Study of the U.S. Institutes
(SUSIs) for Secondary Educators

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov v USA

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov v USA sú intenzívne päťtýždňové postgraduálne akademické programy, ktorých účelom je poskytnúť stredoškolským učiteľom a administrátorom zo zahraničia príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v USA. Podstatou letných seminárov je rozšírenie učebných osnov a skvalitnenie výučby o Spojených štátoch amerických na stredných školách a iných akademických inštitúciách v zahraničí. Okrem rezidenčnej výučby a skupinových aktivít je súčasťou letných seminárov aj týždňová integrovaná študijná cesta do iného regiónu USA.

Letné semináre účastníkom poskytnú obsah a materiály na rozšírenie stredoškolských učebných osnov o Spojených štátoch. Dva zo seminárov sú osobitne určené len pre stredoškolských učiteľov a sú zamerané výlučne na poskytnutie obsahu a učebných materiálov o Spojených štátoch, nie na metodické a pedagogické aspekty výučby. Tretí z letných seminárov je určený pre skúsených administrátorov, vrátane školiteľov v oblasti vzdelávania, tvorcov učebných osnov, autorov učebníc, pracovníkov ministerstva školstva.

Program je zameraný na históriu a vývoj amerických inštitúcií a hodnôt v širšom kontexte využitím kombinácie tradičných, multidisciplinárnych a interdisciplinárnych prístupov. Semináre zároveň objasnia účastníkom súčasnú politickú, spoločenskú a ekonomickú diskusiu v americkej spoločnosti. Štvortýždňový akademický pobyt bude prebiehať na univerzitách a v kampusoch vysokých škôl v USA a bude pozostávať z kombinácie prednášok, panelových diskusií, seminárov, samostatného štúdia, workshopov, exkurzií, stretnutí s odborníkmi z praxe a z kultúrnych aktivít.

University of Montana bude dohliadať a spravovať tri letné semináre pre stredoškolských pedagógov a bude tiež hostiť jeden letný seminár pre učiteľov, ktorý sa bude zameriavať na americké štúdiá z pohľadu demokracie a občianstva. Institute for Training and Development bude hostiť druhý letný seminár pre učiteľov, ktorý sa bude zameriavať na spôsoby, akými sa individuálne práva a sociálne povinnosti vyvíjali v americkej histórii. California State University bude hostiť letný seminár pre administrátorov a zameria sa na sociokultúrne porozumenie, spravodlivé vzdelávacie komunity, a rozmanitosť a začlenenie do vzdelávania a spoločnosti v USA.

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Zabezpečenie víz na účely cesty do USA
Organizačné zabezpečenie celého programu
Úhrada nákladov na vnútroštátnu a pozemnú dopravu
Úhrada nákladov na medzinárodnú dopravu
Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
Ubytovanie a strava
Základné zdravotné poistenie

Ako podať prihlášku

Stiahnite si formulár prihlášky. Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.

Pripravíme pre Vás informačný webinár, na ktorom sa môžete pýtať všetko, čo Vás zaujíma.


Termín na podanie prihlášky

Uzávierka termínu na podanie prihlášok na leto 2025 bude vyhlásená na jeseň 2024. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

AUGUST – NOVEMBER

Termín na podávanie prihlášok.

NOVEMBER

Uzávierka termínu na podanie prihlášky (bude vyhlásená) Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor.

DECEMBER – JANUÁR

Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii na program. Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

MAREC – APRÍL

Ministerstvo zahraničných vecí USA informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

APRÍL – JÚN

Veľvyslanectvo USA v Bratislave zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a vycestovanie do USA.

FAQ

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.

Do akej miery sú letné semináre pre stredoškolských učiteľov zamerané na metodické a pedagogické aspekty výučby?

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov sú primárne zamerané na poskytnutie obsahu a učebných materiálov o Spojených štátoch.

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

Koľko voľného času/času na nezávislý výskum budem mať počas letného seminára?

Účastníci budú mať voľný čas, ako aj čas vyčlenený na realizáciu vlastného výskumu. Musia však mať na pamäti, že ide o intenzívny akademický program a očakáva sa od nich účasť na všetkých prednáškach, aktivitách a plánovaných podujatiach. Účastníci si môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť na vlastné náklady za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

Budem mať čas navštíviť príbuzných žijúcich v USA?

Vzhľadom na intenzívny program letných seminárov účastníkom nie je povolené opustiť seminár na účely návštevy príbuzných alebo priateľov. Na vlastné náklady si však môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom/po oficiálnom začiatku letného seminára?

Hosťovská univerzita v USA zabezpečuje itinerár tak, aby všetci účastníci do USA pricestovali v deň oficiálneho začiatku letného seminára. Vzhľadom na dostupnosť leteckých spojení je v ojedinelých prípadoch možné, aby účastník pricestoval do USA deň vopred. Ak sa účastník rozhodne urobiť akékoľvek zmeny v dátume príletu po tom, čo ho záväzne potvrdil a hosťujúca univerzita zakúpila letenky, účastník je povinný uhradiť všetky poplatky spojené s týmito zmenami.

Môžem v USA zostať po oficiálnom ukončení letného seminára?

Áno. Vo všeobecnosti platí, že účastníci letného seminára cestujúci na J-1 víza majú po oficiálnom ukončení programu k dispozícii ešte 30 na odchod z USA (tzv. grace period). Musia si však byť vedomí, že po ukončení letného seminára sú zodpovední za všetky výdavky a viac sa na nich nevzťahuje poistenie, ktoré mali počas letného seminára.

Môžem vynechať nejakú z aktivít v programe letného seminára?

Nie, nemôžete. Od účastníkov sa očakáva účasť na všetkých plánovaných prednáškach, podujatiach, exkurziách, výletoch a ostatných aktivitách.

Môžu sa do programu hlásiť aj účastníci so zdravotným znevýhodnením?

Prihlášky od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, uchádzačov zo znevýhodneného prostredia, z menej rozvinutých regiónov Slovenska, členov LGBTI komunity a národnostných menšín sú vítané. Organizátor letných seminárov osobitne dbá na zabezpečenie špecifických potrieb účastníkov na stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, ako aj na potrebu vyhradenia priestoru a času na denné modlitby.

Kde budú účastníci letných seminárov ubytovaní?

Ubytovanie je poskytované v internátoch so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Muži a ženy sú ubytovaní na samostatných podlažiach. Stravovanie je zabezpečené spravidla v areáli univerzitného kampusu, pričom účastníci budú mať prístup do internátnej kuchynky, aby si mohli pripraviť vlastné jedlá.