Study of the U.S. Institutes
(SUSIs) for Scholars

Letné semináre pre vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe v USA

Letné semináre pre vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe v USA sú intenzívne päť- až šesťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom je poskytnúť zahraničným vysokoškolským pedagógom a odborníkom príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v Spojených štátoch. Podstatou letných seminárov je posilniť študijné osnovy a zvýšiť kvalitu výučby o Spojených štátoch na akademických inštitúciách v zahraničí.

Každý z letných seminárov pozostáva zo študijného pobytu a maximálne dvojtýždňovej študijnej cesty do iného regiónu Spojených štátov.

Témy letných seminárov v USA:

Americká politika a politické myslenie

Letný seminár o americkej politike a politickom myslení poskytne medzinárodnej skupine 18 skúsených a vysoko motivovaných pedagógov a odborníkov z praxe pohľad na to, ako intelektuálne a politické hnutia ovplyvnili politické inštitúcie a demokraciu v USA. Letný seminár skúma tému vytvárania americkej identity a prepojenie s históriou USA, politikou a demokratickým procesom. Umožní lepšie pochopenie hlavných smerov v politickom myslení USA, od koloniálneho obdobia až po súčasnosť a skúma súčasné politické a spoločenské diskusie a verejnú politiku v USA, pričom ich prepája s americkým politickým myslením a americkou identitou. Seminár bude prebiehať na University of Massachusetts.

Súčasná americká literatúra

Letný seminár o súčasnej americkej literatúre umožní medzinárodnej skupine 18 skúsených a vysoko motivovaných pedagógov a odborníkov z praxe hlbšie porozumieť americkej spoločnosti a kultúre, minulosti i súčasnosti, prostredníctvom skúmania súčasnej americkej literatúry. Letný seminár skúma, ako najvýznamnejší súčasní autori, literárne školy a hnutia vnímajú americké literárne tradície. Seminár sa tiež zaoberá rozmanitými komunitami a hlasmi, ktoré vytvárajú literárne prostredie v USA a oboznámi účastníkov so spisovateľmi, ktorí vytvárajú nové smerovanie americkej literatúry. Letný seminár predstaví množstvo súčasných amerických spisovateľov a literárnych diel a poukáže na to, ako skúmané témy odrážajú väčšie prúdy v rámci súčasnej spoločnosti a kultúry USA. Seminár bude prebiehať na University of Montana.

Žurnalistika a médiá

Letný seminár o žurnalistike a médiách umožní medzinárodnej skupine 18 skúsených a vysoko motivovaných pedagógov žurnalistiky a odborníkov z praxe hlbšie porozumieť tomu, akú úlohu zohráva žurnalistika a médiá v americkej spoločnosti. Letný seminár sa zaoberá postavením žurnalistov pri odhaľovaní a prevencii dezinformácií, analýzou stratégií pre médiá a informačnou gramotnosťou pre boj proti dezinformáciám. Účastníci seminára preskúmajú overené postupy v žurnalistike prostredníctvom rôznych diskusií o právach a povinnostiach médií v demokratickej spoločnosti, vrátane redakčnej nezávislosti, žurnalistickej etiky, zákonných obmedzení a medzinárodnej žurnalistiky. V rámci seminára bude dôraz kladený aj na otázku dopadu technológií na žurnalistiku, vrátane vplyvu digitálnej ekonomiky, globalizácie spravodajských médií, zmeny v rámci profesie a modely financovania a ďalších zmien, ktoré tranformujú toto povolanie. Seminár bude prebiehať na Arizona State University.

Americká kultúra, identita a spoločnosť

Letný seminár o americkej kultúre, identite a spoločnosti umožní medzinárodnej skupine 18 skúsených a vysoko motivovaných pedagógov a odborníkov hlbšie pochopenie americkej spoločnosti, kultúry, hodnôt a inštitúcií cez optiku rozmanitosti a národnej jednoty. Seminár skúma etnické, rasové, sociálne, ekonomické, politické a náboženské kontexty, v ktorých sa jednotlivé kultúry prezentovali v americkej spoločnosti, pričom sa zameria na spôsoby, akými tieto kultúry ovplyvňovali spoločenské hnutia a americkú identitu v celej histórii USA. Program vychádza zo základov rôznych disciplín a poskytuje predlohu, ako môže zahraničná univerzita pristupovať k štúdiu americkej kultúry a spoločnosti. Seminár bude prebiehať na Seattle University.

Ekonomika USA a trvalo udržateľný rozvoj

Letný seminár o ekonomike USA a trvalo udržateľnom rozvoji umožní medzinárodnej skupine 18 skúsených vysokoškolských pedagógov, vedeckých pracovníkov, odborníkov a tvorcov politík lepšie spoznať kľúčové prvky a štruktúry americkej ekonomiky. Uplatnením multidisciplinárneho prístupu bude program skúmať rôzne socioekonomické témy; vzájomnú interakciu finančných inštitúcií, investorov, podnikov a firiem pri podpore trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, inovácií a rastu, a zvyšovanie rôznorodej a spravodlivej zamestnanosti prostredníctvom inštitucionálnej regulácie, stratégií sociálneho začleňovania a súkromných a verejných politík. V rámci seminára budú účastníci skúmať vzájomné pôsobenie klimatických zmien, inovácií v americkom obchode, regulácie podnikov, podnikania a ekonomickej teórie. Účastníci budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o kľúčových inštitúciách a aktéroch v hospodárstve USA a stretnúť sa okrem iného s rôznymi manažérmi firiem a vlastníkmi malých podnikov. Seminár bude prebiehať spoločne na Institute for Training and Development a na Suffolk University.

