Fulbright Slovak
Scholar Program

Grant pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

Fulbright Slovak Scholar Program ponúka pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo prednášať na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v USA. Pobyt, ktorého cieľom je výskum a/alebo prednášanie, môže byť v trvaní 3 až 6 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných a vedeckých odboroch okrem projektov v odboroch, kde sa vyžaduje priamy kontakt s pacientmi (klinická medicína).

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Príspevok na pokrytie životných nákladov

Príspevok sa vypočítava podľa miesta pobytu na hosťovskej inštitúcii

Spiatočná letenka

Medzinárodná letenka v ekonomickej triede z bydliska štipendistu do miesta pobytu v USA (najkratší možný let - priamy let alebo let s minimálnymi prestupmi)

Vízum

J-1 vízum pre štipendistu a J-2 vízum pre rodinných príslušníkov

Iné finančné príspevky

Príspevok na rodinných príslušníkov v závislosti od ich počtu

Príspevok na knihy a iné materiálové vybavenie

ASPE

Program úrazového a nemocenského poistenia pre štipendistu programu, ktorý pokrýva základnú zdravotnú starostlivosť (odporúčame súkromné doplnkové poistenie)

Administratívna podpora

Komisia pomáha štipendistom pripraviť sa na pobyt v USA, zatiaľ čo Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE) poskytuje priebežnú podporu počas trvania grantu

Ako podať prihlášku

Uchádzači podávajú prihlášku online a Komisii nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty.

Prihláška musí obsahovať: životopis, výskumný zámer projektu (Project Statement), 3 odporúčacie listy, pozývací list z akreditovanej vysokoškolskej alebo výskumnej inštitúcie v USA a sylaby navrhovaného predmetu, ak si uchádzač podáva prihlášku na prednáškový pobyt.

Formulár prihlášky na Fulbrightov program je jednotný pre celý svet. Pre správne vyplnenie prihlášky postupujte, prosím, podľa inštrukcií určených pre uchádzačov zo Slovenska.

Online prihláška na akademický rok 2024/25

Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je otvorený od apríla do októbra aktuálneho kalendárneho roka. Uchádzači by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať približne jeden rok pred plánovaným nástupom na grantový pobyt. Uzávierka termínu na podanie prihlášky na akademický rok 2025/2026 bude vyhlásená na jar 2024. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

APRÍL - OKTÓBER

Termín na podávanie prihlášok.

OKTÓBER

Uzávierka termínu na podanie prihlášky bude vyhlásená na jar 2024. Približne v priebehu jedného týždňa po uzávierke Komisia posúdi, či sú podané prihlášky úplné a či spĺňajú požadované kritériá.

NOVEMBER – DECEMBER

Vypracovanie posudkov na projekty uchádzačov nezávislými odborníkmi.

DECEMBER – JANUÁR

Najlepší spomedzi uchádzačov sú pozvaní na osobný pohovor (termíny pohovorov nemožno meniť). Uchádzači sú informovaní o výsledkoch pohovoru do piatich pracovných dní.

FEBRUÁR – MAREC

Vybraní uchádzači sú informovaní o schválení ich nominácií Radou Fulbrightovho programu pre zahraničné štipendiá (FFSB).

APRÍL – JÚN

Komisia vydáva grantové dokumenty a zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a odchod do USA, ak štipendista nastupuje na grantový pobyt v zimnom semestri.*

JÚN

Komisia organizuje pred odletom do USA pre štipendistov povinné orientačné stretnutie.

JÚL – AUGUST

So štipendistami, ktorí odchádzajú do USA v zimnom semestri, prebiehajú pohovory na Veľvyslanectve USA v Bratislave.


* Ak grantový pobyt začína v letnom semestri, administratíva na spracovanie žiadosti o udelenie víza a na odchod do USA je zabezpečovaná v období septembra až decembra a vízové pohovory prebiehajú v decembri a januári.

FAQ

Mám občianstvo Slovenskej republiky, ale pracujem v zahraničí. Môžem sa uchádzať o tento grant?

Áno, môžete. Avšak uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí žijú a pracujú na Slovensku.

Nie som občanom/občiankou Slovenskej republiky, ale mám väzby na inštitúciu na Slovensku. Môžem si podať prihlášku?

Cudzinci nie sú oprávnení uchádzať sa o Fulbrightove štipendiá na Slovensku, hoci majú väzby na inštitúcie v Slovenskej republike. Ak si chcete podať prihlášku na Fulbrightov program, kontaktujte, prosím, Fulbrightovu komisiu alebo veľvyslanectvo USA vo svojej domovskej krajine, ktoré vám poskytnú viac informácií.

Postará sa Komisia o to, aby mi bolo poskytnuté neplatené alebo iné voľno v práci/na domovskej inštitúcii na účely grantového pobytu?

