Inter-Country Travel Grant
for U.S. Lecturers in Europe

Sprostredkovanie krátkodobej návštevy amerického štipendistu v Európe

Inter-Country Travel Grant for U.S. Lecturers in Europe ponúka vysokoškolským pedagógom a odborníkom na Slovensku príležitosť nadviazať spoluprácu s kolegami z USA vo svojej oblasti, ktorí aktuálne pôsobia v Európe v rámci Fulbrightovho programu. Prostredníctvom tohto programu môžu inštitúcie v Slovenskej republike pozvať vysokoškolských pedagógov z USA na krátku odbornú návštevu Slovenska. Účelom maximálne 5-dňovej návštevy môžu byť prednášky, konzultácie, workshopy, hodnotenie/vypracovanie projektu alebo iná relevantná aktivita so širším dopadom. Slovenská inštitúcia musí zabezpečiť všetky praktické náležitosti spojené s návštevou amerického štipendistu na hosťovskej inštitúcii, ako aj celkového pobytu v danom meste. Očakáva sa, že pozývajúca inštitúcia zabezpečí adekvátne pracovné prostredie a potrebné vybavenie, pomôže americkému lektorovi/odborníkovi nadviazať kontakty s miestnymi odborníkmi, predstaví ho pedagógom a iným zamestnancom pozývajúcej inštitúcie, a tiež mu ukáže okolie univerzity/inštitúcie.

Aký typ inštitúcie môže požiadať o odborníka?

Benefity grantu

Ako postupovať pri realizácii návštevy?

Pre úspešnú realizáciu návštevy amerického štipendistu na Vašej inštitúcii postupujte podľa nasledovných pokynov:

1. Pozrite si zoznam aktuálnych štipendistov z USA v Európe v akademickom roku 2023-2024. Štipendisti sú rozdelení podľa krajín s uvedením akademického odboru a špecializácie. Upozorňujeme na to, že v uvedenom zozname sa nachádzajú len štipendisti z európskych krajín, v ktorých Fulbrightov program administruje Fulbrightova komisia. Inštitúcia však môže pozvať aj amerického štipendistu z krajiny, kde program administruje veľvyslanectvo USA.
Pre vyhľadávanie všetkých štipendistov, ktorí pôsobia aj v krajinách bez Fulbrightovej komisie, použite túto databázu (vo filtri uveďte aktuálny akademický rok a disciplínu, o ktorú máte záujem).

2. Kontaktujte štipendistu, ktorého máte záujem pozvať a dohodnite si podrobnosti návštevy - cieľ a očakávané výsledky návštevy, denný rozpis aktivít, výdavky spojené s návštevou (ubytovanie, strava a ďalšie súvisiace výdavky, cestovné výdavky z a na letisko/stanicu) a tieto skutočnosti uveďte v prihláške.

3. Vyplňte prihlášku a zašlite ju na nasledovnú e-mailovú adresu: office@fulbright.sk

4. Komisia zašle pozývajúcej inštitúcii a štipendistovi e-mail potvrdzujúci udelenie grantu s uvedením podrobností grantu a ďalšími potrebnými informáciami. Informácia o udelení grantu sa zasiela na vedomie aj Fulbrightovej komisii krajiny, v ktorej aktuálne štipendista pôsobí alebo veľvyslanectvu USA v prípade krajín, kde nie je komisia. Toto slúži na potvrdenie súhlasu, že daná komisia/ veľvyslanectvo nemá námietky voči vycestovaniu štipendistu.

5. Po ukončení návštevy vyplňte záverečnú správu určenú pre hosťovskú inštitúciu a zašlite ju Komisii na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Upozorňujeme na to, že účastníci tohto programu nemôžu prijímať žiadny honorár zo strany vlády USA, Komisie ani hosťovskej inštitúcie.

Termín na podanie prihlášky

Komisia prijíma prihlášky priebežne od septembra do júna aktuálneho akademického roka. Inštitúcie by mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať najmenej šesť týždňov pred plánovaným uskutočnením návštevy.