Zahraničná politika USA

Letný seminár o zahraničnej politike USA umožní medzinárodnej skupine 18 skúsených vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe lepšie spoznať nové prístupy v americkej zahraničnej politike, jej strategické vytýčenie a implementáciu. Seminár zároveň ponúka historický prehľad významných udalostí, osobností a filozofických prístupov, ktoré formovali zahraničnú politiku USA. Seminár vysvetľuje úlohu kľúčových hráčov v americkej zahraničnej politike, vrátane výkonnej a zákonodarnej moci, médií, verejnosti, think tankov, mimovládnych organizácií a multilaterálnych inštitúcií. Program sa tiež venuje tvorbe súčasnej zahraničnej politiky USA a novým trendom, ktoré ju formujú. Seminár bude prebiehať na University of Delaware.

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Zabezpečenie víz na účely cesty do USA
Organizačné zabezpečenie celého programu
Úhrada nákladov na vnútroštátnu a pozemnú dopravu
Úhrada nákladov na medzinárodnú dopravu
Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
Ubytovanie a strava
Základné zdravotné poistenie

Ako podať prihlášku

Stiahnite si formulár prihlášky. Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.

Pripravíme pre Vás informačný webinár, na ktorom sa môžete pýtať všetko, čo Vás zaujíma.


Termín na podanie prihlášky

Uzávierka termínu na podanie prihlášok na leto 2025 bude vyhlásená na jeseň 2024. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

AUGUST – NOVEMBER

Termín na podávanie prihlášok.

NOVEMBER

Uzávierka termínu na podanie prihlášky (bude vyhlásená) Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor.

DECEMBER – JANUÁR

Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii na program. Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

MAREC – APRÍL

Ministerstvo zahraničných vecí USA informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

APRÍL – JÚN

Veľvyslanectvo USA v Bratislave zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a vycestovanie do USA.

FAQ

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty v minulosti navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

Koľko voľného času/času na nezávislý výskum budem mať počas letného seminára?

Účastníci budú mať voľný čas, ako aj čas vyčlenený na realizáciu vlastného výskumu. Musia však mať na pamäti, že ide o intenzívny akademický program a očakáva sa od nich účasť na všetkých prednáškach, aktivitách a plánovaných podujatiach. Účastníci si môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť na vlastné náklady za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

Môžem sa hlásiť na letný seminár, aj keď nie som vysokoškolský pedagóg?

Áno, môžete. Vítané sú prihlášky od rôznych uchádzačov – vysokoškolských pedagógov a administrátorov, odborníkov z praxe, či predstaviteľov komunít.

Budem mať čas navštíviť príbuzných žijúcich v USA?

Vzhľadom na intenzívny program letných seminárov účastníkom nie je povolené opustiť seminár na účely návštevy príbuzných alebo priateľov. Na vlastné náklady si však môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

Môže príbuzný cestovať do USA a zostať tam počas trvania letného seminára so mnou?

Nie. Nie je dovolené, aby účastníkov počas letného seminára sprevádzali príbuzní. Výnimka z tohto pravidla nie je možná.

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom/po oficiálnom začiatku letného seminára?

Hosťovská univerzita v USA zabezpečuje itinerár tak, aby všetci účastníci do USA pricestovali v deň oficiálneho začiatku letného seminára. Vzhľadom na dostupnosť leteckých spojení je v ojedinelých prípadoch možné, aby účastník pricestoval do USA deň vopred. Ak sa účastník rozhodne urobiť akékoľvek zmeny v dátume príletu po tom, čo ho záväzne potvrdil a hosťujúca univerzita zakúpila letenky, účastník je povinný uhradiť všetky poplatky spojené s týmito zmenami.

Môžem v USA zostať po oficiálnom ukončení letného seminára?

Áno. Vo všeobecnosti platí, že účastníci letného seminára cestujúci na J-1 víza majú po oficiálnom ukončení programu k dispozícii ešte 30 dní na odchod z USA (tzv. grace period). Musia si však byť vedomí toho, že po ukončení letného seminára sú zodpovední za všetky výdavky a viac sa na nich nevzťahuje poistenie, ktoré mali počas letného seminára.

Môžem vynechať nejakú z aktivít v programe letného seminára?

Nie, nemôžete. Od účastníkov sa očakáva účasť na všetkých plánovaných prednáškach, podujatiach, exkurziách, výletoch a ostatných aktivitách.

Môžu sa do programu hlásiť aj účastníci so zdravotným znevýhodnením?

Prihlášky od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, uchádzačov zo znevýhodneného prostredia, z menej rozvinutých regiónov Slovenska, členov LGBTI komunity a národnostných menšín sú vítané. Organizátor letných seminárov osobitne dbá na zabezpečenie špecifických potrieb účastníkov na stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, ako aj na potrebu vyhradenia priestoru a času na denné modlitby.

Kde budú účastníci letných seminárov ubytovaní?

Ubytovanie je poskytované v internátoch so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Muži a ženy sú ubytovaní na samostatných podlažiach. Stravovanie je zabezpečené spravidla v areáli univerzitného kampusu, pričom účastníci budú mať prístup do internátnej kuchynky, aby si mohli pripraviť vlastné jedlá.