Uchádzač je zodpovedný za to, aby si zariadil neplatené voľno alebo inú formu uvoľnenia z práce na účely vycestovania. Takisto je zodpovedný za splnenie akýchkoľvek ďalších náležitostí potrebných na to, aby mohol prijať grant. Udelenie grantu neznamená automaticky súhlas/povolenie na uvoľnenie z práce, pretože Rada ani Komisia nie sú oprávnené na udelenie takéhoto súhlasu/povolenia.

Môžu členovia rodiny cestovať do USA so mnou?

Áno, ak spadajú do definície „rodinný príslušník“, t. j. manžel/ka alebo dieťa, ktoré je finančne odkázané na účastníka programu, pričom nie je staršie ako 21 rokov. Komisia poskytuje pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov mesačný príspevok 200 USD až 300 USD a pomáha im so zabezpečením potrebných víz (víza J-2).

Potrebujem k prihláške priložiť aj výsledok testu TOEFL alebo iné potvrdenie o znalosti anglického jazyka?

Nie je to požiadavka na účasť v programe, ale v prípade, že také potvrdenie alebo certifikát máte, priložte ho k prihláške. Odborná znalosť jazyka bude ďalej preverená na osobnom pohovore.

Ešte mi nebol udelený titul PhD. Môžem sa prihlásiť?

Vysokoškolskí pracovníci alebo odborníci, ktorí nemajú titul PhD., ale majú rozsiahle pracovné skúsenosti v danej oblasti (zvyčajne sedem rokov), sa môžu zúčastniť na tomto programe. Ak ste v súčasnosti študentom doktorandského štúdia, môžete sa prihlásiť na program pre študentov – viac informácií o Fulbright Slovak Student Program nájdete na našej webovej stránke alebo kontaktujte našu kanceláriu.

Spolupracujete s inštitúciami vyššieho vzdelávania v USA?

Nespolupracujeme so žiadnou konkrétnou inštitúciou. Uchádzači sa môžu prihlásiť na ktorúkoľvek akreditovanú inštitúciu vyššieho vzdelávania v USA.

Existuje vekový limit na Fulbright Slovak Scholar Program?

Nie, neexistuje. Uchádzači sú vyberaní bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, národnosť, vek, zdravotné postihnutie, politickú orientáciu, rodinný stav, rodičovstvo, chránené genetické informácie alebo sexuálnu orientáciu. Očakáva sa však, že štipendista sa vráti na svoju domovskú inštitúciu a bude profesionálne aktívny aspoň 5 rokov.

Potrebujem získať pozývací list od hosťovskej inštitúcie v USA?

Áno a je výlučnou zodpovednosťou uchádzača, aby pozývací list získal. Od uchádzačov sa ďalej vyžaduje, aby pozývací list nahrali do online prihlášky.

Vyžaduje Komisia nejakú konkrétnu formu pozývacieho listu?

Forma pozývajúceho listu nie je predpísaná, ale pozývací list by mal byť na hlavičkovom papieri prijímajúcej inštitúcie a podpísaný. V liste majú byť uvedené nasledujúce informácie – meno uchádzača, presný dátum začiatku a konca navrhovaného pobytu na hosťovskej inštitúcii, aktivity súvisiace s navrhovaným projektom, vrátane očakávaných výstupov. Zároveň odporúčame, aby v pozývacom liste boli uvedené aj ďalšie podmienky, za ktorých sa bude realizovať pobyt, napr. zabezpečenie prístupu do knižnice, poskytnutie kancelárskeho stola alebo iného vybavenia. Je takisto vhodné, aby v ňom boli uvedené aj informácie o súčasnej, prípadne budúcej spolupráci. Odporúčame pozrieť si všetky náležitosti pozývacieho listu v inštrukciách k vyplneniu prihlášky.

Môžem zmeniť dátum navrhovaného pobytu na hosťovskej inštitúcii po podaní prihlášky?

Áno, dátum nástupu alebo odchodu je možné zmeniť, a to po dohode s hosťovskou inštitúciou a so súhlasom Komisie.

Čo, ak budem musieť upraviť, alebo zmeniť projekt uvedený v prihláške? Môžem to urobiť?

Udelenie grantu neznamená nevyhnutne schválenie projektu v podobe uvedenej v prihláške. Komisia môže požiadať uchádzača o vykonanie primeraných zmien v projekte potrebných na realizáciu grantu na hosťovskej inštitúcii. Na celkovú zmenu projektu však musí uchádzač získať predchádzajúci písomný súhlas Komisie, ktorá také rozhodnutie konzultuje so spolupracujúcou agentúrou (IIE) alebo Úradom pre vzdelávanie a kultúru (ECA).

Môžem sa prihlásiť na tento program opätovne v prípade, že nebudem úspešný/á?

Uchádzači, ktorí neuspeli, môžu podať prihlášku opätovne v ďalších termínoch na prihlasovanie dovtedy, kým spĺňajú všetky podmienky na prijatie.

Môžem pôsobiť v rámci tohto programu na viac ako jednej inštitúcii v USA?

