Study of the U.S. Institutes
(SUSIs) for Secondary Educators

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov v USA

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov v USA sú intenzívne päťtýždňové postgraduálne akademické programy, ktorých účelom je poskytnúť stredoškolským učiteľom a administrátorom zo zahraničia príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v USA. Podstatou letných seminárov je rozšírenie učebných osnov a skvalitnenie výučby o Spojených štátoch amerických na stredných školách a iných akademických inštitúciách v zahraničí. Okrem rezidenčnej výučby a skupinových aktivít je súčasťou letných seminárov aj týždňová integrovaná študijná cesta do iného regiónu USA. Dôležitým kultúrnym prvkom programu sú komunitné aktivity, ktoré poskytnú účastníkom priame skúsenosti s dobrovoľníctvom a pomôžu im pochopiť úlohu, ktorú zohráva v občianskej spoločnosti USA.

Letné semináre účastníkom poskytnú obsah a materiály na rozšírenie stredoškolských učebných osnov o Spojených štátoch. Dva zo seminárov sú osobitne určené len pre stredoškolských učiteľov a sú zamerané výlučne na poskytnutie obsahu a učebných materiálov o Spojených štátoch, nie na metodické a pedagogické aspekty výučby. Tretí z letných seminárov je určený pre skúsených administrátorov, vrátane školiteľov v oblasti vzdelávania, tvorcov učebných osnov, autorov učebníc, pracovníkov ministerstva školstva.

Program je zameraný na históriu a vývoj amerických inštitúcií a hodnôt v širšom kontexte využitím kombinácie tradičných, multidisciplinárnych a interdisciplinárnych prístupov. Semináre zároveň objasnia účastníkom súčasnú politickú, spoločenskú a ekonomickú diskusiu v americkej spoločnosti. Štvortýždňový akademický pobyt bude prebiehať na univerzitách a v kampusoch vysokých škôl v USA a bude pozostávať z kombinácie prednášok, panelových diskusií, seminárov, samostatného štúdia, workshopov, exkurzií, stretnutí s odborníkmi z praxe a z kultúrnych aktivít.

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Zabezpečenie víz na účely cesty do USA
Organizačné zabezpečenie celého programu
Úhrada nákladov na vnútroštátnu a pozemnú dopravu
Úhrada nákladov na medzinárodnú dopravu
Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
Ubytovanie a strava
Základné zdravotné poistenie

Ako podať prihlášku

Stiahnite si formulár prihlášky. Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.


Termín na podanie prihlášky

Termín na podanie prihlášok na leto 2023 je 30. novembra 2022. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

AUGUST – NOVEMBER

Termín na podávanie prihlášok.

30. NOVEMBER

Uzávierka termínu na podanie prihlášky je 30. novembra 2022. Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor.

DECEMBER – JANUÁR

Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii na program. Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

MAREC – APRÍL

Ministerstvo zahraničných vecí USA informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

APRÍL – JÚN

Veľvyslanectvo USA v Bratislave zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a vycestovanie do USA.

FAQ

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.

Do akej miery sú letné semináre pre stredoškolských učiteľov zamerané na metodické a pedagogické aspekty výučby?

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov sú primárne zamerané na poskytnutie obsahu a učebných materiálov o Spojených štátoch.

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

Koľko voľného času/času na nezávislý výskum budem mať počas letného seminára?

Účastníci budú mať voľný čas, ako aj čas vyčlenený na realizáciu vlastného výskumu. Musia však mať na pamäti, že ide o intenzívny akademický program a očakáva sa od nich účasť na všetkých prednáškach, aktivitách a plánovaných podujatiach. Účastníci si môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť na vlastné náklady za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

Budem mať čas navštíviť príbuzných žijúcich v USA?

Vzhľadom na intenzívny program letných seminárov účastníkom nie je povolené opustiť seminár na účely návštevy príbuzných alebo priateľov. Na vlastné náklady si však môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom/po oficiálnom začiatku letného seminára?

Hosťovská univerzita v USA zabezpečuje itinerár tak, aby všetci účastníci do USA pricestovali v deň oficiálneho začiatku letného seminára. Vzhľadom na dostupnosť leteckých spojení je v ojedinelých prípadoch možné, aby účastník pricestoval do USA deň vopred. Ak sa účastník rozhodne urobiť akékoľvek zmeny v dátume príletu po tom, čo ho záväzne potvrdil a hosťujúca univerzita zakúpila letenky, účastník je povinný uhradiť všetky poplatky spojené s týmito zmenami.

Môžem v USA zostať po oficiálnom ukončení letného seminára?

Áno. Vo všeobecnosti platí, že účastníci letného seminára cestujúci na J-1 víza majú po oficiálnom ukončení programu k dispozícii ešte 30 na odchod z USA (tzv. grace period). Musia si však byť vedomí, že po ukončení letného seminára sú zodpovední za všetky výdavky a viac sa na nich nevzťahuje poistenie, ktoré mali počas letného seminára.

Môžem vynechať nejakú z aktivít v programe letného seminára?

Nie, nemôžete. Od účastníkov sa očakáva účasť na všetkých plánovaných prednáškach, podujatiach, exkurziách, výletoch a ostatných aktivitách.

Môžu sa do programu hlásiť aj účastníci so zdravotným znevýhodnením?

Prihlášky od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, uchádzačov zo znevýhodneného prostredia, z menej rozvinutých regiónov Slovenska, členov LGBTI komunity a národnostných menšín sú vítané. Organizátor letných seminárov osobitne dbá na zabezpečenie špecifických potrieb účastníkov na stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, ako aj na potrebu vyhradenia priestoru a času na denné modlitby.

Kde budú účastníci letných seminárov ubytovaní?

Ubytovanie je poskytované v internátoch so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Muži a ženy sú ubytovaní na samostatných podlažiach. Stravovanie je zabezpečené spravidla v areáli univerzitného kampusu, pričom účastníci budú mať prístup do internátnej kuchynky, aby si mohli pripraviť vlastné jedlá.