Fulbright-National Archives
Heritage Science Fellowship

Grant pre výskumných pracovníkov a odborníkov v oblasti archívnictva a uchovávania dedičstva

The Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship je súčasťou programu Fulbright Visiting Scholar Program a ponúka možnosť nadviazať spoluprácu s odborníkmi a výskumnými pracovníkmi z centra Heritage Science Research and Testing Lab (Testing Lab), College Park, Maryland, ktoré je súčasťou National Archives and Records Administration (NARA). Tento grant je možné realizovať vďaka partnerstvu medzi Ministerstvom zahraničných vecí USA a NARA. Grant vznikol na podporu vzdelávania a výskumu v oblasti archívnictva a uchovávania dedičstva. Granty sú v trvaní 5 až 12 mesiacov v akademickom roku 2024/2025, so začiatkom najskôr v septembri 2024.

Ideálnymi žiadateľmi sú začínajúci alebo etablovaní odborníci vo vedeckých a technických oblastiach súvisiacich s ochranou a uchovávaním dedičstva. Predložené projekty by mali sledovať ciele a prácu NARA a Testing Lab. Aktuálne projekty sa zaoberajú nasledujúcimi témami:

  • - trvalo udržateľné riadenie životného prostredia (teplota, vlhkosť, svetlo)
  • - vývoj systémov včasnej detekcie plesní
  • - charakterizácia polymérov a starnutie

Disciplíny

Oblasti záujmu

Požiadavky na uchádzačov

Benefity grantu

Príspevok na pokrytie životných nákladov
Spiatočná letenka

Medzinárodná letenka v ekonomickej triede z bydliska štipendistu do miesta pobytu v USA (najkratší možný let - priamy let alebo let s minimálnymi prestupmi)

Vízum

J-1 vízum pre štipendistu a J-2 vízum pre rodinných príslušníkov

Iné finančné príspevky

Príspevok na rodinných príslušníkov v závislosti od ich počtu

Príspevok na knihy a iné materiálové vybavenie a príspevok na usadenie sa

ASPE

Program úrazového a nemocenského poistenia pre štipendistu programu, ktorý pokrýva základnú zdravotnú starostlivosť (odporúčame súkromné doplnkové poistenie)

Administratívna podpora

Komisia pomáha štipendistom pripraviť sa na pobyt v USA, zatiaľ čo Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE) poskytuje priebežnú podporu počas trvania grantu

Ako podať prihlášku

Uchádzači podávajú prihlášku online a Komisii nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty.

Prihláška musí obsahovať: životopis, výskumný zámer projektu (Project Statement), 3 odporúčacie listy a podporný list z domovskej inštitúcie.

Formulár prihlášky na Fulbrightov program je jednotný pre celý svet. Pre správne vyplnenie prihlášky postupujte podľa podrobnejších inštrukcií uvedených na stránke The Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship

Online prihláška Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship 2024/25

Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je otvorený od júna do októbra aktuálneho kalendárneho roka. Uchádzači by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať približne jeden rok pred plánovaným nástupom na grantový pobyt. Uzávierka termínu na podanie prihlášky na akademický rok 2024/2025 je 15. októbra 2023. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

JÚN - OKTÓBER

Termín na podávanie prihlášok.

15. OKTÓBER

Uzávierka termínu na podanie prihlášky.

NOVEMBER – DECEMBER

Posudzovanie prihlášok na strane NARA a IIE.

DECEMBER – JANUÁR

Posudzovanie prihlášok na strane Komisie.

FEBRUÁR – MAREC

Uchádzači sú informovaní o výsledkoch. Vybraní uchádzači sú informovaní o schválení ich nominácií Radou Fulbrightovho programu pre zahraničné štipendiá (FFSB).

APRÍL – JÚN

Štipendistom sú zaslané grantové dokumenty. Komisia zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a odchod do USA.*

JÚN

Komisia organizuje pred odletom do USA pre štipendistov povinné orientačné stretnutie.

JÚL – AUGUST

So štipendistami, ktorí odchádzajú do USA, prebiehajú pohovory na Veľvyslanectve USA v Bratislave.


* Ak grantový pobyt začína v letnom semestri, administratíva na spracovanie žiadosti o udelenie víza a na odchod do USA je zabezpečovaná v období septembra až decembra a vízové pohovory prebiehajú v decembri a januári.

FAQ

Nižšie je zoznam najčastejšie kladených otázok. Ak nenájdete odpoveď na Vašu otázku, kliknite na stránku The Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship alebo kontaktujte Susan Muendl .

Mám občianstvo Slovenskej republiky, ale pracujem v zahraničí. Môžem sa uchádzať o tento grant?

Áno, môžete. Avšak uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí žijú a pracujú na Slovensku.

Nie som občanom/občiankou Slovenskej republiky, ale mám väzby na inštitúciu na Slovensku. Môžem si podať prihlášku?

Cudzinci, kontaktujte, prosím, Fulbrightovu komisiu alebo veľvyslanectvo USA vo svojej domovskej krajine, či je aktuálne otvorený cyklus na podávanie prihlášok na Fulbright Visiting Scholar Program a overte si podrobnosti.

Postará sa Komisia o to, aby mi bolo poskytnuté neplatené alebo iné voľno v práci/na domovskej inštitúcii na účely grantového pobytu?

Uchádzač je zodpovedný za to, aby si zariadil neplatené voľno alebo inú formu uvoľnenia z práce na účely vycestovania. Takisto je zodpovedný za splnenie akýchkoľvek ďalších náležitostí potrebných na to, aby mohol prijať grant. Udelenie grantu neznamená automaticky súhlas/povolenie na uvoľnenie z práce, pretože Rada ani Komisia nie sú oprávnené na udelenie takéhoto súhlasu/povolenia.

Môžu členovia rodiny cestovať do USA so mnou?

Áno, ak spadajú do definície „rodinný príslušník“, t. j. manžel/ka alebo dieťa, ktoré je finančne odkázané na účastníka programu, pričom nie je staršie ako 21 rokov.

Potrebujem k prihláške priložiť aj výsledok testu TOEFL alebo iné potvrdenie o znalosti anglického jazyka?

Nie je to požiadavka na účasť v programe, ale v prípade, že také potvrdenie alebo certifikát máte, priložte ho k prihláške.

Existuje vekový limit na Fulbright Scholar Program?

Nie, neexistuje. Uchádzači sú vyberaní bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, národnosť, vek, zdravotné postihnutie, politickú orientáciu, rodinný stav, rodičovstvo, chránené genetické informácie alebo sexuálnu orientáciu. Očakáva sa však, že štipendista sa vráti na svoju domovskú inštitúciu a bude profesionálne aktívny aspoň 5 rokov.

Môžem sa prihlásiť na tento program opätovne v prípade, že nebudem úspešný/á?

Uchádzači, ktorí neuspeli, môžu podať prihlášku opätovne v ďalších termínoch na prihlasovanie dovtedy, kým spĺňajú všetky podmienky na prijatie.