Uchádzači môžu teoreticky pôsobiť aj na dvoch inštitúciách v USA, musia to však riadne odôvodniť a predložiť dva pozývacie listy. Uchádzačom však odporúčame, aby si vopred dobre zvážili časový rámec projektu a možnosti jeho realizácie na dvoch odlišných inštitúciách v USA.

Povedali o Fulbright Slovak Scholar programe

Barbora Hrínová

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Scholar, 2018-2019, Chapman University

Súčasná pozícia:

pedagogička v Ateliéri scenáristickej tvorby VŠMU.

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Spočiatku som si myslela, že Fulbrightovo štipendium sa udeľuje iba vo vede, ale nie je to tak. Kreativite sa medze nekladú a uspela som s projektom z oblasti umenia. V USA som robila výskum na viacerých úrovniach. Mojej zvolenej témy, americkej každodennosti a seba samej v inej kultúre. Ako prozaičke a scenáristke mi pobyt priniesol veľké množstvo podnetov a inšpirácií, z ktorých môžem čerpať vo svojej ďalšej tvorbe.”

Barbora Hrínová

Fulbright Slovak Scholar, 2018-2019

Michal Hajdúk

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Scholar, 2017-2018, University of Texas

Súčasná pozícia:

Odborný asistent na Katedre psychológie a Psychiatrickej klinike na Univerzite Komenského v Bratislave

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Ak vám niekto povie, že Fulbrightove štipendium je "Life chaniging experience", určite mu dôverujte.”

Michal Hajdúk

Fulbright Slovak Scholar, 2017-2018

Mária Kolesárová

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Scholar, 2017-2018, Georgetown University

Súčasná pozícia:

Odborný asistent, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Vždy som snívala, že navštívim miesta, kde vznikla veda, ktorú milujem a v ktorej pracujem. Som bioetička a bioetika bola založená na univerzite v Georgetowne. Fulbrightov program mi umožnil robiť výskum v etike genetiky, poznať nové metódy vyučovania medicínskej etiky a ešte lepšie sa zoznámiť s praxou poradenstva v oblasti klinickej etiky. Najlepšou a najmenej očakávanou časťou bolo, že som sa stala skutočnou súčasťou georgetownskej bioetickej komunity. Ale moja skúsenosť s Georgetownu neskončila, keď som sa vrátila z USA. Stále som v kontakte a spolupracujem s priateľmi a kolegami z dvoch tamojších bioetických centier.”

Mária Kolesárová

Fulbright Slovak Scholar, 2017-2018

Peter Terem

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Scholar Program, 2014-2015, Department of Political Sciences, Boston College

Súčasná pozícia:

prorektor pre vedu a výskum, Univerzita Mateja Bela

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Výskumný pobyt na Boston College bol vyvrcholením mojej dovtedajšej akademickej a osobnej kariéry – v podobe vzdelávacích a výskumných aktivít v oblasti politických vied a medzinárodných vzťahov, ako aj objavovania krajiny, ktorej ľudia, jazyk a kultúra ma zaujali od prvej cesty do USA v roku 1998. Zároveň tento pobyt predstavoval ideálny ďalší krok k budúcej kariére vďaka získaniu širokej škály poznatkov a skúseností. Realizácia výskumu v prostredí najlepších univerzít sveta priniesla oživenie v osobnej rovine a silné stimuly v profesionálnej rovine. Fulbrightov program dokonale nadviazal na obsah a charakter práce, ktorú vykonávam na Univerzite Mateja Bela, zároveň umožnil žiť s rodinou v USA a vzdelávať sa aj prostredníctvom kultúry a jazyka.”

Peter Terem

Fulbright Slovak Scholar, 2014-2015

Miroslav Balog

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Scholar Program, 2006-2007, Department of Chemical Engineering and Material Science, Michigan State University

Súčasná pozícia:

samostatný vedecký pracovník, Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Fulbrightov program zmenil DNA môjho pohľadu na život a spoločnosť. Uvedomil som si, že má zmysel snažiť sa zlepšiť Slovensko.”

Miroslav Balog

Fulbright Slovak Scholar, 2006-2007

Michal Vašečka

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Scholar Program, 2008-2009, Institute for the Study of International Migration, Georgetown University

Súčasná pozícia:

programový riaditeľ, Bratislava Policy Institute

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Na Georgetown University som prednášal migračnú politiku a podieľal sa na výskume prístupov USA k migrácii za vlády prezidenta Georga W. Busha. Ale počas pobytu som mal celkovo 6 prednášok a seminárov o situácii na Slovensku a strednej Európe - na Georgetown University, na Johns Hopkins University, na University of North Carolina in Chapel Hill, v Kongrese USA, na Woodrow Wilson Center a na New School University v NYC. Pobyt bol pre mňa zásadný a doslova oči otvárajúci, po návrate som ťažil z výsledkov dlhé roky, publikoval 2 knihy a množstvo článkov. Nehovoriac o tom, že sa mi, aspoň tak to vnímam, podarilo pochopiť nesmierne komplikovanú migračnú politiku USA a jednotlivých štátov Únie.”

Michal Vašečka

Fulbright Slovak Scholar, 2008-2009