĺňajú požadované kritériá. Najlepší spomedzi uchádzačov sú pozvaní na osobný pohovor.

OKTÓBER

Komisia oznámi úspešným uchádzačom ich nomináciu. Konečný výber uchádzačov uskutočňuje Ministerstvo zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

NOVEMBER - APRÍL

Ministerstvo zahraničných vecí USA posudzuje prihlášky jednotlivých nominovaných uchádzačov. Nominovaní uchádzači sú informovaní o výsledkoch výberu.

APRÍL – JÚN

Štipendistom sú zaslané grantové dokumenty. Komisia zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a odchod do USA.

JÚN

Komisia organizuje pre štipendistov pred odletom do USA povinné orientačné stretnutie.

JÚL – AUGUST

So štipendistami, ktorí odchádzajú do USA, prebiehajú vízové pohovory na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

FAQ

Viac informácií nájdete na webovej stránke Hubert H. Humphrey Program

Povedali o Hubert H. Humphrey programe

Adam Kurilla

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Hubert H. Humphrey Fellowship, 2019-2020, Department of Psychology, Virginia Commonwealth University

Súčasná pozícia:

Klinický psychológ a psychoterapeut, Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava; Študent doktorandského štúdia, Katedra psychológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Považoval som za klišé to, čo som často počúval pred a na začiatku programu, že je to život meniaca skúsenosť. S odstupom času som si uvedomil, že je to pravda. Program mi umožnil posunúť sa vpred profesionálne i ľudsky. Doprial by som takúto skúsenosť čo najväčšiemu počtu ľudí.”

Adam Kurilla

Hubert H. Humphrey Fellowship, 2019-2020

Alena Vachnová

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Hubert H. Humphrey Fellowship, 2017-2018 Boston University, Questrom School of Business, Financie a ekonomický rozvoj

Súčasná pozícia:

Rozvojová manažérka, Nadácia DEDO

Čo pre Vás znamená Fulbright:

„Môj Humphrey rok ovplyvnil, všetko, čo som od môjho návratu z USA robila. Nie len že som našla odpoveď na otázku, či existuje riešenie bezdomovectva, ale spoznala som aj konkrétne prístupy a kroky, ktoré vedú k jeho ukončovaniu. A rozhodla som sa ich aplikovať na Slovensku.“

Alena Vachnová

Hubert H. Humphrey Fellowship 2017-2018

Július Rozenfeld

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Hubert H. Humphrey Fellowship, 2018-2019, Vanderbilt University, Peabody College, Nashville, TN

Súčasná pozícia:

Odborný asistent na Katedre anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach. Zástupca vedúcej katedry za pedagogickú činnosť, Manažér jazykového testovacieho centra

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Štúdium a výskumná práca na prestížnej americkej univerzite a v elitnom výskumnom stredisku RAND Corporation mi umožnili analyzovať prepojenie medzi teoretickou prípravou študentov a aplikáciou ich vedomostí a zručností v reálnych podmienkach pracovného trhu. Mojim cieľom je začlenenie získaných vedomosti a skúsenosti do našich vzdelávacích programov a pripraviť absolventov pre prácu v náročnom prostredí 21. storočia.”

Július Rozenfeld

Hubert H. Humphrey Fellowship, 2018-2019