Study of the U.S. Institutes
(SUSIs) for Student Leaders

Letné semináre pre študentských lídrov v USA

Letné semináre pre študentských lídrov v USA sú intenzívne päťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom je poskytnúť študentom bakalárskeho stupňa štúdia možnosť lepšie porozumieť Spojeným štátom a zdokonaliť si zručnosti v oblasti vedenia ľudí. Semináre pozostávajú z diskusií, samostatného štúdia, skupinových prezentácií a prednášok. Okrem výučby a skupinových aktivít sú súčasťou seminárov aj vzdelávacie cesty, exkurzie a návštevy rôznych miest, aktivity zamerané na rozvoj vodcovského potenciálu a dobrovoľnícka činnosť v miestnych komunitách. Na každom zo seminárov sa zúčastní 20 študentov, pričom všetky zahŕňajú rezidenčný študijný pobyt a v prípade, že budú realizované za osobnej účasti, aj týždennú integrovanú študijnú cestu. V rámci rezidenčného študijného pobytu budú mať účastníci príležitosť zapojiť sa aj do vzdelávacích a kultúrnych aktivít mimo vyučovania.

Letný seminár o občianskej angažovanosti v USA, organizovaný Michigan State University, poskytne účastníkom prehľad o tom, ako občania USA formovali americkú históriu, vládu a spoločnosť v USA, či už ako jednotlivci alebo skupiny. Cieľom akademického programu je definovať občiansku angažovanosť, jej vývoj v USA a obsahom budú aj témy občianstva, budovania komunity, ekonomického rozvoja, miestneho aktivizmu vychádzajúceho z tradícií, politického líderstva a dobrovoľníctva. Témy inštitútu sa budú tiež zameriavať na oblasť občianskych práv a ich ochranu, diverzitu, rovnosť a inklúziu, dostupnosť, občiansky žurnalizmus, sociálne hnutia, vzdelávanie, správa vecí verejných, menšiny, líderstvo a médiá. Účastníci seminára budú mať priestor na vytvorenie inovatívnych a realizovateľných projektov na podporu občianskej angažovanosti v ich komunitách. Súčasťou programu môže byť prehliadka Múzea Charles Wright Museum of African American History v Detroite, stretnutie so zástupcami Michigan State University Law Clinic, a dobrovoľnícka práca s Refugee Development Center.

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Zabezpečenie víz do USA
Organizačné zabezpečenie celého programu
Úhrada nákladov na vnútroštátnu a pozemnú dopravu
Úhrada nákladov na medzinárodnú dopravu
Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
Ubytovanie a strava
Základné zdravotné poistenie

Ako podať prihlášku

Stiahnite si formulár prihlášky. Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.

Pripravíme pre Vás informačný webinár, na ktorom sa môžete pýtať všetko, čo Vás zaujíma.


Termín na podanie prihlášky

Uzávierka termínu na podanie prihlášok na leto 2025 bude vyhlásená na jeseň 2024. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

SEPTEMBER – NOVEMBER

Termín na podávanie prihlášok.

NOVEMBER

Uzávierka termínu na podanie prihlášky (bude vyhlásená). Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor, ktorý by mal prebiehať v decembri.

FEBRUÁR

Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii na program. Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

MAREC – APRÍL

Ministerstvo zahraničných vecí USA informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

APRÍL – JÚN

Veľvyslanectvo USA v Bratislave zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a vycestovanie do USA.

FAQ

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

Koľko voľného času budem mať počas letného seminára?

Účastníci budú mať minimum voľného času. Letné semináre sú intenzívne akademické programy a od účastníkov sa očakáva, že budú v plnom rozsahu participovať na prednáškach, aktivitách, exkurziách a ostatných plánovaných podujatiach.

Budem môcť počas letného seminára navštíviť príbuzných žijúcich v USA?

Nie. Účastníci nemôžu opustiť letný seminár na účely návštevy príbuzných alebo priateľov.

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom letného seminára? Môžem v USA zostať nejaký čas po ukončení seminára?

Nie, nemôžete. Účastníci letných seminárov sú povinní dodržiavať podmienky programu, ktoré jasne stanovujú, že študenti nemôžu pricestovať do USA pred oficiálnym začiatkom letného seminára, ani ostať v Spojených štátoch po jeho skončení.

Som študentom/študentkou magisterského štúdia. Môžem sa zúčastniť letného seminára?

Nie, nemôžete. Letné semináre pre študentských lídrov sú určené len pre študentov v bakalárskom stupni štúdia, ktorým do ukončenia bakalárskeho štúdia zostáva minimálne jeden semester.

Môžem vynechať nejakú z aktivít v rámci programu letného seminára?

Nie, nemôžete. Od účastníkov sa očakáva účasť na všetkých plánovaných prednáškach, podujatiach, exkurziách, výletoch a ostatných aktivitách.

Môžu sa do programu hlásiť aj účastníci so zdravotným znevýhodnením?

Prihlášky od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, uchádzačov zo znevýhodneného prostredia, z menej rozvinutých regiónov Slovenska, členov LGBTI komunity a národnostných menšín sú vítané. Organizátor letných seminárov osobitne dbá na zabezpečenie špecifických potrieb účastníkov na stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, ako aj na potrebu vyhradenia priestoru a času na denné modlitby.

Kde budú účastníci letných seminárov ubytovaní?

Ubytovanie je poskytované v internátoch so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Muži a ženy sú ubytovaní na samostatných podlažiach. Stravovanie je zabezpečené spravidla v areáli univerzitného kampusu, pričom účastníci budú mať prístup do internátnej kuchynky, aby si mohli pripraviť vlastné jedlá.